Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διατάγματα με σκοπό τη δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση μεθοδολογιών υπολογισμού της εξοικονομηθείσας ενέργειας ή/και ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε τα υπόχρεα μέρη να γνωρίζουν εκ των προτέρων την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύπτει από την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για σκοπούς επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας που τους ανατίθεται.

Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου διευκρινίζεται ότι, προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δύναται να εκδίδει διατάγματα για τον καθορισμό των υπόχρεων μερών για εφαρμογή καθεστώτος ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4Α του εν λόγω Νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια

Ημερολόγιο

4 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

18 Νοεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα