Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων της Βουλής για την περίοδο 2020 – 2021

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου παρουσίασε την έκθεση πεπραγμένων της πέμπτης και της έκτακτης συνόδου της ενδέκατης βουλευτικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2021. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν:

 • Το νομοθετικό έργο της Βουλής.
 • Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.
 • Τα ευρωπαϊκά εναρμονίστηκα νομοσχέδια.
 • Η κοινοβουλευτική διπλωματία.
 • Οι εκδοτικές δραστηριότητες, συνέδρια, εκδηλώσεις, έρευνες και μελέτες.
 • Οι προτεραιότητες και οι στόχοι του σώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αναλυτικά η παρουσίαση των πεπραγμένων:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Βασικοί πυλώνες της δράσης της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως γνωρίζετε, είναι τόσο η παραγωγή νομοθετικού έργου όσο και η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Κατά τις απελθούσες δύο συνόδους η Βουλή συνέχισε τις εργασίες της στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, όπου είχε εξαρχής αναγκαστικά μεταφερθεί λόγω των περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρά τις πρακτικές δυσκολίες, το σώμα παρήγαγε σημαντικό νομοθετικό έργο, εστιάζοντας εκ των πραγμάτων για δεύτερη συνεχή χρονιά σε νομοθετικές ρυθμίσεις προς στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και προς αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων, τα οποία προέκυψαν λόγω της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, κατά την Πέμπτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου ψηφίστηκαν σε νόμους εκατόν ογδόντα δύο (182) νομοσχέδια, ογδόντα έξι (86) προτάσεις νόμου και εγκρίθηκαν εκατόν ένας (101) κανονισμοί, ενώ κατά την Έκτακτη Σύνοδο ψηφίστηκαν έξι (6) νομοσχέδια, δύο (2) προτάσεις νόμου και εγκρίθηκαν τέσσερις (4) κανονισμοί.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, η Βουλή ύστερα από τη -για πρώτη φορά- στην ιστορία της Δημοκρατίας καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, ενέκρινε με απόφασή της δωδεκατημόριο για τη συνέχιση της λειτουργίας του κράτους για τον μήνα Ιανουάριο του 2021. Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός, ψηφίστηκε τελικά σε νόμο την 21η Ιανουαρίου.

Ψηφίστηκαν επίσης οι προϋπολογισμοί είκοσι εννέα (29) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μία τροποποίηση του συντάγματος, ενώ υποβλήθηκαν δεκαοκτώ (18) αναπομπές νόμων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έντεκα (11) αναφορές στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι κατά τις υπό επισκόπηση συνόδους ψηφίστηκαν συνολικά πέντε (5) συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί ύψους πέραν του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ προς στήριξη της οικονομίας και των εργαζομένων και αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19.

Στο πλούσιο και πολυσχιδές νομοθετικό έργο, κατά την υπό αναφορά περίοδο, συγκαταλέγονται τα ακόλουθα σημαντικά νομοθετήματα:

 • Ο περί της Δέκατης Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2020. Απότοκο της τροποποίησης αυτής ήταν η θέσπιση νόμου, σύμφωνα με τον οποίο κάθε προσφυγή κατά απόφασης ή πράξης ή παράλειψης του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων, ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.
 • Ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας αναφορικά με το Καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού East MediterraneanGasForum (EMGF) (Κυρωτικός) Νόμος του 2021,με τον οποίο κυρώθηκε η διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου, Ελλάδας, Ιταλίας, Ιορδανίας και Παλαιστίνης, για τη διαχείριση της βιώσιμης, αποτελεσματικής και περιβαλλοντικά συνειδητής ανάπτυξης, χρήσης και διατήρησης των αποθεμάτων φυσικού αερίου προς όφελος των λαών τους.
 • Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020, μέσω του οποίου, θεσμοθετούνται οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ως σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της επίλυσης πολλών χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων, όπως η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός από την αγορά εργασίας και από την κοινωνία των μη προνομιούχων ατόμων.
 • Ο περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμος του 2020, με τον οποίοθεσμοθετήθηκε η πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας, ενός ιδιαίτερα ανησυχητικού φαινομένου το οποίο χρήζει συντονισμένης αντιμετώπισης.
 • Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021,με τον οποίο θεσπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού στον αθλητισμό.
 • Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2021, νομοθεσία που κατοχυρώνει την καίριας σημασίας ενημέρωση και τα δικαιώματα των καταναλωτών και εμπορευομένων.
 • Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021, ένα σημαντικόβήμα για την αναβάθμιση του τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας.
 • Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με τον Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας) Νόμος του 2021. Με στόχο τον εντοπισμό της παραβατικής συμπεριφοράς και την αποφυγή επανάληψής της, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του παιδιού και την προστασία του υπό την καθοδήγηση ειδικών. Προνοείται η σύσταση ειδικών Δικαστηρίων Παιδιών, εναλλακτικές ποινές και διάφορα συμβούλια, με στόχο έχουν την προστασία και όχι την τιμωρία του παιδιού.
 • Επιδιώκοντας την πλήρη εναρμόνιση της Κύπρου με τις πρόνοιες της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστής ως «Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης», η οποία κυρώθηκε με νόμο από το 2017, η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε στην ψήφιση:

1ον του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021 και

2ο του περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμου του 2021.

Ψηφίστηκε επίσηςκατόπιν κατάθεσης πρότασης νόμου ειδική νομοθεσία για την καταπολέμηση του σεξισμού και του διαδικτυακά διαδιδόμενου σεξισμού, μία σημαντική νομοθεσία που συμβάλλει στην καταπολέμησηκάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και που καθιστά την Κύπρο πρωτοπόρο στον τομέα εξάλειψης κάθε μορφής διακρίσεων προς τις γυναίκες.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενεγράφη προς συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο το θέμα «Οι εξελίξεις στο Κυπριακό ενόψει της άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο», το οποίο συζητήθηκε σε ειδική συνεδρίαση του σώματος στις 19 Μαρτίου 2021.

Κατά την Έκτακτη Σύνοδο ενεγράφη το θέμα «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτών στην οικονομία και την κοινωνία», του οποίου η συζήτηση εκκρεμεί.

Κατά την Πέμπτη Σύνοδο ενεγράφησαν επίσης με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου άλλα εκατόν ενενήντα πέντε (195) θέματα, από τα οποία αποσύρθηκαν δύο (2), και κατά την Έκτακτη Σύνοδο εκατόν δώδεκα (112) θέματα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατά την Πέμπτη Σύνοδο υποβλήθηκαν επίσης από βουλευτές συνολικά διακόσιες σαράντα μία (241) ερωτήσεις και κατά την Έκτακτη Σύνοδο δεκαοκτώ (18) ερωτήσεις, λήφθηκαν δε από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς τριακόσιες τριάντα εννέα (339) και δεκατρείς (13) απαντήσεις, αντίστοιχα, από τις οποίες οι εκατόν εξήντα επτά (167) αφορούσαν σε υποβληθείσες ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά και για τις δύο υπό αναφορά συνόδους πεντακόσιες πενήντα (550) συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τριανταεπτά (37) συνεδρίες της ολομέλειας του σώματος (τακτικές και ειδικές).

Αναφορά πρέπει να γίνει επίσης στο ζήτημα το οποίο είχε επί μακρόν απασχολήσει τη Βουλή και την κοινή γνώμη, το ζήτημα της «Λίστας Γιωρκάτζη» και του τρόπου δημοσιοποίησής της, η οποία υλοποιήθηκε τελικά με την έγκριση σχετικής απόφασης του σώματος για ανάγνωση του περιεχομένου της στην ολομέλεια του σώματος και ακολούθως την ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής. Η όλη διαδικασία έλαβε χώρα στη συνεδρία της ολομέλειας ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2021.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στον τομέα των ευρωπαϊκών υποθέσεων συνεχίσθηκε η μελέτη και ψήφιση των εναρμονιστικών νομοσχεδίων, για εκπλήρωση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας και ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο. Συνεχίσθηκε επίσης η παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη μελέτη εγγράφων που υποβάλλονται στη Βουλή απευθείας εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως και με άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Κατά τη διάρκεια της παρελθούσας περιόδου κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων συνολικά ενενήντα (90) νομοσχέδια και κανονισμοί στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Από αυτά περίπου τα δύο τρίτα (2/3) (61 νομοθετήματα) είχαν κατατεθεί στη Βουλή εκπρόθεσμα.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις ενίσχυσης του ρόλου της Βουλής ως εθνικού κοινοβουλίου της ΕΕ σε σχέση με την εξέταση ευρωπαϊκών θεμάτων, όπως είχα ζητήσει με την ανάληψη των καθηκόντων μου.

Ειδικότερα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έλαβε διαβεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση επί τακτής βάσεως αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ επί σημαντικών για την Κύπρο θεμάτων. Ήδη οι καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές άρχισαν την εξέταση σημαντικών εγγράφων και πολιτικών της ΕΕ.

Παρά ταύτα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι συνεχίστηκε η κακή πρακτική εκ μέρους της κυβέρνησης, της εκπρόθεσμης κατάθεσης εναρμονιστικών νομοσχεδίων στη Βουλή και της άσκησης αφόρητων πιέσεων για ψήφισή τους προ του κινδύνου παραπομπής της Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), χωρίς η Βουλή να έχει στη διάθεσή της τον απαιτούμενο χρόνο μελέτης.

Προς απάμβλυνση του φαινομένου η Βουλή των Αντιπροσώπων θα παρακολουθήσει τη διαδικασία έγκαιρης κατάθεσης εναρμονιστικών νομοσχεδίων και θα παρεμβαίνει ώστε να παρέχεται στη Βουλή ο απαιτούμενος χρόνος μελέτης τους.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει και στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό εγχείρημα, αφού για πρώτη φορά τα τρία θεσμικά όργανα, το ΕΚ, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τα εθνικά κοινοβούλια και τους Ευρωπαίους πολίτες συζητούν για να καθορίσουν το νέο όραμα για το μέλλον της Ευρώπης.

Η εναρκτήρια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του ΕΚ στο Στρασβούργο στις 9 Μαΐου του 2021, ενώ η πρώτη ολομέλεια της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου και η δεύτερη στις 23 Οκτωβρίου.

Με την έναρξη των εργασιών της νεοεκλεγείσας Βουλής των Αντιπροσώπων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προέβη σε μια πρώτη συζήτηση του θέματος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, ενώ η Βουλή εκπροσωπήθηκε με τετραμελή αντιπροσωπεία, στη βάση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, στη δεύτερη ολομέλεια της Διάσκεψης. Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματισθεί από τη Βουλή διήμερο συζήτησης με τους πολίτες αναφορικά με το μέλλον και τη μετεξέλιξη της ΕΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2022. Στην ατζέντα το μεταναστευτικό, η οικονομία, η υγεία και η κοινωνική δικαιοσύνη.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Όσον αφορά την κοινοβουλευτική διπλωματία, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, τόσο οι διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής όσο και η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτές με φυσική παρουσία επηρεάσθηκαν σε σημαντικό βαθμό. Παρά ταύτα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ανέπτυξε με τη χρήση της ψηφιακής και άλλης τεχνολογίας πολυποίκιλες δράσεις κοινοβουλευτικής διπλωματίας, προωθώντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιδιώχθηκε επίσης η περαιτέρω δικτύωση της Βουλής με ξένα κοινοβούλια, περιφερειακούς και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και άλλους φορείς, με απώτερο στόχο την προβολή των δικαίων του κυπριακού λαού όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, την ανάδειξη της Κύπρου ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας αλλά και ως γέφυρας διαλόγου και συνεργασίας στην ευρύτερη ασταθή περιοχή λόγω της σημαντικής γεωπολιτικής της θέσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν παρέλειψε επίσης να καταδικάσει τις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και πιο πρόσφατα στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, κατά παράβαση κάθε αρχής του Διεθνούς Δικαίου.

Περαιτέρω, μέλη του σώματος συνέχισαν να συμμετέχουν ενεργά σε κοινοβουλευτικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο μέσω τηλεδιασκέψεων. Μέχρι το τέλος Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 130 τηλεδιασκέψεις ενώ από τα μέσα του Ιουνίου η Βουλή συμμετείχε με φυσική παρουσία σε πέντε (5) κοινοβουλευτικές αποστολές τριών (3) κοινοβουλευτικών οργανισμών.

Η πανδημία επηρέασε επίσης τον αριθμό των επισκέψεων κοινοβουλευτικών και άλλων αποστολών στην Κύπρο,με αποτέλεσμα τη μη πραγματοποίηση επίσημων επισκέψεων προέδρων κοινοβουλίων στη Βουλή και τη μη φιλοξενία άλλων διεθνών δραστηριοτήτων.Είναι πάντως σημαντικό να λεχθεί ότι η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου τίμησε με την παρουσία της τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην Κύπρο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και προσφώνησε ειδική συνεδρία της ολομέλειας του σώματος την 21η Σεπτεμβρίου 2020.

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εξαιρετικά περιορισμένη, λόγω πανδημίας, υπήρξε και διοργάνωση εκδηλώσεων, ενώ δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση με φυσική παρουσία κανενός συνεδρίου.

Ωστόσο, η εκδοτική δραστηριότητα της Βουλής συνεχίστηκε κανονικά και στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν τα πρακτικά του συνεδρίου «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση», τα πρακτικά της εσπερίδας «Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. Σαρίπολος: Οι κυπριακής καταγωγής θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα», ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι εκδόσεις «Εξήντα χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, Εξήντα παράθυρα στην κοινοβουλευτική μας ιστορία», «Οι Λατίνοι της Κύπρου – The Latins of Cyprus – I Latini di Cipro», «Οι υπηρεσίες του κοινοβουλίου και η λειτουργία τους», «Ψηφίσματα που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960-2020» κ.ά.

Πέραν των εκδοτικών δραστηριοτήτων, στόχος παραμένει η επαναδραστηριοποίηση του κοινοβουλευτικού σώματος στον τομέα των εκδηλώσεων, μόλις το επιτρέψουν τα περιοριστικά μέτρα, για στήριξη και ενίσχυση των πολιτιστικών δρώμενων, προβολή και αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία.

Προγραμματίζεται σύντομα η φιλοξενία μιας πολύ σημαντικής έκθεσης της Βουλής των Ελλήνων με τίτλο «Γλωσσόπολις – Περιηγήσεις στη Νέα Ελληνική», η οποία έτυχε μεγάλης αποδοχής από την εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδας και η οποία μάλιστα θα εμπλουτισθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ανάλογο υλικό για το κυπριακό ιδίωμα.

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ

Όσον αφορά τη διενέργεια ερευνών και μελετών, κατόπιν αιτήματος μελών της Βουλής, εκπονήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία αναλύσεις, ενημερωτικά σημειώματα ή εκτενείς έρευνες και μελέτες για διάφορα θέματα. Συνολικά εκπονήθηκαν επτά (7) μελέτες και δύο (2) σύντομα ενημερωτικά σημειώματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με τη χρήση της τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το νομοθετικό σώμα επιτέλεσε αποτελεσματικά τον συνταγματικό του ρόλο χωρίς οποιαδήποτε κενά και ελλείψεις.

Για σκοπούς χρήσης αποτελεσματικών εργαλείων τηλεργασίας, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε εκπροσώπους των υπηρεσιών της Βουλής των βασικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σε τηλεδιασκέψεις, του Cisco Webex Meetings και του Microsoft Teams, όπως και των πιο διαδεδομένων προγραμμάτων Skype, Zoom και Messenger.

Τον Δεκέμβριο του 2020 είχαμε την αναβάθμιση της Βουλής με οπτικές ίνες, γεγονός που επέτρεψε την αποτελεσματική σύνδεση με το εσωτερικό δίκτυο e-OASIS, το διαδίκτυο, το η-συνεργασία, το exchange και το τηλεφωνικό κέντρο.

Περαιτέρω, συνεχίστηκε η ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας μέσω του καναλιού της Βουλής στο YouTube, της ιστοσελίδας της Βουλής και του ΚΥΠΕ, όπως και η παροχή στο ΡΙΚ και στα ιδιωτικά κανάλια σήματος για τηλεοπτική μετάδοση. Το ΡΙΚ μεταδίδει τις συνεδρίες σε τακτική βάση από το κανάλι ΡΙΚ 2.

Κυρίες και Κύριοι, όσα αναφέρθηκαν σκιαγραφούν σε γενικές γραμμές το έργο που επιτελέστηκε κατά την Πέμπτη Σύνοδο και την Έκτακτη Σύνοδο της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου.

Αναλυτική παρουσίαση του έργου θα βρείτε στην ίδια την έκθεση, η οποία είναι ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Βουλής και άμεσα προσβάσιμη τόσο σε σας όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο εκσυγχρονισμός της Βουλής, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα:

Τρεις είναι οι βασικοί μου στόχοι:

1ον Η αναβάθμιση και εξύψωση του κοινοβουλευτικού έργου σε όλα τα επίπεδα και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό.

2ον Η προώθηση σημαντικών κυβερνητικών νομοσχεδίων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων των πολιτών και την απάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων, όπως και την προαγωγή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Ταυτόχρονα, η ανάληψη δράσεων από κοινού με την κοινωνία των πολιτών για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και τη δημιουργία συνθηκών ενσυναίσθησης προς τους συμπολίτες μας με προβλήματα αναπηρίας.

3ον Ο εκσυγχρονισμός, μέσω τεχνολογικής και ψηφιακής αναβάθμισης, των διαδικασιών παραγωγής νομοθετικού έργου και η ενδυνάμωση της επικοινωνίας της Βουλής με τους πολίτες με διάφορους τρόπους.

Επιπρόσθετα με την παροχή ίσων ευκαιριών και την απάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων δόθηκαν οδηγίες για τη μελέτη του υφιστάμενου ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου για τα ΑμεΑ, με στόχο την πάταξη μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων φαινομένων τα οποία καταδεικνύουν έλλειψη ενσυναίσθησης της κοινωνίας και των πολιτών προς τα πρόσωπα αυτά και συνεπώς την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Συγκεκριμένα, προωθείται η θέσπιση νομοθεσίας που θα επιτρέπει σε τροχονόμους να καταγγέλλουν την παράνομη στάθμευση σε πεζοδρόμια και σε χώρους στάθμευσης ΑμεΑ μόνο με τη λήψη φωτογραφίας. Τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της λειτουργίας υποστατικών τα οποία δεν παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις και συνθήκες προσβασιμότητας σε ΑμεΑ και, τέλος, την απαγόρευση εγκατάλειψης μηχανοκίνητων οχημάτων σε πεζοδρόμια, εισόδους οικιών και υποστατικών ή σε άλλες επικίνδυνες θέσεις ή/και τη στάθμευση σε χώρους ΑμεΑ και τη δυνατότητα ρυμούλκησης μηχανοκίνητων οχημάτων, όταν είναι σταθμευμένα σε τέτοιους χώρους.

Στο πλαίσιο αυτό πήραμε την πρωτοβουλία, κατόπιν εισηγήσεων που υπέβαλαν διάφορα οργανωμένα σύνολα, όπως η Βουλή αναλάβει τη διοργάνωση διαφόρων δράσεων κατά το πρώτο τριήμερο του Δεκεμβρίου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. Τη διοργάνωση, ανάμεσα σε άλλα, σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, στις 3 Δεκεμβρίου, αγώνα καλαθοσφαίρισης με τροχοκάθισμα, μεταξύ ομάδας καλαθοσφαιριστών ΑμεΑ και βουλευτών που θα αγωνιστούν επίσης σε τροχοκάθισμα, τη λειτουργία «Ανθρώπινης Βιβλιοθήκης» με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες, τα οποία θα μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες και εμπειρίες, με στόχο την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και την ενδυνάμωση της ανεκτικότητας.

Ψηλά στις προτεραιότητες της Βουλής βρίσκεται και το σημαντικό για την ευημερία των ατόμων με αναπηρία νομοσχέδιο, που προβλέπει τη θέσπιση νομοθεσίας για τη λειτουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, για τα άτομα αυτά.

Ενώπιον της Βουλής βρίσκονται, επίσης, προτάσεις νόμου για την παροχή προτεραιότητας σε άτομα με αναπηρίες και άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, σε υπεραγορές και άλλα υποστατικά εξυπηρέτησης του κοινού.

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο μείζον ζήτημα της γυναικοκτονίας, το οποίο προσλαμβάνει συνεχώς και πιο ανησυχητικές διαστάσεις. Έχει κατατεθεί πρόταση νόμου, που έχει ήδη συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και έτυχε αποδοχής από τον ακαδημαϊκό κόσμο, με την οποία προτείνεται η θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος της γυναικοκτονίας, που θα επισύρει την ποινή της ισόβιας φυλάκισης, ως μίας από τις παραμέτρους που αναντίλεκτα θα συμβάλουν στην πρόληψη και καταστολή της έμφυλης βίας ευρύτερα, σε συμμόρφωση και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας μετά την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στις άμεσες προτεραιότητες της Βουλής παραμένει η ψήφιση, το συντομότερο δυνατόν και εντός των χρονοδιαγραμμάτων, των σημαντικών μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, των οποίων η ψήφιση, πέραν του ότι θα εκσυγχρονίσει τη χώρα σε όλα τα επίπεδα, συνιστά προαπαιτούμενο για την εκταμίευση κονδυλίων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε., ύψους (€1,2 δις).

Μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση των τριών σημαντικών νομοσχεδίων αναφορικά με την πολυσυζητημένη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και εντάσσεται στις προτεραιότητες της νεοεκλεγείσας Βουλής. Αν και, μετά τη δια νόμου παράταση της θητείας των εν ενεργεία δημάρχων και τοπικών αξιωματούχων μέχρι τον Ιούνιο του 2024, ουσιαστικά ο στόχος της ψήφισης των τριών αυτών νομοσχεδίων, ως προαπαιτουμένου για εκταμίευση κονδυλίων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί, εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα ο γενικότερος στόχος της αναθεώρησης του υπό αναφορά νομοθετικού πλαισίου μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης

Όσον αφορά τη δεύτερη μεγάλη προωθούμενη νομοθετική μεταρρύθμιση, αυτήν του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, η συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Τα τρία εκκρεμούντα νομοσχέδια αφορούν στον εκσυγχρονισμό των δομών και της λειτουργίας των δικαστηρίων με τη λειτουργία μεταξύ άλλων, δύο ανώτατων δικαιοδοτικών οργάνων, τουΣυνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με στόχο την γρήγορη και αποτελεσματική απονομή Δικαιοσύνης. Κατά την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Νομικών προέκυψε ζήτημα σε σχέση με την ίδρυση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, οι δικαιοδοσίες των οποίων, με βάση το κυβερνητικό νομοσχέδιο, προτείνεται να υπαχθούν σε ένα δικαστήριο. Πρόνοια για την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο έχει εκφράσει διαφορετική άποψη. Για το θέμα αυτό συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Ανώτατου Δικαστηρίου.

Μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας

Ως βασική παράμετρος της εκσυγχρονιστικής μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, αποτελεί επίσης προαπαιτούμενο για τις εκταμιεύσεις από το Σχέδιο Ανάκαμψης. Τα σχετικά νομοσχέδια είχαν συζητηθεί για τελευταία φορά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού τον Φεβρουάριο του 2020 και η  νέου συζήτησή τους προγραμματίζεται να αρχίσει στις 22 Νοεμβρίου. Σημείο τριβής η προτεινόμενη διατμηματική προαγωγή (στην Κλίμακα Α13). Για το θέμα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη διαβουλεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ. Το χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση των εν λόγω μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων εκπνέει στο τέλος Δεκεμβρίου του 2021.

Πάταξη της διαφθοράς

Στο πλαίσιο πάταξης της διαφθοράς, προωθείται η νομοθετική ρύθμιση της κοινώς γνωστής δραστηριότητας του lobbying, που στοχεύει στην επίτευξη διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης δημόσιων αποφάσεων, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία συνθηκών που να επιτρέπουν την εκκόλαψη φαινομένων διαφθοράς. Η συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, συνεχίζεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, με στόχο την ψήφισή του τον Δεκέμβριο του 2021, ως προαπαιτουμένου για εκταμίευση πόρων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ψήφισή του προϋποθέτει την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση «Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς», που εκκρεμεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Η ανεξάρτητη αρχή θα καταρτίζει και θα τηρεί το προβλεπόμενο μητρώο εγγραφής, στο οποίο θα εγγράφονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία προτίθενται να εμπλακούν σε διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων. Θα στελεχώνεται δε από τον Επίτροπο Διαφάνειας και δύο Βοηθούς Επιτρόπους. Αποστολή της η ανάληψη πρωτοβουλιών για πρόληψη και καταπολέμηση πράξεων διαφθοράς, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO).

Υπό συζήτηση βρίσκεται και το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών και στοιχείων για πράξεις διαφθοράς ή παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων και κατόπιν υποδείξεων της GRECO, θέσπισε τον Ιανουάριο του 2021 Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της, ο οποίος ισχύει συμπληρωματικά προς τον Κανονισμό της Βουλής και διέπει τη δεοντολογία των βουλευτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση αποκάλυψης σύγκρουσης συμφερόντων, λήψεις δώρων και χαριστικών παροχών και διερεύνηση αντιδεοντολογικών συμπεριφορών, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας από βουλευτή ή πολίτη, συνιστούν σημαντικές παραμέτρους στην εξύψωση του κοινοβουλευτικού θεσμού και της απαιτούμενης διαφάνειας και λογοδοσίας.

Αυτή δε τη στιγμή βρίσκονται υπό ετοιμασία τα σχετικά έντυπα και άλλος σχετικός οδηγός για τον τρόπο και τις περιπτώσεις δήλωσης δώρων και χαριστικών παροχών, όπως και για τις περιπτώσεις που βουλευτής έχει υποχρέωση να προβαίνει σε δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων.

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Αναφορικά με τον γνωστό νόμο για το Πόθεν Έσχες, στον οποίο έχουν διαπιστωθεί κενά και δυσλειτουργίες, θέλω να αναφέρω ότι συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η συζήτηση πολλών πτυχών του όλου ζητήματος ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, ώστε το ταχύτερο δυνατόν να τεθεί ενώπιον της ολομέλειας ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για το «Πόθεν Έσχες», με σκοπό τον εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο τους.

Πέραν του ανασχεδιασμού του υφιστάμενου τύπου δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανομοιομορφίες στον τρόπο παράθεσης των στοιχείων, προτείνεται όπως η όλη διαδικασία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και με τη διασύνδεση του υπό αναφορά συστήματος με τα τμήματα Φορολογίας, Οδικών Μεταφορών, Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια αυτοματοποιημένου ελέγχου.

Να αναφέρω επίσης ότι, θέση της Επιτροπής Επιλογής είναι όπως τα Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ), κατά την υποβολή δήλωσης περιουσιακών στοιχείων να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν αναφορά κατά πόσο οι δανειακές τους διευκολύνεις είναι εξυπηρετούμενες ή μη, παραθέτοντας σχετικές επεξηγήσεις. Εξάλλου σχετική δήλωση έγινε και στην ολομέλεια.

Διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

Είναι γνωστό ότι το σύστημα εκλογής Προέδρου της Βουλής, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στη βάση διαδοχικών αποφάσεων του σώματος, παρουσιάζει προβλήματα και χρήζει αναθεώρησης μέσω οριστικής κανονιστικής ρύθμισης, ώστε να αρθούν διχογνωμίες και αμφιβολίες σε πολλά σημεία της όλης διαδικασίας.

Με οδηγίες μου έχει ετοιμασθεί από τις υπηρεσίες της Βουλής μελέτη, η οποία θα υποβληθεί σύντομα ενώπιον της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής προς αξιολόγηση και κατάληξη σε ένα απλό, αποδεκτό από όλες τις πλευρές και δημοκρατικό σύστημα εκλογής Προέδρου της Βουλής. Ετοιμάζεται επίσης συγκριτική μελέτη για τον τρόπο εκλογής Προέδρου της Βουλής σε ξένα κοινοβούλια, όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ).

Φάκελος της Κύπρου

Σε σχέση τον Φάκελο της Κύπρου, και την όλη εκδοτική προσπάθεια σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων, όπως με ενημέρωσε ο Έλληνας ομόλογός μου κ. Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την πρόσφατη συνάντηση μας στην Αθήνα, η έκδοση του ένατου και δέκατου τόμου, η οποία καθυστέρησε λόγω πανδημίας, αλλά και κάποιων αλλαγών στη μεθοδολογία έκδοσης που αποφασίσθηκαν μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, προχωρεί κανονικά.

Προτίθεμαι  να προβώ σε ενέργειες προς σύγκληση κοινής συνεδρίας των αντίστοιχων ειδικών επιτροπών των δύο κοινοβουλίων, ώστε να αποφασισθεί από κοινού ο τρόπος πρόσβασης στο υπόλοιπο ιστορικό υλικό το οποίο φυλάσσεται σε ειδικό χώρο στη Βουλή των Ελλήνων.

Φίλες και φίλοι,

Με την ευκαιρία αυτή επιθυμώ να σας καταστήσω κοινωνούς μερικών άλλων στόχων που βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες μας, δεδομένου ότι η Βουλή οφείλει να εκσυγχρονίζεται και να αναβαθμίζεται συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, να εκπληρώνει αποτελεσματικά τον συνταγματικό της ρόλο, αλλά και να συμβάλλει στην εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμίων.

Κανονισμός της Βουλής

Ως προς τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, με οδηγίες μου έχει ήδη ετοιμασθεί από τις υπηρεσίες της Βουλής πρόταση για απλοποίηση του Κανονισμού της Βουλής, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση αδυναμιών και προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, μετά τη θέσπιση της τελευταίας τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής.

Έχω ήδη αποστείλει πολυσέλιδη επιστολή στους προέδρους και αναπληρωτές προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών, στην οποία εντοπίζονται όλα τα ζητήματα λειτουργίας των επιτροπών για τα οποία έχουν παρατηρηθεί στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες, με την οποία τους καλώ να αναλάβουν αποφασιστικό ρόλο τήρησης του Κανονισμού της Βουλής και σεβασμού του από όλους τους βουλευτές, γεγονός που θα συμβάλει αποφασιστικά στην εξύψωση του κοινοβουλευτικού έργου και θεσμού ευρύτερα.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Γραφείο Τύπου της Βουλής

Πρωταρχικός στόχος παραμένει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη Βουλή και τα μέλη της, και η ανάδειξη του έργου που επιτελείται από τη Βουλή μέσα από συνεχή, άμεση και σωστή πληροφόρηση. Προς το σκοπό αυτό θα συσταθεί Γραφείο Τύπου.

Σε πρώτο στάδιο τα δελτία τύπου θα ετοιμάζονται από τις γραμματείες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, θα αποστέλλονται στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και θα αναρτώνται ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα της Βουλής, παρέχοντας τη δυνατότητα συνεχούς καθημερινής ροής των οικείων δελτίων τύπου στο ευρύ κοινό.

Πρωτοβουλία θα αναληφθεί και για την αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας της Βουλής κατά το πρότυπο ξένων κοινοβουλίων, ώστε αυτή να καταστεί ελκυστική, ζωντανή και διαδραστική. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η προσπάθεια που είχε αρχίσει από την προηγούμενη Βουλευτική Περίοδο για απάλειψη κατά το δυνατόν της χρήσης χαρτιού.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Πτυχιούχων και Φοιτητών

Επιδίωξή μας είναι όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων καταστεί χώρος προσιτός στο κοινό. Μεταξύ άλλων, γίνονται ενέργειες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων. Όπως για παράδειγμα του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Πτυχιούχων και Φοιτητών, κατά το πρότυπο του ανάλογου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σπίτι του Πολίτη

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επαναλειτουργία του ανακαινισθέντος, κατά την προηγούμενη Βουλευτική Περίοδο, Σπιτιού του Πολίτη, το οποίο εντός του 2022 προγραμματίζεται να ανοίξει τις πόρτες του επίσημα στην κοινωνία των πολιτών, μέσω σχεδιασμών για κοινές δράσεις μεταξύ Βουλής και οργανωμένων συνόλων.

Προς τον σκοπό αυτό, έχει αποφασισθεί η σύσταση ιδρύματος υπό την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας» ως ξεχωριστής νομικής οντότητας, η οποία θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο θα μετέχουν προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους στα κοινοβουλευτικά και ακαδημαϊκά δρώμενα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η μεταφορά της Βιβλιοθήκης της Βουλής, από το κυρίως κτίριο της Βουλής στο Σπίτι του Πολίτη, ο εμπλουτισμός και η αναβάθμισή της σε δανειστική, ώστε να καταστεί πόλος έλξης των μελετητών και του νομικού κόσμου.

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 10/06/2024 – 14/06/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:              Δευτέρα 10/06/2024                     Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, –  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, –  Τρίτη 11/06/2024                       Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, –               Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                               Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού

Μεταφορών

Τρέχουν για το έργο στο λιμάνι Λάρνακας, αλλά η διαδικασία είναι χρονοβόρα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 31/05/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Υλοποίηση ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Τρέχουν για το έργο στο