Επιτροπή Οικονομικών: Πρόταση νόμου για μείωση φόρου ηλ. ενέργ. στο 9%, προυπολογισμοί Υφ. Τουρισμού, ΧΑΚ και πρόσθετες πιστώσεις €185 εκατ.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 15/11/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που προνοούν:

  • Την τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 9%.
  • Τον Προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και το Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).
  • Πρόσθετες πιστώσεις για την ΑΗΚ και τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021.
  • Την ενδυνάμωση του φορολογικού πλαισίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.
  • Την παράταση ορισμένων φορολογικών ελαφρύνσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2022.
  • Την αδειοδότηση και εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων.
  • Την δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης.
  • Την μη αποστολή για δεύτερη φορά της γνωστοποίησης αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης.
  • Την εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου:

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ύψους 9%.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απότομης αύξησης των τιμών και, ειδικότερα, αποσκοπεί στη στήριξη των καταναλωτών, των νοικοκυριών  και των επαγγελματιών, προκειμένου  να μπορέσουν  να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο προτεινόμενος νόμος βασίζεται στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, για την «Αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών ενέργειας: μια εργαλειοθήκη για δράση και στήριξη», η οποία παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων των τρεχουσών αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε κρατικού οργανισμού και κάθε αναθεωρημένος προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες και οκτακόσια ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για την περίοδο αυτή.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2022 (Παράρτημα Α) υποβλήθηκε ισοσκελισμένος και προνοεί έσοδα και έξοδα ύψους €2.953.000. Το ποσό της συνολικής δημόσιας ενίσχυσης είναι ύψους €2.568.000, εντός του ορίου της δημόσιας ενίσχυσης που συμπεριλήφθηκε στο κονδύλι του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2022 για το ΚΥΠΕ.

Ο περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμος του 2021

Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή και τα οποία θα βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου, 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τα επτά δισεκατομμύρια, πενήντα ένα εκατομμύρια, πενήντα χιλιάδες και πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ (€7.051.050.546), για κάλυψη των δαπανών της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή.

Ο Προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Τουρισμού για το έτος 2022 ανέρχεται στα €53.760.358.

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με το Άρθρο 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, ο ετήσιος Προϋπολογισμός των κρατικών οργανισμών και κάθε αναθεωρημένος αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σε αυτόν. Με βάση τα πιο πάνω, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τον Προϋπολογισμό του για το έτος 2022 και το ΜΔΠ 2022-2024, συνοδευόμενο από Επεξηγηματικό Υπόμνημα. Ο Προϋπολογισμός για το 2022 είναι ελλειμματικός κατά €1.1 εκ., με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα €4.9 εκ. και να είναι μειωμένα κατά 8.2% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.4 εκ., ενώ οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα €6 εκ. και είναι μειωμένες κατά 3% σε σχέση με το 2021 ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.19 εκ.. Τα έτη 2023-2024 συνεχίζει να είναι ελλειμματικός κατά €0.8 εκ. και €0.9 εκ. αντίστοιχα, με τα έσοδα ανέρχονται στα €4.9 εκ. και €5.1 εκ. αντίστοιχα. Το έλλειμα θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει ο οργανισμός.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021, Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021

Ενδυνάμωση του φορολογικού πλαισίου για την αποφυγή των καταχρήσεων, της φοροδιαφυγής και φοροαπαλλαγής, καθώς και καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2021

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή που είναι δυνατόν να ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021 ποσό που δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2021

Το συνολικό ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτείται ανέρχεται στα €180.608.793. Η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στο 0,11% του ΑΕΠ. Διευκρινίζεται ότι ποσό ύψους €156,2 εκ. αποτελεί ενδοκυβερνητικές συναλλαγές και συνεπώς δεν επηρεάζει το δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης  δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης  δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

O περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης  δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δημιουργείται πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων. Το πλαίσιο αυτό, διασφαλίζει την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα τους και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, τηρουμένων των διατάξεων του Ενωσιακού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών.

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του και να αποτελεί η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει αποβιώσει ο μισθωτής.

Με βάση την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία , η πιο πάνω δυνατότητα παρέχεται μόνο σε δικαιούχους μίσθωσης οι οποίοι απεβίωσαν κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006. Με την πρόταση νόμου αίρεται η άνιση μεταχείριση μεταξύ εκτοπισθέντων στους οποίους παραχωρήθηκε σύμβαση μίσθωσης σε τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία και απεβίωσαν μετά την 7η Απριλίου 2006 και των εκτοπισθέντων στους οποίους παραχωρήθηκε τέτοια σύμβαση και απεβίωσαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα μίσθωσης που είχε αποκτήσει εκτοπισθείς που απεβίωσε μετά την 7η Απριλίου 2006 συνιστά αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ενώ, σε περίπτωση που αυτός απεβίωσε πριν από την ημερομηνία αυτή, το εν λόγω δικαίωμα παύει να ισχύει.

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους εισηγητές παράλληλα με πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο, ώστε να συνάδουν οι πιο πάνω ρυθμίσεις με τον εν λόγω νόμο.

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε σε περίπτωση αποστολής γνωστοποίησης στον ενυπόθηκο οφειλέτη αναφορικά με τη μεταβίβαση υποθήκης δυνάμει των προνοιών του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, να μην αποστέλλεται για δεύτερη φορά η σχετική γνωστοποίηση από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Δηλώσεις:

Πρόταση νόμου για μείωση ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 9%, συζήτησε η Επιτροπή Οικονομικών

Πρόταση νόμου για μείωση του ΦΠΑ στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε 9% από 19%, συζήτησε η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, με το Υπουργείο Οικονομικών να εκφράζει τις επιφυλάξεις του για το θέμα.

Την πρόταση νόμου υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και συνυπογράφουν το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης των τιμών και ειδικότερα αποσκοπεί στη στήριξη των καταναλωτών, των νοικοκυριών και των επαγγελματιών, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, αναφέρεται ότι ο προτεινόμενος νόμος βασίζεται στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών της ενέργειας.

Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε στην Επιτροπή ότι η πρόταση δεν συνάδει με την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού αυτή αναφέρεται σε στοχευμένα μέτρα. Από το μέτρο αυτό, είπε επωφελούνται και μεγάλες επιχειρήσεις και πλούσια νοικοκυριά. Αναφέρθηκε επίσης ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, και αντικρούει η πρόταση στους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, δίνοντας λάθος μηνύματα στις επιχειρήσεις για το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Εξέφρασε επίσης τη θέση ότι η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να ασκείται με μειώσεις στους φόρους, αλλά θεωρούν ότι τα επιδόματα και οι μισθοί θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Επίσης, ανέφερε ότι η πρόταση προσκρούει στους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί, ενώ το ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια το λαμβάνουν ήδη οι επιχειρήσεις ως επιστροφή.

Ανέφερε ακόμα ότι στη διαβούλευση που έγινε ήδη με την Επιτροπή ΦΠΑ που εδρεύει στις Βρυξέλλες για τη μείωση του ΦΠΑ στο 5% για έξι μήνες αναφέρθηκε ότι οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να είναι στοχευμένοι και να μην προκαλούν στρεβλώσεις.

Είπε επίσης ότι το δημοσιονομικό κόστος από τη μείωση του ΦΠΑ στο 9% θα ήταν είναι 6,5 εκατ. ευρώ το μήνα και  περίπου 78 εκ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο σημείωσε ότι για να γίνει οποιαδήποτε μείωση στο ΦΠΑ θα πρέπει να υπάρξει πρώτα διαβούλευση με την Επιτροπή ΦΠΑ. Βουλευτές έκαναν έκκληση στο ΥΠΟΙΚ να στείλει στην συγκεκριμένη Επιτροπή και το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στο 9%, κάτι που πρέπει να γίνει μέχρι 17 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή συμφώνησε να ολοκληρώσει τη συζήτηση του θέματος την ερχόμενη Δευτέρα με την παρουσία στην Επιτροπή και όλων των εμπλεκομένων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι έναυσμα και λόγος αυτής της πρότασης νόμου ήταν και είναι για να αντιμετωπίσουμε άμεσα την αλματώδη αύξηση στην τιμή των καυσίμων, η οποία άμεσα έχει μετακυληθεί στους λογαριασμούς που πληρώνουν οι καταναλωτές. Αυτή η αύξηση επηρεάζει όλους και είναι δυσβάστακτη, είπε.

«Επηρεάζει δεξιούς, αριστερούς και κεντρώους και η ακρίβεια δεν έχει κομματικό χρώμα, επηρεάζει όλη την κοινωνία οριζόντια», είπε.

Απηύθυνε επίσης  έκκληση στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών να συνεργαστεί με τους Βουλευτές έτσι ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν και να πετύχουν μια συναινετική πρόταση, μια συναινετική λύση που άμεσα να μειώνει το ΦΠΑ στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από 19% σε 9% και να οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων, σίγουρα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων έτσι ώστε το όφελος και η ανακούφιση που θα νιώσουν τα νοικοκυριά, να είναι άμεση όπως άμεση είναι βεβαίως και η αύξηση, η οποία αντιμετώπισαν στους  λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλά αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε ήδη η Κυβέρνηση για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και στις επιδοτήσεις που αναμένεται να υπάρξουν για επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, που θα οδηγήσουν στη μείωση των τιμών. Αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη να εξασφαλιστεί έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα που αφορούν τον ΦΠΑ. Είπε επίσης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το ζήτημα αναφέρονται σε προσωρινά και στοχευμένα μέτρα.

Η προσέγγιση του ΔΗΣΥ, είπε, είναι η λήψη μέτρων που θα οδηγούν στη μείωση του κόστους της ενέργειας μέσω πράσινων επενδύσεων, με επενδύσεις, που θα μειώνουν με μόνιμο τρόπο το ενεργειακό κόστος, θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της οικονομίας και θα είναι συμβατές με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την πράσινη μετάβαση.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι οι αυξήσεις στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος ταλαιπωρούν το σύνολο της κοινωνίας και τις ευάλωτες ομάδες και τα νοικοκυριά και της ΜμΕ επιχειρήσεις, αλλά και γενικά την οικονομική δραστηριότητα του τόπου. Είπε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ ανέλαβε πρωτοβουλία και κατέθεσε πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από 19% στο 9%, που είναι απολύτως συμβατή και με την ανακοίνωση της ΕΕ, αλλά και με γενικότερες κατευθύνσεις που υπάρχουν εν μέρει και ως απόρροια της πανδημίας.

Εξέφρασε λύπη γιατί η Κυβέρνηση προφασιζόμενη μια σειρά από έωλα επιχειρήματα ουσιαστικά εξέπεμψε αρνητισμό και είναι προφανές ότι δεν υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση και από την Κυβέρνηση για υιοθέτηση της πρότασης αυτής, παρά το γεγονός ότι αγκαλιάστηκε από την πλειοψηφία των κομμάτων.

Παράλληλα, εξέφρασε την αποφασιστικότητα την ερχόμενη εβδομάδα να ολοκληρώσουν τη συζήτηση, ώστε να οδηγηθεί πλειοψηφικά στην Ολομέλεια της Βουλής, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην κυπριακή οικονομία για σκοπούς προστασίας και ανάπτυξης, αλλά πρωτίστως για σκοπούς άμβλυνσης των οικονομικών επιπτώσεων στα νοικοκυριά και τις ΜμΕ επιχειρήσεις.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι η πρόταση νόμου κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και κρίνεται αναγκαία για αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξέφρασε την άποψη ότι η μείωση αυτή θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη και να καθοριστεί στον μειωμένο συντελεστή του 5% για έξι μήνες, αφού οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών είναι πολύ σοβαρές τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά.

Εκ μέρους της ΕΔΕΚ η Έλενα Κοζάκου Λυμπουρή είπε ότι η ΕΔΕΚ έγκαιρα με την διαπίστωση της εκτόξευσης των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις όπως η μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια δεδομένου μάλιστα ότι εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, η Κύπρος έχει τον ψηλότερο συντελεστή. Επίσης ζήτησε το ΦΠΑ να επιβάλλεται μόνο επί της κατανάλωσης του ηλεκτρισμού και όχι επί του συνόλου των χρεώσεων του λογαριασμού και να επιταχυνθεί η διαδικασία αποδέσμευσης του κονδυλίου για την τοποθέτηση των φωτοβαλταϊκών, ώστε να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης η δέσμευση της κυβέρνησης προς την ΕΔΕΚ για την επιχορήγηση φωτοβολταϊκών στους μόνιμους κατοίκους των ορεινών και ημιορεινών περιοχών. Κάλεσαν επίσης, είπε, την Υπουργό Ενέργειας να αξιοποιήσει το δικαίωμα που έχει από το Νόμο και να επιβάλει για 45 μέρες ανώτατη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν τα μέτρα που θα συμβάλουν στη μείωση των λογαριασμών των καταναλωτών. Ανέφερε ότι είναι για όλους τους πιο πάνω λόγους που η ΕΔΕΚ στηρίζει την πρόταση νόμου για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ.

Έμφαση σε έξι δράσεις δίνει το Υφυπουργείο Τουρισμού το 2022, αυξημένος ο προϋπολογισμός έναντι 2021

Έμφαση στην υλοποίηση έξι δράσεων θα δώσει το 2022 το Υφυπουργείο Τουρισμού, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Σάββας Περδίος, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υφυπουργείου για το επόμενο έτος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα.

Ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2022 ανέρχεται σε 53,7 εκ. ευρώ έναντι 45,7 εκ. ευρώ που ήταν ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός για το τρέχον έτος. Εκ των 53,7 εκ. ευρώ τα 52,6 εκ. αφορούν τακτικές δαπάνες, ενώ 1 εκ. αφορά αναπτυξιακές δαπάνες.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι βασικές διαφορές του προϋπολογισμού του 2022 σε σχέση με το 2021 πηγάζουν από έξι συγκεκριμένες δράσεις.

Η πρώτη αφορά το ενισχυμένο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το Υφυπουργείο έχει εξασφαλίσει έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών, κονδυλίου ύψους 5 εκ. ευρώ για το ψηφιακό μάρκετινγκ που θα επιτρέψει διαφήμιση της Κύπρου στο εξωτερικό 12 μήνες το χρόνο.

Η δεύτερη αφορά την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος, την ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού και δαπάνες για βελτίωση σε υποδομές.

Η τρίτη αφορά την ανάπτυξη περιοχών που δεν έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί επαρκώς τουριστικά, όπως τα ορεινά, η ύπαιθρος και οι ακριτικές περιοχές, με πολύπλευρες δράσεις όπως η διαδρομή Heartland of Legends.

Η τέταρτη δράση αφορά την ανάπτυξη του εγχώριου τουρισμού, όπως το Έκτακτο Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού, το οποίο παρατάθηκε μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022.

Η πέμπτη αφορά συνεργασία με οργανωτές ταξιδίων και αεροπορικές εταιρείες, με πιο στοχευμένες συνεργασίες συνδιαφήμισης, με σκοπό τη διείσδυση σε αγορές που έχουν ολόχρονο πρόγραμμα πτήσεων.

Η έκτη δράση αφορά την υλοποίηση δράσεων που έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το οποίο προβλέπονται στον προϋπολογισμό περίπου 3 εκ. ευρώ και για το οποίο θα εκπονηθούν τέσσερα σχέδια.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού, ήτοι 40% αφορά το μάρκετινγκ, 25% τη μισθοδοσία του προσωπικού και 25% την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Ανάκαμψη τουρισμού το 2022

Ο Υφυπουργός Τουρισμού δεν θέλησε να προβεί σε εκτιμήσεις αναφορικά με τις τουριστικές αφίξεις το 2022, σημείωσε ωστόσο ότι το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται ταξίδια σε διάφορες χώρες όπως Βρετανία, Ρωσία, Πολώνια και Ουκρανία, αγορές πάρα πολύ σημαντικές για την Κύπρο. Έως το τέλος Μαρτίου, ανέφερε, θα έχουμε ταξιδέψει σε πέραν των 30 χωρών με σκοπό τη σύσφιξη και ενίσχυση των σχέσεών μας με αεροπορικές εταιρείες, οργανωτές ταξιδιών και άλλα Υφυπουργεία Τουρισμού, στο πλαίσιο των οποίων θα παρουσιάσουμε το όραμα αλλά και όλα τα νέα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο κυπριακό προϊόν τους τελευταίους 18 μήνες.

Επικαλούμενος επίσημα στοιχεία διεθνών φορέων, ο κ. Περδίος είπε πως ανά το παγκόσμιο ο τουρισμός δεν αναμένεται να επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα πριν το 2024, προσθέτοντας πως κάτι ανάλογο περιμένουμε και στην Κύπρο και αναμένουμε ανάκαμψη του τουρισμού το 2022.

Ο στόχος για την επόμενη χρονιά, σημείωσε, είναι διπλός, ήτοι να πάμε καλύτερα από φέτος και να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται το 2019.

Θέλουμε, εξήγησε, όταν η Κύπρος βγει από την πανδημία ως τουριστικός προορισμός να μην είναι η ίδια με πριν την πανδημία, αλλά να φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν γίνει κινήσεις βελτίωσης του προϊόντος και προσαρμογής στις νέες τάσεις και αυτό είναι το μήνυμα που στέλνεται στο εξωτερικό.

Ο κ. Περδίος υπογράμμισε ότι συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, προσθέτοντας πως μέχρι το τέλος Αυγούστου είχαν υλοποιηθεί το 75% των δράσεων για το 2021, ποσοστό που μέχρι το τέλος της χρόνιας αναμένεται να προσεγγίσει το 100%. Παρόλο που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια αντίξοη κατάσταση δεν σταματήσαμε να υλοποιούμε την Εθνική Στρατηγική για τον Τουρισμό, αντίθετα συνεχίζουμε με πιο γοργούς ρυθμούς, είπε.

Ανέφερε ακόμα ότι στόχος της Στρατηγικής είναι μέχρι το 2030 η Κύπρος να αυξήσει τον αριθμό των τουριστών που δέχεται κάθε χρόνο, από 4 εκ. σε 5 εκ. και το ποσοστό που επισκέπτεται την Κύπρο τους χειμερινούς μήνες να αυξηθεί από το 25% στο 40%. Θέλουμε, πρόσθεσε, το έξτρα εκατομμύριο να έρχονται τους χειμερινούς μήνες για να πετύχουμε και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και να στηρίξουμε τις ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, ο Υφυπουργός ανέφερε πως θα είναι έτοιμη μέχρι το β’ εξάμηνο 2022 και μέχρι τότε το Υφυπουργείο απαγορεύεται να υλοποιήσει δράσεις που ενδεχομένως θα προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον.

Ο κ. Περδίος ανέφερε ότι φέτος με πρωτοβουλία του Υφυπουργείου θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά, πιλοτικά, Χριστουγεννιάτικα Χωριά. Από το 2022 και μετά, είπε, θα δικαιούνται να ενταχθούν στη λίστα μόνο χωριά που έχουν εξασφαλίσει τη σχετική πιστοποίηση του Υφυπουργείου, Colourful Villages of Cyprus. Τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την εξασφάλιση της πιστοποίησης αφορούν, μεταξύ άλλων, την καθαριότητα, τη φύση και το δίκτυο περιπατητικών διαδρομών που διαθέτει ένα χωριό.

Ικανοποιητικά τα αποτελέσματα των αφίξεων υπό τις περιστάσεις

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι αφίξεις τουριστών κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ σταδιακή αύξηση του τουριστικού ρεύματος παρατηρείται από τον Ιούνιο και μετά. Για τον Οκτώβριο είπε ότι αναμένεται οι αφίξεις να φθάσουν το 70% του συνόλου των αφίξεων του 2019, ενώ για τους πρώτους δέκα μήνες αναμένεται να φθάσουν το 45%.

Τα αποτελέσματα των αφίξεων κρίνονται ικανοποιητικά υπό τις περιστάσεις, ανέφερε ο Σάββας Περδίος, καθώς η Κύπρος έχει πιο αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της και βρίσκεται στην κόκκινη κατηγορία στον επιδημιολογικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Αξιοσημείωτο, συνέχισε, είναι το γεγονός ότι η κατά κεφαλήν δαπάνη έχει αυξηθεί το 2021 στα 810 ευρώ το άτομο από  678 ευρώ το 2019, συνεπώς τα έσοδα σε ποσοστό θα είναι πιο ψηλά από τις αφίξεις, κάτι που αποτελεί διαχρονικό στόχο του Υφυπουργείου.

Οι θέσεις των κομμάτων

Ο βουλευτής ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλάς εξέφρασε ικανοποίηση για το όραμα του Υφυπουργείου, σημειώνοντας ότι παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν και υπάρχουν λόγω πανδημίας, η υλοποίηση δράσεων που βελτιώνουν το τουριστικό προϊόν συνεχίζεται.

Στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος για να βγούμε δυναμωμένοι από τη δοκιμασία του κορωνοϊου, ανέφερε.

Βλέπουμε, συνέχισε, μέσα από τον προϋπολογισμό μια διαφοροποιημένη και ενισχυμένη εκστρατεία προβολής της χώρας, την προώθηση δράσεων για ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, για στήριξη επιχειρήσεων στις ορεινές και ακριτικές περιοχές έτσι ώστε να αναπτυχθούν τουριστικά, την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού που τόσο πολύ βοήθησε τους προηγούμενους μήνες και πάρα πολλές άλλες δράσεις που θα έχουν ευρύτερα οφέλη για τον τουρισμό, τις τουριστικές επιχειρήσεις, την οικονομία και την κοινωνία.

Ο βουλευτής ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα δήλωσε πως το ΑΚΕΛ έχει εκπονήσει ολοκληρωμένη μελέτη, με σειρά προτάσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας, ευελπιστώντας ότι έστω και τώρα αυτές θα αξιοποιηθούν από το Υφυπουργείο.

Σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ θα παρακολουθεί πολύ στενά την πορεία υλοποίησης της νέας Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030 και κυρίως τις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν και ότι δεν θα διστάσουν να σταματήσουν δράσεις, όταν θα πρέπει να εγκριθεί η χρηματοδότησή τους από τη Βουλή, αν αυτές είναι επιζήμιες για την οικονομία ή το περιβάλλον ή θα εξυπηρετούν τα όποια συμφέροντα.

Υπογράμμισε ακόμα ότι το Υφυπουργείο πρέπει να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν και να επιλύσει σοβαρά προβλήματα όπως η εποχικότητα, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η προσβασιμότητα, η προσέλκυση τουριστών από άλλες αγορές, ο περιορισμός του συστήματος all inclusive, η πάταξη της αισχροκέρδειας και της παρανομίας, η μείωση των πολύ ψηλών τελών στα αεροδρόμια και η ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή το συντομότερο δυνατόν των νομοσχεδίων και κανονισμών, που θα εκσυγχρονίζουν όλες τις τουριστικές νομοθεσίες.

Χρειάζονται να γίνουν πολλά, τα οποία η κυβέρνηση έπρεπε να είχε κάνει εδώ και καιρό, ανέφερε, προσθέτοντας ότι χρειάζονται τομές και αλλαγές, όραμα, αποφασιστικότητα και σωστός σχεδιασμός.

Από πλευράς ΔΗΚΟ, ο βουλευτής Χρύσης Παντελίδης σημείωσε την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας κατηγοριοποίησης χωρών, λέγοντας πως η Κύπρος αδικείται από τα κριτήρια που υφίστανται ως τώρα σε σχέση με την πανδημία, γεγονός που αναπόφευκτα επηρεάζει το τουριστικό προϊόν.

Ο κ. Παντελίδης επεσήμανε, επίσης, την ανάγκη το Υφυπουργείο Τουρισμού να έχει κατεύθυνση προώθησης της Κύπρου ως τουριστικού προϊόντος και όχι μόνο στη διαχείριση της τουριστικής βιομηχανίας, να μην καταντήσει δηλαδή το Υφυπουργείο Τουρισμού να εξυπηρετεί μόνο τον εαυτό του ή τα σχετικά νομοσχέδια και να μην ασχολείται με την προώθηση του τουρισμού. Χαιρόμαστε γιατί ακούσαμε ότι και οι προτεραιότητες του Υφυπουργείου Τουρισμού, αλλά και οι δαπάνες που αφορούν την προώθηση, την ψηφιακή διαφήμιση και άλλες δράσεις, έχουν αυξηθεί, είπε.

Ανέδειξε ακόμα την ανάγκη να στηριχθεί ο ενδιάμεσος κλάδος επιμόρφωσης της κυπριακής κοινωνίας, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα ανώτερης και όχι μόνο ανώτατης μόρφωσης καθώς παρατηρείται κενό σε ό,τι αφορά αυτή την κατηγορία εργαζομένων στην τουριστική βιομηχανία. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια μπορεί να διαδραματίσει, όπως έκανε για δεκαετίες, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο της Κύπρου, είπε.

Κάλεσε δε τον Υφυπουργό Τουρισμού να συνδράμει στον μέγιστο δυνατό βαθμό έτσι ώστε να στηριχθούν οι αναπτυξιακές εταιρείες των διαφόρων περιοχών, που στηρίζουν κυρίως κοινότητες, τόσο στην κατεύθυνση του αγροτουρισμού, όσο και άλλων θεματικών δράσεων.

Τεχνολογική αναβάθμιση, ενίσχυση προσωπικού και συνέχιση αξιόπιστης κάλυψης των ειδήσεων οι προτεραιότητες του ΚΥΠΕ

Η τεχνολογική αναβάθμιση και η ενίσχυση του προσωπικού αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες του ΚΥΠΕ, όπως διαφάνηκε από τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Πρακτορείο στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Παράλληλα η ηγεσία του ΚΥΠΕ δεσμεύτηκε εκ νέου για τη συνέχιση της αντικειμενικής και αξιόπιστης κάλυψης των ειδήσεων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΠΕ Ιωσήφ Ιωσήφ ευχαρίστησε τη Βουλή για το ξεπάγωμα των έξι θέσεων συντακτών, αναφέροντας ότι αναμένεται οι θέσεις να συμπληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου.

Παράλληλα σημείωσε ότι το ΚΥΠΕ κατά τη διάρκεια των δύσκολων μηνών της πανδημίας, παρόλο που όλες οι δουλείες είχαν παραλύσει συνέχισε να δουλεύει είτε με τηλεργασία, είτε άλλως πως και συνέβαλε ουσιαστικά μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση για τα μέτρα κατά της πανδημίας, ενώ κάλυψε και τις ανάγκες άλλων ΜΜΕ που ήταν αποψιλωμένα σε σχέση με το προσωπικό.

Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ ανέρχεται στα 2,9 εκ. ευρώ για το 2022, εκ των οποίων η κρατική ενίσχυση ανέρχεται στο 2,1 εκ., ενώ 840 χιλιάδες ευρώ προέρχονται από συνδρομές και διαφημιστικά έσοδα. Ο κ. Ιωσήφ σημείωσε ότι το τελευταίο αυτό ποσό που αποτελεί το 30% του προϋπολογισμού, δεν μένει στο ΚΥΠΕ, αλλά το πρακτορείο λαμβάνει λιγότερα από το κράτος. Πρόσθεσε ότι με επιστολές ζήτησαν τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και από το Υπουργείο Οικονομικών, τα χρήματα αυτά να μένουν στο ΚΥΠΕ για να τα αξιοποιεί για αναπτυξιακές δομές και εξοπλισμούς.

Ο κ. Ιωσήφ ανέφερε ότι βασικό στοίχημα για τον προϋπολογισμό του 2022 είναι η τεχνολογική αναβάθμιση, αφού οι δομές είναι πλήρως απαρχαιωμένες γεγονός που οδήγησε στο να πέσει σε κάποιες περιπτώσεις η ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ και για το λόγο αυτό ζήτησε από το κράτος να του διαθέσει περισσότερους πόρους για τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Σημείωσε επίσης ότι το ΚΥΠΕ έχει εμπλουτίσει τις υπηρεσίες του με κινηματογραφικές μεταδόσεις, προσπαθεί να ενισχύσει το προσωπικό ενώ σύντομα θα δημιουργήσει και υπηρεσία στα ρωσικά. Είπε επίσης ότι είναι διαρκής η προσπάθεια για σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση και ότι λαμβάνουν πολύ θετικά σχόλια από την Κύπρο και στο εξωτερικό. Αυτό πρόσθεσε, οφείλεται στους εργαζόμενους του ΚΥΠΕ και την κουλτούρα που υπάρχει.

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, είπε ότι το ΚΥΠΕ είναι ένας ιδιαίτερα χρήσιμος θεσμός και ιδιαίτερα για το πολιτικό προσωπικό της χώρας και οτιδήποτε δημοσιεύεται αποτελεί γεγονός. Συνεχάρη το προσωπικό και τους δημοσιογράφους για το έργο που επιτελούν. Παράλληλα ζήτησε να μάθει κατά πόσο το ΚΥΠΕ θα γίνει πιο ενεργό και πιο αποτελεσματικό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ενώ σημείωσε ότι πολλές φορές τα ΜΜΕ αν δεν είχαν το ΚΥΠΕ δεν θα μπορούσαν να λειτουργούν, κάτι που βάζει μεγάλη ευθύνη στους ώμους του.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου είπε ότι ο ΔΗΣΥ είναι πάντα στη διάθεση του ΚΥΠΕ για να συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο στην προσπάθεια αναβάθμισης του πολύ σημαντικού ρόλου της ενημέρωσης.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι το ΑΚΕΛ αναγνωρίζει το ρόλο και αποστολή του ΚΥΠΕ και θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνει μακριά από επεμβάσεις όσον αφορά τη διάχυση της πληροφόρησης. Ζήτησε επίσης ενημέρωση για τον αριθμό των ατόμων που έχουν αποσπαστεί και κατά πόσο οι αποσπάσεις έγιναν με τη συγκατάθεση του ΚΥΠΕ.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχει μια καθοδήγηση των ειδήσεων, των τίτλων και του τρόπου που γίνεται η κάλυψη στο ΚΥΠΕ, κάτι που μεταφέρεται και στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και εφημερίδες που δεν έχουν το προσωπικό για να διυλίζουν την είδηση. Έκανε λόγο για φιλοκυβερνητική προσέγγιση και είπε ότι «είμαστε αρκούντως έξυπνοι για να κατανοήσουμε από που προέρχεται και σε τι αποσκοπεί αυτό». Εξέφρασε την ελπίδα το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει άλλη προσέγγιση, όπως είπε. Είπε ακόμα ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα παρακολουθούν ακόμα πιο επισταμένα το ΚΥΠΕ, αφού είναι ένας νευραλγικός χώρος, και αυτή τη φορά θα υπάρχουν και οι ανάλογες αντιδράσεις.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης εξήρε το ρόλο του ΚΥΠΕ και είπε ότι αποτελεί την πηγή από την οποία εκπορεύονται ειδήσεις με αξιοπιστία και σοβαρότητα. Είπε επίσης ότι θέλουν να συμβάλουν στην αναβάθμιση του ΚΥΠΕ, ενώ ζήτησε και ως νέο κόμμα να υπάρχει ισοτιμία στην παρουσίαση των ειδήσεων και αντικειμενικότητα.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις του Βουλευτών ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ είπε πως το ΚΥΠΕ είναι πρώτιστα δημοσιογραφική έπαλξη  και μετά όλα τα άλλα. Είπε επίσης ότι από το ΚΥΠΕ έχουν γίνει αποσπάσεις σε Υπουργείο και ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με τις οποίες του ΔΣ διαφώνησε, αφού το ΚΥΠΕ είναι υποστελεχωμένο, ωστόσο δεν μπόρεσε να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα.

Παράλληλα απαντώντας στις επικρίσεις για καθοδηγούμενες ειδήσεις, είπε ότι το ΔΣ έχει υποδείξει την αύξηση της ευθύνης του ΚΥΠΕ και την ανάγκη για πλήρη αντικειμενικότητα, δίνοντας μεγάλη σημασία στα θέματα της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας προς όλα τα κόμματα και τις παρατάξεις.

«Θέλω να πιστεύω ότι στο ΚΥΠΕ υπάρχει μια κουλτούρα για πλήρη αντικειμενικότητα, την οποία του ΔΣ εμβολίασε περαιτέρω», ανέφερε.

Είπε επίσης ότι στο παρελθόν είχε απαντήσει γραπτώς σε παρατηρήσεις του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου για το ΚΥΠΕ, ο οποίος του ανέφερε ότι οι απαντήσεις του ήταν πλήρως επαρκείς. Σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχει πρόθεση ή κίνητρο να μην είναι το ΚΥΠΕ αντικειμενικό στη μετάδοση των ειδήσεων. Ανέφερε ότι σημειώνοντας την κριτική, «η δική μας πεποίθηση είναι ότι είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε σωστοί και δίκαιοι προς όλους».

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής και Αρχισυντάκτης του ΚΥΠΕ Γιώργος Χριστοδουλίδης ζήτησε να δοθούν παραδείγματα για αυτό που ο κ. Χριστοφίδης είπε περί καθοδήγησης των ειδήσεων, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο που είναι σε εξέλιξη, αφού δεν είχε υπόψη ότι υπάρχει μια τέτοια αντίληψη από κάποιους.

Ο κ. Δαμιανού έκανε λόγο για «σύναξη» που έκανε ο πρώην Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου για να καθοδηγεί το ΚΥΠΕ πώς πρέπει να τοποθετείται. Ο κ. Ιωσήφ ανέφερε ότι ο κ. Προδρόμου είχε τότε έλθει στο ΚΥΠΕ ενόψει έναρξης των συνομιλιών στο Κυπριακό και του ζητήθηκε να έρθει να ενημερώσει για τις συνομιλίες και το τί θα γίνει εκεί και δεν είχε καμιά σχέση με το να δώσει γραμμή στους δημοσιογράφους του ΚΥΠΕ. Είπε επίσης ότι οποιοσδήποτε θέλει να έρθει στο ΚΥΠΕ για να ενημερώσει για θέματα υψηλής σημασίας για τον τόπο είναι ευπρόσδεκτος και ότι όλα τα κόμματα είναι ευπρόσδεκτα.

Πρόσθεσε ότι το ΔΣ του ΚΥΠΕ που αποτελείται από δημοσιογράφους έχει όλη την ευαισθησία και τα αντανακλαστικά να γνωρίζει τι σημαίνει είδηση και τι σημαίνει αντικειμενικότητα και είναι στη διάθεση των κομμάτων να το ενημερώσουν για οποιαδήποτε εκτροπή.

Περαιτέρω ο κ. Χριστοφίδης έκανε λόγο για τρομερή ανισορροπία στην κάλυψη μεταξύ Κυβέρνησης και κομμάτων. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΚΥΠΕ σημείωσε ότι με βάση τον τρόπο λειτουργίας του ΚΥΠΕ καλύπτονται ειδησεογραφικά όλες οι δραστηριότητες των αρχηγών κομμάτων και όλες οι δραστηριότητες εν γένει των κομμάτων μέσω της υπηρεσίας ανακοινώσεων Τύπου με αυτούσιο τρόπο μετάδοσης.

Παράλληλα ανέφερε ότι περίπου το 50% του προγραμματισμού κάλυψης κάθε πρωί του ΚΥΠΕ αφορά τη Βουλή η οποία αποτελεί προτεραιότητα για το ΚΥΠΕ και παρά την υποστελέχωση το ΚΥΠΕ δεν αμέλησε ποτέ την κάλυψη της Βουλής. Είπε επίσης ότι έχει υποβληθεί πρόταση ώστε το ΚΥΠΕ να καλύπτει τηλεοπτικά και τις δηλώσεις των Βουλευτών μετά τις Επιτροπές, σημειώνοντας ότι εδώ και χρόνια καλύπτει με απευθείας τηλεοπτικές μεταδόσεις τις εργασίες της Ολομέλειας της Βουλής.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Συναφείς δημοσιεύσεις:

Stockwatch: Αποδεσμεύσεις εκατομμυρίων ενώπιον της Οικονομικών

Stockwatch: Δημοσιονομική σύγκρουση με νέα μείωση ΦΠΑ ρεύματος

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα