Ελαφρύνσεις υψηλόμισθων, μεταρρύθμιση δικαιοσύνης και απόσυρση Αρχής Ασφαλιστικών Εταιρειών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/06/2023, ενέκρινε τη διαφοροποίηση κριτηρίων και προνοιών για φορολογική έκπτωση 50% σε εργαζόμενους που επαναπατρίζονται στην Κύπρο και το εισόδημά τους υπερβαίνει τις €55.000 ετησίως.   

Επιπρόσθετα, υπερψηφίστηκε αριθμός νομοσχεδίων σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με το νέο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της απονομής της δικαιοσύνης, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 

Τέλος, αποσύρθηκαν τα νομοσχέδια σκοπός των οποίων ήταν η σύσταση Ενιαίας Εποπτικής Αρχής Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε πρόσωπο που διέμενε στο εξωτερικό πριν από την έναρξη της πρώτης εργοδότησής του στη Δημοκρατία να τυγχάνει της προβλεπόμενης στη βασική νομοθεσία φοροαπαλλαγής, ύψους 50% της αμοιβής, μέχρι την εξάντληση της περιόδου δεκαεπτά φορολογικών ετών και αυτή να μην τερματίζεται σε περίπτωση που το πρόσωπο αλλάζει εργοδότη, νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό ήταν μη κάτοικος της Δημοκρατίας για τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια πριν από την πρώτη εργοδότησή του αντί δέκα που προβλέπεται στην ισχύουσα ρύθμιση. 

Αλλαγή κριτηρίων και προνοιών για φορολογική έκπτωση 50% σε επαναπατρισθέντες 

Με νόμο που ψηφίστηκε με 26 ψήφους υπέρ και 14 αποχές, η Ολομέλεια ενέκρινε τη διαφοροποίηση κριτηρίων και προνοιών για φορολογική έκπτωση 50% σε εργαζόμενους που επαναπατρίζονται στην Κύπρο και το εισόδημά τους υπερβαίνει τις €55.000 ετησίως.   

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα, φυσικά πρόσωπα, τα οποία αμέσως πριν από την έναρξη της πρώτης εργοδότησής τους στη Δημοκρατία ήταν μη κάτοικοι της Δημοκρατίας για περίοδο τουλάχιστον δέκα συνεχόμενων ετών και η αμοιβή τους από εργοδότηση στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις €55.000 ετησίως, δικαιούνται να διεκδικήσουν απαλλαγή του 50% της αμοιβής τους από την επιβολή φόρου εισοδήματος για περίοδο δεκαεπτά ετών. 

Οι φορολογούμενοι που έχουν καταστεί δικαιούχοι στη βάση του υφιστάμενου πλαισίου φοροαπαλλαγής μέχρι και την ημερομηνία εφαρμογής του νέου νόμου θα συνεχίσουν να επωφελούνται του μέτρου μέχρι τη λήξη των δεκαεπτά ετών, νοουμένου ότι συνεχίζουν να εργάζονται στον πρώτο τους εργοδότη. 

Υφιστάμενοι και νέοι εργαζόμενοι στη Δημοκρατία οι οποίοι δεν ήταν κάτοικοι στη Δημοκρατία για περίοδο δεκαπέντε φορολογικών ετών πριν από την έναρξη της πρώτης εργοδότησης θα επωφελούνται της φοροαπαλλαγής, χωρίς να λογίζεται, για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας, ως πρώτη εργοδότηση τυχόν εργοδότηση τους στη Δημοκρατία η οποία προηγήθηκε της μετάβασής τους στο εξωτερικό. 

Η φοροαπαλλαγή χορηγείται για χρονική περίοδο δεκαεπτά συνεχόμενων φορολογικών ετών ή μέχρι την κατάργηση του εν λόγω μέτρου με σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας, όποιο από τα δύο επισυμβεί νωρίτερα. 

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023   

Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Ο περί Αποτελεσματικών Θεραπειών για Παραβίαση του Δικαιώματος σε Διάγνωση Αστικών Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων σε Εύλογο Χρόνο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με το νέο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της απονομής της δικαιοσύνης, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 

Ψήφιση επτά νόμων για τη μεταρρύθμιση της ανώτατης βαθμίδας της δικαιοσύνης 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε επτά νόμους που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση της απονομής δικαιοσύνης, ώστε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να συνάδει με το νέο νομικό πλαίσιο, που θεσπίστηκε για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της απονομής δικαιοσύνης και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου. Υπέρ ψήφισαν 40 Βουλευτές και εναντίον ένας. 

Το νέο πλαίσιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ίδρυση Εφετείου, που θα επιλαμβάνεται των εφέσεων κατά αποφάσεων όλων των δικαστηρίων στη Δημοκρατία, πλην του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Οι νόμοι που ψηφίστηκαν αφορούν την δυνατότητα του Εφετείου να επιλαμβάνεται της εκδίκασης των εφέσεων κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων, του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, 

Ο πέμπτος νόμος τροποποιεί τον περί Δικηγόρων Νόμο, ώστε να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την εμφάνιση των ασκούμενων δικηγόρων ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, να οριστεί το νεοϊδρυθέν Εφετείο ως το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση έφεσης κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και να καθοριστεί η απαιτούμενη χρονική περίοδος άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος για εμφάνιση δικηγόρου σε ακρόαση έφεσης ενώπιον του Εφετείου. 

Με άλλο νόμο που ψηφίστηκε τροποποιείται ο νόμος περί Αποτελεσματικών Θεραπειών για Παραβίαση του Δικαιώματος σε Διάγνωση Αστικών Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων σε Εύλογο Χρόνο, ώστε να επεκταθεί η εφαρμογή της ισχύος των διατάξεων του στις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

Ψηφίστηκε επίσης τροποποίηση του νόμου περί Δημόσιας Υπηρεσίας που προβλέπει ότι αρμοδιότητα εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τις προαγωγές δημοσίων υπαλλήλων κέκτηται το Διοικητικό Δικαστήριο, αντί το Ανώτατο Δικαστήριο. 

Μετά από εισήγηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΔΗΚΟ Πανίκου Λεωνίδου αναβλήθηκε η ψήφιση δύο ακόμα νομοσχεδίων που θα ψηφίζονταν στο ίδιο πλαίσιο, ώστε να υπάρξουν κάποιες λεκτικές τροποποιήσεις και να επανέλθουν σε επόμενη Ολομέλεια. Πρόκειται για το νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο, ώστε το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο να λειτουργεί πλέον ως Εκλογοδικείο, αντί του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει. Επίσης αναβλήθηκε η ψήφιση του νομοσχεδίου για τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών Νόμου. 

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου, ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση της ανώτατης βαθμίδας της δικαιοσύνης είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, πολυπόθητο και αναμενόμενο. Εξέφρασε την προσδοκία οι αρμόδιοι φορείς να την εφαρμόσουν όπως την περιμένει ο κόσμος. Ζήτησε παράλληλα η πολιτεία να δει και αν μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις για καθυστερήσεις στην πρωτόδικη βαθμίδα της δικαιοσύνης. 

Σε τοποθέτησή ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού έκανε έκκληση όλοι οι αρμόδιοι φορείς να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μην διαψευσθούν οι προσδοκίες των πολιτών και να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση που πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος. 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι όλοι οι νόμοι που οδηγήθηκαν για ψήφιση έχουν περίπου τον ίδιο χαρακτήρα, δηλαδή δημιουργείται η διαδικασία για να οδηγούνται πρωτόδικες αποφάσεις στο Εφετείο. Πρόσθεσε ότι ζήτησε εξαίρεση δύο θεμάτων αφού το Εκλογοδικείο έχει τη δυνατότητα να μην ελέγχεται ιεραρχικά από ανώτερο όργανο, ενώ σε σχέση με τη σύσταση Σχολής Δικαστών θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα να γίνει κομμάτι μιας πανεπιστημιακής σχολής. 

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των διατάξεων του βασικού νόμου, που αφορούν τη σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, έτσι ώστε, αφενός, η λειτουργία του να συνάδει πλήρως με τις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και, αφετέρου, να διευκολυνθεί η διαδικασία πλήρωσης θέσεων μελών στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού. 

Ενίσχυση του ΟΧΣ ζήτησαν Βουλευτές που ψήφισαν νόμο για διορισμό του ΔΣ του 

Βουλευτές επεσήμαναν την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) για τη δανειοδότηση της χαμηλής και μεσαίας, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια. 

Η συζήτηση αφορούσε την ψήφιση νόμου, ώστε η σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΧΣ να συνάδει με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας και να διευκολυνθεί η διαδικασία διορισμού των μελών του. 

Ο νόμος ψηφίστηκε με 43 ψήφους υπέρ και 1 αποχή και προνοεί την τροποποίηση της σύνθεσης του διοικητικού οργάνου του ΟΧΣ, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να απαρτίζεται από επτά έως δεκατρία μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο και όχι περισσότερα του ενός τετάρτου (1/4) να είναι εκτελεστικά, ενώ τα υπόλοιπα, περιλαμβανομένου του προέδρου, στην πλειοψηφία τους να είναι μη εκτελεστικά. 

Προβλέπει επίσης τη σύσταση ειδικής επιτροπής, η οποία να αξιολογεί και να προτείνει προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών υποψηφίους για τις κενές θέσεις του ΔΣ. 

Με το νόμο παρέχεται η δυνατότητα επαναδιορισμού του συνόλου ή ορισμένων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού οργάνου για περαιτέρω θητείες, που να μην υπερβαίνουν συνολικά τις τρεις θητείες. 

Επίσης δίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία να παύσει καθ’ οιονδήποτε χρόνο οποιοδήποτε μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού οργάνου και να διορίσει νέο για το υπόλοιπο της θητείας του. 

Καθορίζεται επίσης η θητεία του προέδρου του ΔΣ και των προέδρων των ειδικών επιτροπών, οι οποίες συστήνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει συνολικά τα έξι έτη. 

Με το νέο νόμο τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να απουσιάζουν για περισσότερες από δύο συνεχόμενες φορές ή αθροιστικά για το ένα τέταρτο (1/4) των συνεδριάσεων που διεξάγονται κατ’ έτος. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά ανέφερε ότι το κόμμα του ιεραρχεί πολύ ψηλά τη δυνατότητα και ικανότητα των ζευγαριών να αποκτήσουν στέγη, ενώ σημείωσε ότι τα κριτήρια για δανειοδότηση που ακολουθεί ο ΟΧΣ είναι πανομοιότυπα με τις τράπεζες, παρόλο που αυτή την στιγμή έχει πιο χαμηλά επιτόκια. 

Σημείωσε ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε εκπονήσει σημαντικά σχέδια για ανάπτυξη στις ακριτικές στις ορεινές, στις απομακρυσμένες περιοχές και βελτίωσε το σχέδιο στέγασης των προσφύγων. 

Αναγνώρισε ότι τώρα έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα στην αγορά ακινήτων, με αύξηση των τιμών και εξέφρασε την ετοιμότητα να συζητηθούν επιλογές για να ενισχυθεί η δυνατότητα απόκτησης στέγης. Σημείωσε επίσης ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα από πλευράς προσφοράς. 

Μιλώντας στην Ολομέλεια ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ανέφερε ότι ο ΟΧΣ εξαιτίας τόσο προνοιών της ΕΕ και άλλων τροπολογιών που ψηφίστηκαν σε βάρος του οργανισμού, εξελίχτηκε σε τράπεζα και βρίσκεται σε μια διαδικασία ανταγωνισμού με τις άλλες τράπεζες. Σημείωσε ότι δεν γίνεται από τη μια να πληροί τα κριτήρια του Ευρωσυστήματος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και από την άλλη να κάνει κοινωνική πολιτική, έτσι ο ΟΧΣ δεν εξυπηρετεί τον αρχικό στόχο για τον οποίο θα δημιουργηθεί. 

Πρόσθεσε ότι αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα τίθεται σε κίνδυνο και η βιωσιμότητα του Οργανισμού και κάλεσε την Κυβέρνηση να συζητήσει σοβαρά το τι θα γίνει με τον ΟΧΣ λαμβάνοντας υπόψη άλλα μοντέλα στην ΕΕ για  κοινωνικούς οργανισμούς με δυνατότητες χρηματοδότησης. Ανέφερε επίσης ότι το ΑΚΕΛ έχει ετοιμάσει πλαίσιο πολιτικής για μετεξέλιξή του από τράπεζα σε κοινωνικό οργανισμό. 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου επεσήμανε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, στο πλαίσιο των αλλαγών και σε σχέση με την ΕΕ και την ΕΚΤ αποφάσισε να γίνει ο ΟΧΣ  τράπεζα και να υπόκειται στους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και της ΕΚΤ. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τον κοινωνικό χαρακτήρα του οργανισμού, όπως είπε. 

Έκανε έκκληση στην παρούσα κυβέρνηση να αναθεωρήσει εξολοκλήρου τον ρόλο του Οργανισμού και να εξετάσει – αν θα γίνει τράπεζα- με πιο τρόπο υποκαθίσταται ο κοινωνικός χαρακτήρας του κράτους. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας μνημόνευσε τους παλιούς ηγέτες του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ που όταν συνεργάστηκαν, όπως είπε, έδωσαν στο τόπο σπουδαία έργα όπως τον ΟΧΣ και τον ΟΑΓ. Πρόσθεσε ότι η νέα Κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να ενισχύσει και να στελεχώσει τον Οργανισμό ως απάντηση στις τράπεζες αφού όπως είπε, «την ώρα που περνάς έξω από την τράπεζα σου χρεώνουν και την αναπνοή». 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι για να λειτουργήσει ο ΟΧΣ ως αντίπαλο δέος στις τράπεζες θα πρέπει να στελεχωθεί, ενδυναμωθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος του. Χρειάζεται πολιτική βούληση του κράτους, πρόσθεσε και πρόκειται για κάτι που είναι σε ανθρώπινο χέρι να γίνει. 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους εισηγήθηκε όπως το θέμα της ενίσχυσης του ΟΧΣ εγγραφεί ως αυτεπάγγελτο στην αρμόδια Επιτροπή, ώστε να μπορέσει ο Οργανισμός να επιτελέσει το κοινωνικό του έργο. Θα πρέπει όπως είπε να εξεταστεί πως μπορεί να βοηθηθεί ο ΟΧΣ να αναπτύξει νέα σχέδια σε συνδυασμό και με τον ΟΑΓ. 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ – Συνεργασίας Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι ο ΟΧΣ αφέθηκε τα τελευταία χρόνια χωρίς να αναπτύσσεται, χωρίς το κατάλληλο μηχανογραφικό και υποδομές για να είναι ανταγωνιστικός και να ανταποκρίνεται στον κοινωνικό του ρόλο. Μίλησε για ανάγκη αναδόμησης του ΟΧΣ, ώστε να επιτελεί πραγματικά το ρόλο για τον οποία ετάχθη. Είπε ακόμα ότι η ΔΗΠΑ- Συνεργασία είχε εκπονήσει ένα σχέδιο ώστε ο ΟΧΣ αλλά και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΟΓΑ) να ενταχθούν στο πλαίσιο μιας συνολικής στεγαστικής πολιτικής, κάτι που έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα της νέας διακυβέρνησης. Εξέφρασε αισιοδοξία ότι σύντομα θα υπάρξουν τα πρώτα αποτελέσματα. 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε ότι ο ΟΧΣ έχει έναν σοβαρό και μεγάλο ρόλο να επιτελέσει στο θέμα της στέγασης, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες με τα υψηλά ενοίκια και επιτόκια. Ο Οργανισμός, όπως είπε τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το δρόμο του και θα πρέπει να γίνει συζήτηση στη Βουλή για το ρόλο που θέλουν στο μέλλον να έχει ο ΟΧΣ ιδιαίτερα σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων, στην οποία ο κόσμος δεν μπορεί να μεταφέρει τα δάνεια του στον ΟΧΣ γιατί δεν έχει τα κατάλληλα συστήματα. 

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι είναι πρόκληση να αναφέρεται ότι ο Οργανισμός μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος των τραπεζών, αφού οι τράπεζες είναι ο κυρίαρχος, κάνουν ότι θέλουν και σαρώνουν στο πέρασμά τους τα πάντα. Πρόσθεσε ότι κάποτε αυτός ο τόπος ήταν περήφανος για την εύρωστη μεσαία τάξη και το μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, ενώ τα τελευταία χρόνια η ιδιοκατοίκηση είναι άπιαστο όνειρο για χιλιάδες νέα ζευγάρια. 

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εκ νέου εναρμόνιση με το Άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.   

Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η μετονομασία του «Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας» σε «Τμήμα Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ», έτσι ώστε η νέα ονομασία να συνάδει καλύτερα με το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών που το Τμήμα αυτό προσφέρει και της έρευνας που διεξάγει. 

Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμου, ώστε να ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη η τροποποίηση που επέφερε η «Οδηγία (ΕΕ) 2022/228 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/41 (ΕΕ), όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

Οι περί Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας – Θέση Βοηθού Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023  

Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Βουλευτές καταγγέλλουν προκηρύξεις θέσεων «ανάλογα με το ποιοι βολεύονται» 

Βουλευτές κατήγγειλαν ότι θέσεις στη δημόσια υπηρεσία προκηρύσσονται «ανάλογα με το ποιοι βολεύονται», ενώ ακόμα και στις ίδιες υπηρεσίες ακολουθούνται διαφορετικές πρακτικές για θέσεις της ίδιας βαθμίδας. 

Αφορμή για τη συζήτηση οι κανονισμοί που οδηγήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής για τροποποίηση σχεδίων υπηρεσίας στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, με τους Βουλευτές να τονίζουν την ανάγκη θέσπισης κοινών κριτηρίων στην προκήρυξη θέσεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.   

Τη συζήτηση άνοιξε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ο οποίος ανέφερε ότι δεν γίνεται οι θέσεις στον δημόσιο τομέα, όπου βολεύονται κάποιοι να είναι προαγωγής και όπου βολεύονται κάποιοι άλλοι να είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Σημείωσε ιδιαίτερα ότι σε διαφορετικά τμήματα της ίδιας υπηρεσίας, άλλες θέσεις είναι για την ίδια βαθμίδα πρώτου διορισμού και προαγωγής και άλλες μόνο προαγωγής. Από τη μια θέλουμε να υπάρχει αξιοκρατία, σημείωσε, και από την άλλη προάγουμε την ευνοιοκρατία με τον πλέον προκλητικό τρόπο. Έκανε έκκληση το θέμα αυτό να ρυθμιστεί οριστικά. Ζήτησε να υπάρξει μια ισότητα και ένας αντικειμενικός τρόπος ώστε όλοι να γνωρίζουν τι γίνεται. 

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι είναι ανέφικτο πρακτικά να ισχύσει το ίδιο σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αφού σε περιπτώσεις διευθυντών λυκείων ή στρατιωτικών η θέση πρέπει να είναι προαγωγής. Είπε ωστόσο ότι ανάμεσα στους υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας είναι αποδεκτό να υπάρχουν τα ίδια κριτήρια και δεν μπορείς στο ίδιο τμήμα να βάζεις δύο διαφορετικούς τρόπους κάλυψης κάποιας ψηλής θέσης. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Μαρίνος Μουσιούττας εξήγησε τις κατηγορίες των θέσεων που υπάρχουν στο δημόσιο και είπε ότι αν θα αλλάξει στο σύστημα θα πρέπει να μελετηθεί από άκρη σε άκρη και όχι σπασμωδικά. 

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι οι εκάστοτε κυβερνώντες αν θέλουν να προωθήσουν κάποιοι γνωστό τους καθορίζουν και ανάλογα τα σχέδια υπηρεσίας. Πρόσθεσε ότι όλα αυτά θα έπρεπε να σταματήσουν πριν από 11 χρόνια με την ανάλογη οδηγία από την ΕΕ για καθορισμό των επιπέδων προσόντων για όλα τα επαγγέλματα. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι ενέγραψαν το θέμα για κατοχύρωση των επαγγελματικών προσόντων στην Επιτροπή Εργασίας με μια προέκταση που αφορά τις συλλογικές συμβάσεις και ζήτησαν από τις υπηρεσίες της Βουλής να μελετήσουν τι ισχύει σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Ο κανονισμοί για νέα σχέδια υπηρεσίας στην Αρχή Λιμένων για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Λογιστηρίου (Κλίμακα Α13(ii)), η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής, και για τη θέση Λειτουργού Πληροφορικής (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11), η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού, ψηφίστηκαν με 38 ψήφους υπέρ, μία κατά και δύο αποχές. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αναβλήθηκαν: 

Ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμου, ώστε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία υποθέσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά αναλογία των προνοιών που περιλήφθηκαν στη νομοθεσία για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. 

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με το νέο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της απονομής της δικαιοσύνης, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν: 

Ο περί της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2019 

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019 

Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 

Ο περί Μεταφοράς Προσωπικού της Υπηρεσίας Εποπτείας Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Νόμος του 2021 

Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2023 Νόμου του 2022, Νόμος του 2023. 

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023 

Ο περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών Νόμος του 2021 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Ενέργειας

Προκλήσεις αλλά και οφέλη βλέπει στον Great Sea Interconnector ο Υπουργός Ενέργειας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πορεία υλοποίησης τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Εργασίας

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για ορθοστασία, ΕΕΕ σε αιτητές ασύλου και αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας για παρατεταμένη ορθοστασία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή της νομοθεσίας που προστατεύει τους εργαζομένους από την παρατεταμένη ορθοστασία. Ορθοστασία: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι – Πρώτα πρόστιμα Την