Επιτροπή Προσφύγων: Δικαιώματα εκτοπισμένων και οικόπεδα σε συνοικισμούς αυτοστέγασης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της στις 16/11/2021, συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Τη διαδικασία διάθεσης των οικοπέδων σε συνοικισμούς αυτοστέγασης τα οποία έχουν επιστραφεί.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το νομοσχέδιο και τις προτάσεις νόμου που προνοούν:

  • Τη δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του και να αποτελεί η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει αποβιώσει ο μισθωτής.
  • Τον Προϋπολογισμό του κεντρικού φορέα ισότιμης κατανομής βαρών.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του και να αποτελεί η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει αποβιώσει ο μισθωτής.

Με βάση την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία , η πιο πάνω δυνατότητα παρέχεται μόνο σε δικαιούχους μίσθωσης οι οποίοι απεβίωσαν κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006. Με την πρόταση νόμου αίρεται η άνιση μεταχείριση μεταξύ εκτοπισθέντων στους οποίους παραχωρήθηκε σύμβαση μίσθωσης σε τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία και απεβίωσαν μετά την 7η Απριλίου 2006 και των εκτοπισθέντων στους οποίους παραχωρήθηκε τέτοια σύμβαση και απεβίωσαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα μίσθωσης που είχε αποκτήσει εκτοπισθείς που απεβίωσε μετά την 7η Απριλίου 2006 συνιστά αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ενώ, σε περίπτωση που αυτός απεβίωσε πριν από την ημερομηνία αυτή, το εν λόγω δικαίωμα παύει να ισχύει.

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους εισηγητές παράλληλα με πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο, ώστε να συνάδουν οι πιο πάνω ρυθμίσεις με τον εν λόγω νόμο.

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε, σύμβαση μίσθωσης οικιστικής μονάδας επί τουρκοκυπριακής περιουσίας που παραχωρήθηκε σε εκτοπισθέντα ή παθόντα ή τουρκόπληκτο ο οποίος απεβίωσε πριν από την 7η Απριλίου 2006, και ο οποίος κατείχε την οικιστική μονάδα κατά την ημερομηνία του θανάτου του, να αποτελεί μέρος της περιουσίας του και αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής.

Με την πρόταση νόμου αίρεται η άνιση μεταχείριση μεταξύ εκτοπισθέντων στους οποίους παραχωρήθηκε σύμβαση μίσθωσης σε τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς στέγασης και απεβίωσαν πριν από την 7η Απριλίου 2006 και των εκτοπισθέντων στους οποίους παραχωρήθηκε τέτοια σύμβαση και απεβίωσαν μετά την εν λόγω ημερομηνία, αφού σε σχέση με τους τελευταίους η σύμβαση αυτή βάσει νομοθετικής ρύθμισης αποτελεί αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής.

Σημειώνεται ότι, η παρούσα πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους εισηγητές παράλληλα με σχετική πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησ ίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)  Νόμο, ώστε να συνάδουν οι πιο πάνω ρυθμίσεις και στον εν λόγω νόμο.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης και κάθε αναθεωρημένος προϋπολογισμός αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Επιπροσθέτως των ποσών τα οποία έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή τα οποία θα προϋπολογισθούν αργότερα, νόμιμα, για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει τα εκατόν έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (€111.520.890) για την κάλυψη των δαπανών του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για την περίοδο αυτή.

Δηλώσεις:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος, δήλωσε μετά τη συνεδρία πως οι Προτάσεις Νόμου, τις οποίες κατέθεσε το ΑΚΕΛ, έρχονται μετά από περίπου 5 χρόνια δεσμεύσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι θα φέρει νομοσχέδια με τα οποία θα ρυθμίζονται τα δικαιώματα αυτών των εκτοπισμένων.

Ανέφερε πως σήμερα οι εκπρόσωποι του Υπουργείου ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ολοκληρώνεται ο νομοτεχνικός έλεγχος των σχετικών νομοσχεδίων, και σημείωσε πως επειδή το θέμα δεν είναι ποιος θα πάρει τα εύσημα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, δόθηκε στο Υπουργείο ένα περιθώριο δύο μηνών για να κατατεθούν τα νομοσχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση θα οδηγήσουν τις Προτάσεις Νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής, είπε.

Το δεύτερο θέμα συζήτησης στην Επιτροπή Προσφύγων αφορούσε τα οικόπεδα σε συνοικισμούς αυτοστέγασης, τα οποία έχουν επιστραφεί και δεν αξιοποιούνται στο πλαίσιο της στεγαστικής πολιτικής για τους εκτοπισμένους.

Ο κ. Κέττηρος είπε πως μέσα από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει με τα οικόπεδα που δεν έχουν επιστραφεί αλλά ακόμη δεν έχουν αξιοποιηθεί από τους δικαιούχους. Όπως είπε, πρόκειται συνολικά για έναν μεγάλο αριθμό οικοπέδων για τον οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να παρέμβει και να δώσει κατεύθυνση και καθοδήγηση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειριστούν τέτοιες υποθέσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Πρόσθεσε πως και για αυτό το ζήτημα η Επιτροπή έδωσε περιθώριο δύο μηνών στο Υπουργείο Εσωτερικών να επιστρέψει στη Βουλή με συγκεκριμένο αριθμό αυτών των οικοπέδων και ταυτόχρονα με την πολιτική απόφαση του τρόπου με τον οποίο θα προσεγγίζει το θέμα.

Τέλος, είπε ο κ. Κέττηρος, επειδή υπάρχει εδώ και καιρό η εκκρεμότητα με τον συνοικισμό αυτοστέγασης Μάμμαρι 2, όπου έχει ακυρωθεί ο διαχωρισμός των οικοπέδων, εντός των ημερών οι εναπομείναντες 13 δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν από την Επαρχιακή Διοίκηση ότι θα πάρουν τα οικόπεδα στο συνοικισμό αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς.

Πηγή δηλώσεων – ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων