Προβληματισμούς Κύπρου για κανονισμό ΕΕ για φυτοφάρμακα έθεσε ο Υπ. Γεωργίας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/06/2023, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέτασε την Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 – έγγραφο COM(2022) 305. 

Συναφή δημοσίευμα: Προβληματισμούς της Κύπρου για κανονισμό ΕΕ για φυτοφάρμακα έθεσε ο Υπ. Γεωργίας 

Θετικά, αλλά με προβληματισμό αντιμετωπίζει τους στόχους για μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων η Κύπρος, ανέφερε σε παρέμβασή του ο Υπουργός Γεωργίας, Πέτρος Ξενοφώντος, κατά τη διάρκεια της συνόδου Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, τη Δευτέρα και την Τρίτη. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, στο πλαίσιο της παρουσίασης από τη Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ της έκθεσης προόδου επί της πρότασης Κανονισμού για την Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, ο κ. Ξενοφώντος ανέφερε ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει με προβληματισμό, αλλά και με θετικό πρόσημο, τον στόχο μείωσης των φυτοφαρμάκων ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων, καλώντας ταυτόχρονα την Επιτροπή όπως συμβάλει στην υιοθέτηση ενός λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου. 

Όπως υπογράμμισε, υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί και αντιδράσεις για τις καθορισμένες ως ευαίσθητες περιοχές. Πρόσθεσε πως θα ήταν σημαντικό να επαναπροσδιοριστούν οι απαγορεύσεις, αφού ενέχουν τον κίνδυνο εγκατάλειψης των γεωργικών δραστηριοτήτων, επηρεάζοντας αρνητικά την ύπαιθρο, τις ορεινές περιοχές και τη βιοποικιλότητα. Όπως επεσήμανε, στην περίπτωση της Κύπρου το ποσοστό της επηρεαζόμενης γεωργικής γης ανέρχεται στο 79%. 

Ο κ. Ξενοφώντος ζήτησε όπως υπάρξει περισσότερη ευελιξία σε εθνικό επίπεδο και λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση των συνθηκών και των δυνατοτήτων του κάθε κράτους μέλους. Όσον αφορά την υποχρέωση εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι η παραχώρηση παρέκκλισης για εκμεταλλεύσεις μικρού μεγέθους, θα μειώσει το διοικητικό κόστος για τα μικρά κράτη μέλη και τους μικρούς παραγωγούς. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τα θέματα αλιείας, με αντικείμενο την ανακοίνωση της Επιτροπής για την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και τις διαβουλεύσεις σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το επόμενο έτος, ο κ. Ξενοφώντος επεσήμανε την ανάγκη μεγαλύτερης προσπάθειας στήριξης της αλιείας, μέσω της Γενικής Επιτροπής Αλιείας της Μεσογείου. 

Τόνισε επίσης την ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού, ιδιαίτερα με τρίτες χώρες, καθώς και την ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης αλιείας. Επεσήμανε ακόμα ότι θα πρέπει 

να ενισχυθεί η χρηματοδότηση και οι επενδύσεις στην καινοτομία και την ενεργειακή μετάβαση στην αλιεία. 

Κατά τη δεύτερη μέρα του Συμβουλίου συζητήθηκαν κυρίως θέματα γεωργίας που συνδέονται με το εμπόριο. Ο Υπουργός τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της ΕΕ, καλώντας όπως οι συμφωνίες με τρίτες χώρες, λαμβάνουν υπόψη τις ευαισθησίες των κρατών μελών. Αναφέρθηκε, επίσης, στην προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης που είναι σημαντικά για την οικονομία και την τοπική παράδοση των κρατών μελών. Επιπρόσθετα, επεσήμανε πως η ΕΕ θα πρέπει προωθήσει, μέσω των εμπορικών συμφωνιών, τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων, διαφυλάσσοντας την ανταγωνιστικότητα καθώς και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. 

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν, επίσης, τα μέτρα στήριξης της αγοράς, με χρηματοδότηση από το γεωργικό αποθεματικό. Ο κ. Ξενοφώντος επανέλαβε την ανάγκη στήριξης του γεωργικού τομέα σε όλα τα κράτη μέλη, σημειώνοντας τα προβλήματα του γεωργικού τομέα στην Κύπρο. Τόνισε την ανάγκη παροχής μιας επαρκούς και δίκαιης ενωσιακής δράσης που να στηρίζει τον γεωργικό τομέα της ΕΕ. 

Η Σουηδική Προεδρία ενημέρωσε, επίσης, για την πορεία των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ο κ. Ξενοφώντος ανέδειξε τη σημασία που έχει για την Κύπρο η πρόνοια για δυνατότητα παράτασης της δεκαετούς μεταβατικής περιόδου, για ακόμη πέντε έτη, και προέτρεψε την επερχόμενη Ισπανική Προεδρία όπως διατηρήσει την πρόνοια αυτή στο τελικό κείμενο, το οποίο θα πρέπει να συμφωνηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027 με τον Επίτροπο Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  

Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των Ενωσιακών Κανονισμών, ούτως ώστε να περιληφθούν οι πρόνοιες σχετικά με τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή παράβασης των διατάξεων των Κανονισμών αυτών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την εξέταση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του υφιστάμενου Νόμου είναι η μεταφορά της ευθύνης της εφαρμογής της Νομοθεσίας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η απλοποίηση των διαδικασιών όπως της υποβολής αίτησης, της έκδοσης αδειών και τους ελέγχους και η αποκλειστική συμμετοχή μόνο των παραγωγών στην Λαϊκές Αγορές. Τέλος, με το παρόν νομοσχέδιο συγκεκριμενοποιούνται οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής.    

Η Επιτροπή αποφάσισε την εξέταση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, ώστε αφενός το νερό που χρησιμοποιείται για σκοπούς προστασίας της καλλιέργειας γεωργού από καταστροφές που προκαλούνται λόγω παγετού ή πυρκαγιάς να μην προσμετράτε στην ατομική ποσόστωση του γεωργού και αφετέρου το τέλος χρέωσης της κατανάλωσης του νερού αυτού να καθορίζεται με διάταγμα που θα εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.   

Σημειώνεται ότι με την εισαγωγή του Συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης και δεδομένης της ανάπτυξης της τεχνογνωσίας για την παγετοπροστασία, απαιτείται όπως οι γεωργοί λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για την προστασία των καλλιεργειών τους. Ειδικότερα, η χρήση του νερού επιτρέπει στους γεωργούς να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους από τον κίνδυνο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.   

Επιπροσθέτως, με την πρόταση νόμου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση κρατικών πόρων αφού με την αποτροπή ή τη μείωση του κινδύνου καταστροφής των καλλιεργειών περιορίζονται οι περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημίωσης από το Ταμείο Γεωργικής Ασφάλισης.  

Η Επιτροπή αποφάσισε την εξέταση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης