Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 και Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Βασικός σκοπός των προτεινόμενων Κανονισμών είναι η επέκταση του Καταλόγου Οριακών Τιμών Επαγγελματικής Έκθεσης για προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, μεταλλαξιογόνους παράγοντες ή τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες. 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι Παράγοντες, Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες ή Τοξικές στην Αναπαραγωγή Ουσίες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 υιοθετούν τον κατάλογο Οριακών Τιμών Επαγγελματικής Έκθεσης που περιέχεται στην Οδηγία 2022/431 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποιούνται έτσι ώστε να προστεθεί στο λεκτικό των Κανονισμών η αναφορά στις τοξικές στην αναπαραγωγή ουσίες. 

Επειδή στο πιο πάνω προσχέδιο περιλαμβάνονται χημικές ουσίες οι οποίες ήδη περιλαμβάνονταν και στους περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών Κανονισμούς του 1973 έως 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν κάτω από τον περί Εργοστασίων Νόμο Κεφ. 134, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους του 1964 έως 2021 με διαφορετικά όμως όρια επαγγελματικής έκθεσης, για να μην υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο νομοθεσιών κρίθηκε σκόπιμο όπως τροποποιηθούν και οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών Κανονισμοί. Για τον σκοπό αυτό ετοιμάστηκε σχετικό Προσχέδιο το οποίο τροποποιεί τον Πρώτο Πίνακα των Κανονισμών αυτών με την αφαίρεση όλων των χημικών ουσιών που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς για τους Καρκινογόνους Παράγοντες, τους Μεταλλαξιογόνους Παράγοντες ή τις Τοξικές για την Αναπαραγωγή Ουσίες. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα