Επιτροπή Ενέργειας: Διέλευση προϊόντων από τα κατεχόμενα και ηλεκτρονικές πληρωμές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/11/2021, συζήτησε το θέμα που αφορά:

 • Τη διακίνηση αγαθών με τα κατεχόμενα στο πλαίσιο του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που δημιουργούνται μέσα από την κυκλοφορία και διάθεση προϊόντων από τα κατεχόμενα πέραν του πλαισίου του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τις προτάσεις νόμου που προνοούν:

 • Την ορθότερη εναρμόνιση με συγκεκριμένα άρθρα της Οδηγίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
 • Την παροχή πρόσθετων εξουσιών στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ώστε να δύναται να ελέγχει και να εποπτεύει τη συμμόρφωση των δικαιούχων όσον αφορά την τήρηση της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών (ηλεκτρονικές πληρωμές) και να μπορεί να προβαίνει στη διενέργεια ερευνών, τη διερεύνηση παραβάσεων, την επιβολή διοικητικών προστίμων και την αίτηση για έκδοση διαταγμάτων από δικαστήριο όσον παραβαίνουν τη νομοθεσία.
 • Tη δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση μεθοδολογιών υπολογισμού της εξοικονομηθείσας ενέργειας ή/και ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Αναλυτικά οι προτάσεις νόμου:

Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Οι τομείς που καλύπτει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σχετίζονται με την εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών, τις εμπορικές επικοινωνίες, τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, την ευθύνη των μεσαζόντων, τους κώδικες δεοντολογίας, τον εξώδικο διακανονισμό των διαφορών, τα μέσα έννομης προστασίας και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τροποποίηση των «περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμους του 2004 και 2007, (Ν.156(Ι)/2004 και Τροποποιητικός Ν.97(Ι)/2007)», για σκοπούς:

α) ορθότερης εναρμόνισης με συγκεκριμένα άρθρα (3, 4 και 5) της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου του 2000 («Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο»), καθώς

β) την προσθήκη/αντικατάσταση διατάξεων που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών προστίμων σε παραβάσεις οποιασδήποτε απαγορευτικής ή επιτακτικής διάταξης του Νόμου και

γ) τη διόρθωση συντακτικών λαθών και λαθών στην αρίθμηση των διατάξεων του Νόμου.

Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου, ώστε-

(α) η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να δύναται να ελέγχει και να εποπτεύει τη συμμόρφωση των δικαιούχων, δηλαδή των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, όσον αφορά την τήρηση της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών,

(β) να παρασχεθούν εξουσίες στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφορικά με τη διενέργεια ερευνών, τη διερεύνηση παραβάσεων, την επιβολή διοικητικών προστίμων και την αίτηση για έκδοση διαταγμάτων από δικαστήριο σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της απουσίας μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την απαγόρευση επιβολής επιβαρύνσεων από τους πιο πάνω δικαιούχους για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, καθώς και άλλων διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως  Φόρων Νόμου, ώστε το μέγιστο ποσό διοικητικού  προστίμου που δύναται να επιβληθεί από τον Έφορο Φορολογίας σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προνοιών του διατάγματος  του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για  την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής να αυξηθεί από δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διοικητική κύρωση που δύναται να επιβληθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή της υποχρέωσης των δικαιούχων πληρωμής για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.

Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διατάγματα με σκοπό τη δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση μεθοδολογιών υπολογισμού της εξοικονομηθείσας ενέργειας ή/και ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε τα υπόχρεα μέρη να γνωρίζουν εκ των προτέρων την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύπτει από την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για σκοπούς επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας που τους ανατίθεται.

Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου διευκρινίζεται ότι, προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δύναται να εκδίδει διατάγματα για τον καθορισμό των υπόχρεων μερών για εφαρμογή καθεστώτος ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α του εν λόγω Νόμου.

Δηλώσεις:

Σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ανταγωνιστικότητα φαίνεται, όπως αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, να προκαλεί η ανεξέλεγκτη και χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους διέλευση προϊόντων από τα κατεχόμενα, μέσω του κανονισμού της πράσινης γραμμής,  και οι επηρεαζόμενοι απευθύνουν εκκλήσεις προς τη Βουλή για ουσιαστικές προσεγγίσεις και θεραπείες.

Στην Επιτροπή Εμπορίου την Τρίτη ακούστηκαν οι απόψεις του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ και της ΟΕΒ και άλλων κλάδων παραγωγών που περιέγραψαν την κατάσταση και ζήτησαν παρέμβαση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε πως η Επιτροπή άκουσε τους παρευρισκόμενους και την κοινωνία των πολιτών, η οποία κράζει και φωνάζει πως υπάρχει πρόβλημα στο θέμα της διέλευσης προϊόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία από τα κατεχόμενα, είτε μέσω του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής είτε μέσω της γραμμής αντιπαράταξης.

«Εμείς ως Επιτροπή αναγνωρίζουμε προβλήματα, τα οποία υπάρχουν, είτε ως απόρροια του τρόπου λειτουργίας του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, είτε και μέσα από την παράνομη διακίνηση», είπε και σημείωσε πως η συζήτηση θα συνεχιστεί με όλα τα Υπουργεία, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να βρεθούν οι αποτελεσματικές θεραπείες.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Kώστας Κώστα είπε ότι η Κυβέρνηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες οφείλει να επιτηρεί την εφαρμογή του κανονισμού της πράσινης γραμμής για να σταματήσουν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που παρατηρούνται.

Μίλησε για προϊόντα μαϊμού, προϊόντα από Τουρκία που βαφτίζονται τουρκοκυπριακά, για παράνομη διέλευση φυτοφαρμάκων, για λαθρεμπόριο καυσίμων με βυτιοφόρα και μεγάλα φορτηγά, καθώς και για το γεγονός ότι στα προϊόντα στις ελεύθερες περιοχές προστίθεται και ΦΠΑ 19%, ενώ στα προϊόντα από κατεχόμενα δεν ισχύει.

Αναφέρθηκε σε έντονες ανησυχίες για την κατάσταση σε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς τομείς και κλάδους και κυρίως όπως είπε, σε κραυγή αγωνίας όλων των εμπορευομένων για τους ανεπαρκέστατους ελέγχους από τις κυβερνητικές υπηρεσίες.

Ο κ. Κώστα αναφέρθηκε και στις διαμαρτυρίες από διαχειριστές πρατηρίων πετρελαιοειδών κοντά στη πράσινη γραμμή και φωνές κατά της κυβέρνησης για το ότι δεν λαμβάνει μέτρα μείωσης των τιμών στις ελεύθερες περιοχές.

«Υπάρχουν ερωτήματα γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει την απαράδεκτη επιβολή ΦΠΑ και επί φόρου κατανάλωσης και γιατί δεν ελέγχει την κερδοφορία εταιρειών για να δούμε αν πράγματι αισχροκερδούν», ανέφερε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης δήλωσε πως ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής δεν εφαρμόζεται αυστηρά και αποτελεσματικά με αποτέλεσμα, πρώτο, να βρίσκεται σε εξέλιξη μία διαρκής και μεγάλη παρανομία και, δεύτερο, να πλήττονται οι κυπριακές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στις ελεύθερες περιοχές από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο οποίος ευνοεί τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στα Κατεχόμενα.

Όπως είπε, η αυστηρή και αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού είναι αποκλειστική ευθύνη και καθήκον των υπηρεσιών του κράτους και κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να ασκήσει τις εξουσίες της για εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πράσινη Γραμμή και των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει υπόψη της και σειρά εισηγήσεων των άμεσα επηρεαζόμενων κυπριακών επιχειρήσεων.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε πως είναι τραγικό να συζητάμε στη Βουλή για ακόμη μια φορά πώς η Κυπριακή Δημοκρατία θα πατάξει την παρανομία της διέλευσης αμφιβόλου ποιότητας στην κυπριακή αγορά. Ποιος Νόμος, κανονισμός ή διάταγμα επιτρέπει στον οποιονδήποτε να εμπορεύεται στις ελεύθερες περιοχές καύσιμα που δεν είναι εγκεκριμένα από την ΕΕ, γεωργικά προϊόντα 2ης και 3ης ποιότητας και φάρμακα που κανείς δεν γνωρίζει αν συντηρούνται και φυλάσσονται σωστά, διερωτήθηκε.

Εξέφρασε τη θέση για αυστηρούς ελέγχους από το Τελωνείο, για μείωση του φόρου στα καύσιμα και επανέλαβε τη θέση του ΕΛΑΜ για κλείσιμο των οδοφραγμάτων.

Οι βουλευτές της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή και Αλέκος Τρυφωνίδης τόνισαν πως το Τ/Κ Επιμελητήριο πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές για τα προϊόντα και η Ε.Ε να ασκεί αυστηρότερο έλεγχο και εποπτεία για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, τη χρήση κατάλληλων καυσίμων, τη διατήρηση συνθηκών ασφάλειας και υγείας και τη διατήρηση, γενικά, προδιαγραφών ισοβάθμιων με παραγωγικές διεργασίες των κρατών μελών της Ε.Ε όπως γίνεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, στις Τουρκοκυπριακές επιχειρήσεις δεν επιβάλλεται ΦΠΑ, δημιουργώντας συγκριτικό πλεονέκτημα των τουρκοκυπριακών προϊόντων.

Όλα τα πιο πάνω σε συνδυασμό και με το λαθρεμπόριο που γίνεται κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής προκάλεσαν αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο ως Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων  το έχουμε εντοπίσει και διαπιστώνουμε ότι μεγεθύνεται μέρα με την μέρα λόγω της ακρίβειας στα αγαθά και τις υπηρεσίες.

Προτείνουμε αυστηρότερα μέτρα ελέγχου στα οδοφράγματα κατά μήκος της «Πράσινης Γραμμής» από την αστυνομία και τελωνείο, περεταίρω έλεγχος της Ε.Ε στο Τ/Κ εμπορικό βιομηχανικό Επιμελητήριο για την τήρηση των πρωτοκόλλων για την έκδοση αδειών, μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και επιβολή Φ.Π.Α σε προϊόντα που έρχονται από τα κατεχόμενα αν τηρούν τις προδιαγραφές.

Ο Σταύρος Παπαδούρης των Οικολόγων είπε ότι πρόκειται για καρκίνωμα ουσιαστικά που αφορά τη διακίνηση αγαθών μέσω κατεχομένων και στο τέλος της ημέρας η λύση είναι μία δηλαδή «να εξετάσουμε αν όντως γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι και κατά δεύτερο να μας δοθούν στοιχεία για οποιαδήποτε τιμωρία έχει επιβληθεί προς παραβάτες».

Έχοντας αυτά τα στοιχεία, είπε, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αν η εκτελεστική εξουσία ακολουθεί κατά γράμμα τους κανονισμούς και από κει και κάτω να προχωρήσουμε σε θεραπεία.

Όπως είπε η Βουλή έχει σοβαρή πρόθεση να βρει θεραπεία και μετά τις επόμενες δύο συνεδριάσεις έχει στόχο να καταλήξει σε στοχευμένη προσέγγιση και τρόπους επίλυσης.

Επιστολή ΟΕΒ προς Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας μεταφέρει τις ανησυχίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία (Κ.Δ.) από την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού από τελικά προϊόντα και πρώτες ύλες που μεταφέρονται προέρχονται από τα κατεχόμενα.

Κατανοούμε και σεβόμαστε την σημασία του Κανονισμού που έχει σκοπό την διευκόλυνση του εμπορίου κυπριακών προϊόντων ανάμεσα στις δυο Κοινότητες και αντιλαμβανόμαστε πλήρως την πολιτική διάσταση του θέματος. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι το Κράτος πρέπει να διασφαλίσει συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού και να μεριμνήσει κατά τρόπο ομοιόμορφο για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών και τέλος την πιστή εφαρμογή του κανονισμού.

Όπως είναι γνωστό το εμπόριο από τα κατεχόμενα προς τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές (ή μέσω των Βρετανικών Βάσεων) ρυθμίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής και διεξάγεται από εγκεκριμένα σημεία διέλευσης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας που αναφέρονται στην ετήσια εκθεση αξιολόγησης της Ε.Ε για το 2020, η συνολική αξία των εμπορευμάτων που διήλθαν από τη πράσινη γραμμή στις ελεύθερες περιοχές ήταν €4.6 εκ. έναντι €5.4 εκ. κατά την προηγούμενη περίοδο, σημείνοντας μείωση κατά 14 %. Οι εμπορικές συναλλαγές από τις ελεγχόμενες από την Κ.Δ. περιοχές προς το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου κατά το 2020 ηταν €748,000 σε σύγκριση με €694,000 το 2019 σημειωνοντας μείωση 7 %.

Οι εμπορικές συναλλαγές από τις ελενχ:όμενες από την Δημοκρατία περιοχές προς τα κατεχόμενα, αντιπροσωπεύουν μόνο το 14,8 % (13,7 % το 2019) των συνολικών εμπορικών συναλλαγών από και προς τα κατεχόμενα. Η μείωση στην αξία των συναλλαγών αποδίδεται κυρίως στο κλείσιμο σημείων διέλευσης στα πλαίσια των μέτρων για περιορισμό της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της πράσινης γραμμής, τα εμπορεύματα που διέρχονται από την πράσινη γραμμής πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε περιοχές ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κ.Δ. ή να έχουν υποστεί την τελευταία, ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία σε επιχείρηση εξοπλισμένη για τον σκοπό αυτό σε περιοχές ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κ.Δ. Το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο έχει αρμοδιότητα να βεβαιώνει την προέλευση των προϊόντων με σκοπό να αποτρέπεται το ενδεχόμενο μη Κυπριακά παραγόμενα προϊόντα να διατίθενται στην Κ.Δ. ως Κυπριακά.

Οι κυριότερες κατηγορίες εμπορευμάτων από τα κατεχόμενα είναι πλαστικά προϊόντα (σακούλες σκυβάλων,      σακούλες      μεταφοράς,      δοχεία      και      κάλαθοι),      οικοδομικά       υλικά (τούβλα, αλουμίνια, κεραμικά, μεταλλικά) και διάφορα άλλα βιομηχανικά προϊόντα (π.χ. έπιπλα). Σημειώνεται ότι η Τουρκοκυπριακή κοινότητα εφαρμόζει δικό της εμπορικό καθεστώς για προστασία των επιχειρήσεων τους, σύμφωνα με το οποίο επιβάλλονται δασμοί και επιστρέφεται το ΦΠΑ.

Από το εμπόριο από και προς τα κατεχόμενα, προκύπτουν τα πιο κάτω προβλήματα που προκαλούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των επιχειρήσεων που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές:

 • Είναι πρακτικά ανέφικτο να επιβεβαιωθεί και εξακριβωθεί η προέλευση των προϊόντων από τα κατεχόμενα ότι όντως είναι Κυπριακά.
 • Αμφιβολία για την επάρκεια του ελέγχου που διενεργείται από τις αρμόδιες Αρχές της Κ.Δ. για εντοπισμό των Ε/Κ εμπορευόμενων που μεταπουλούν τα προϊόντα που προμηθεύτηκαν από Τ/Κ εμπόρους για σκοπούς επιβολής ΦΠΑ. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που γίνονται μεταγενέστερα από το Τμήμα Φορολογίας της Κ.Δ. μετά από σχετική ενημέρωση του από το Τμήμα Τελωνείων δεν διασφαλίζουν πλήρως τον εντοπισμό των προσώπων ( φυσικών ή νομικών) και κατά πόσο επιβάλουν και αποδίδουν το ΦΠΑ στην Κ.Δ.
 • Μη ενδελεχείς έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές της Κ.Δ. στα σημεία διέλευσης για όλα τα οικοδομικά υλικά, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα (π.χ. αλουμίνια, τούβλα, κεραμικά, πλαστικά) σε σχέση με συμμόρφωση με Ευρωπαϊκά πρότυπα (n.χ. CE marking certifιcate of conformity, ΕΝ 1090), της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας (n.χ. REACH, statement of compliance) και άλλων υποχρεώσεων που ισχύουν για όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κοινοτική αγορά.
 • Είναι άγνωστη η προέλευση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των τελικών προϊόντων στα κατεχόμενα με κίνδυνο οι πρώτες ύλες να μην πληρούν τις προδιαγραφές  όπως   ισχύει   για   τις   πρώτες   ύλες   που    εισέρχονται    στην    Ε.Ε. Επιπλέον οι πρώτες ύλες ενδεχόμενα να προέρχονται από χώρες στις οποίες η Ε.Ε. επιβάλλει δασμούς λόγω επιδότησης των τοπικά παραγόμενων προϊόντων (π.χ. δασμοί anti-dumping), με αποτέλεσμα να έχουν πρόσβαση σε πιο φθηνές πρώτες ύλες και να αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των προϊόντων που παράγονται ή εισάγονται στις ελεύθερες περιοχές.
 • Προμήθεια και μεταφορά από τα κατεχόμενα πετρελαιοειδών από πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα (για εμπορική χρήση).
 • Οι αρχές του ψευδοκράτους εφαρμόζουν δικό τους εμπορικό καθεστώς για προστασία των επιχειρήσεων τους, σύμφωνα με το οποίο επιβάλλονται δασμοί, καθιστώντας αυτόματα τα δικά μας προϊόντα που πωλούνται στα κατεχόμενα πολύ πιο ακριβά και εκτός ανταγωνισμού. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την αξία των συναλλαγών από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα σε σύγκριση με την αντίστροφη κατεύθυνση (14.8%).
 • Διενέργεια λαθρεμπορίου (αγνώστου οικονομικού ύψους) από μη ελεγχόμενα σημεία διέλευσης με όλους τους συνεπακόλουθους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών.

Για αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων και μέχρι την εξεύρεση λύσης στο πολιτικό μας πρόβλημα υποβάλλουμε τις πιο κάτω εισηγήσεις:

 • Πληρωμή του ΦΠΑ στα σημεία διέλευσης για τα προϊόντα τα οποία αγοράστηκαν από τα κατεχόμενα και θα μεταπωληθούν στην Κ.Δ.
 • Ενδελεχείς έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές της Κ.Δ. στα σημεία διέλευσης για όλα τα οικοδομικά υλικά, πρώτες ύλες και βιομηχανικά προϊόντα για να διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και προδιαγραφές.
 • Εγκατάσταση μηχανισμού ελέγχου και επιβεβαίωσης της προέλευσης των προϊόντων όταν εγείρονται υποψίες όταν αυτά δεν είναι Κυπριακά. Κάτι ανάλογο εφαρμόστηκε μεμονωμένα για πρώτες ύλες αλουμινίου και τσιμέντου κλίγκερ, οπού τεκμηριώθηκε ότι τα προϊόντα αυτά δεν είχαν παραχθεί στα κατεχόμενα.
 • Καλύτερη επιτήρηση από τις Αρχές ασφάλειας της Κ.Δ. των «γκρίζων σημείων» από τα οποία διενεργείται λαθρεμπόριο.
 • Απαγόρευση της προμήθειας καυσίμων από τα κατεχόμενα με σκοπό την μεταπώληση ή την χρήση από πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Οι εισηγήσεις μας για επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων, αφορούν αποκλειστικά την διαδικασία εφαρμογής του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και δεν παρεμβαίνουν ή αλλοιώνουν την ουσία του Κανονισμού.

Αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών

Η Επιτροπή συζήτησε, επίσης, δύο προτάσεις νόμου, που αφορούν την αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε όσον αφορά την Πρόταση Νόμου για εφαρμογή της Νομοθεσίας για αποδοχή από κάθε εμπορικό κατάστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, πως δυστυχώς το Υπουργείο Οικονομικών ήρθε με επιφύλαξη που δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα για επίλυση ενός προβλήματος, καθώς μεγάλος αριθμός καταστημάτων δεν δέχονται πιστωτικές κάρτες.

«Το πρόβλημα εντοπίζεται και πρέπει να του δώσουμε αποτελεσματική θεραπεία. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και δηλώνουμε ότι θα προχωρήσουμε την Πρόταση Νόμου», είπε σημειώνοντας πως αυτή η Πρόταση θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια. Κάλεσε όλους τους εμπλεκομένους να έρθουν με προτάσεις στην Επιτροπή προκειμένου να είναι απόλυτα συνταγματική η προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.

Από πλευράς του ο Κώστας Κώστα είπε ότι σήμερα η Επιτροπή συζήτησε και δύο προτάσεις νόμου, που σχετίζονται με το θέμα της υποχρεωτικής αποδοχής πιστωτικών καρτών σε 85 τομείς, χωρίς όμως προηγουμένως να έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας για τους καταναλωτές.

Αναφέρθηκε σε παράπονα ότι σε κάποιες επιχειρήσεις επιβάλλονται επιπρόσθετες χρεώσεις για όσους πληρώνουν με κάρτες για προϊόντα όπως τσιγάρα, εφημερίδες και περιοδικά και κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Ο κ. Κώστα αναφέρθηκε παράλληλα σε νομοθετικά κενά, τα οποία οι προτάσεις νόμου επιχειρούν να καλύψουν και τις οποίες, είπε, οι κυβερνώντες θεωρούν ότι είναι αντισυνταγματικές ή αντιβαίνουν το ενωσιακό δίκαιο. Κάλεσε το ΥΠΟΙΚ και την Νομική Υπηρεσία να βοηθήσουν τη Βουλή «που τρέχει να καλύψει τα κενά και να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει κυβέρνηση».

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα