Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Οι τομείς που καλύπτει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σχετίζονται με την εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών, τις εμπορικές επικοινωνίες, τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, την ευθύνη των μεσαζόντων, τους κώδικες δεοντολογίας, τον εξώδικο διακανονισμό των διαφορών, τα μέσα έννομης προστασίας και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τροποποίηση των «περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμους του 2004 και 2007, (Ν.156(Ι)/2004 και Τροποποιητικός Ν.97(Ι)/2007)», για σκοπούς:

α) ορθότερης εναρμόνισης με συγκεκριμένα άρθρα (3, 4 και 5) της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου του 2000 («Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο»), καθώς

β) την προσθήκη/αντικατάσταση διατάξεων που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών προστίμων σε παραβάσεις οποιασδήποτε απαγορευτικής ή επιτακτικής διάταξης του Νόμου και

γ) τη διόρθωση συντακτικών λαθών και λαθών στην αρίθμηση των διατάξεων του Νόμου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εμπόριο, Ψηφιακή αγορά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα