Ο περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμος του 2023

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση των εργασιακών όρων που διέπουν την τηλεργασία έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

Με βάση το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων όταν συμφωνούν να κάνουν χρήση της τηλεργασίας όπως είναι τα θέματα ωραρίου, εργασιακή ασφάλεια και ικανοποίηση, υγεία και ασφάλεια, ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης, κατάρτισης/επιμόρφωσης κ.λ.π..

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νόμου, στο νομοσχέδιο έχουν συμπεριληφθεί και σχετικές διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται αναλυτικά οι εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών και, παράλληλα, καθορίζονται οι ποινές για τους παραβάτες ώστε να καταστούν αποτρεπτικές. 

Επισημαίνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο δεν καλύπτει τη Δημόσια Υπηρεσία, για την οποία αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τις προσεχείς ημέρες ξεχωριστό πλαίσιο ρυθμίσεων από το Υπουργείο Οικονομικών. 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου είναι οι εξής: 

 • χρήση της τηλεργασίας σε εθελοντική βάση μετά από συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου,
 • υποχρεωτική χρήση τηλεργασίας σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται στο νομοσχέδιο,
 • απαγόρευση διακρίσεων κατά των τηλεργαζομένων,
 • υποχρέωση του εργοδότη σε σχέση με το κόστος τηλεργασίας,
 • ρύθμιση του δικαιώματος αποσύνδεσης μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας,
 • εκ των προτέρων ενημέρωση του εργαζόμενου από τον εργοδότη για επιμέρους θέματα τηλεργασίας όπως χρονικά όρια τηλετοιμότητας, διαδικασίες υποστήριξης, περιορισμούς χρήσης εξοπλισμού, κινδύνους από τη χρήση της τηλεργασίας, προστασία προσωπικών δεδομένων κ.λ.π.,
 • εργασιακή ασφάλεια μέσω της οποίας η χρήση της τηλεργασίας δεν πρέπει να επηρεάζει υφιστάμενα δικαιώματα εργαζομένων όπως είναι ο μισθός, το ωράριο κ.λ.π,
 • ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας και υγείας τηλεργαζομένων,
 • παροχή ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης, κατάρτισης/ επιμόρφωσης σε τηλεργαζόμενους,
 • εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή του νόμου,
 • ποινές μέχρι και 10.000 ευρώ για τους παραβάτες.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Τηλεργασία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

15 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

16 Νοεμβρίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα