Επιτροπή Ενέργειας: Απόσυρση ετήσιου εταιρικού τέλους ύψους €350 και παράτασης ισχύος voucher στον τουριστικό τομέα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά  τη διάρκεια της συνεδρίας στις 7/12/2021, εξέτασε τα νομοσχέδια και τις προτάσεις νόμου που προνοούν:

 • Την παράταση αποπληρωμής των καταναλωτών των οποίων οι ταξιδιωτικές διεργασίες ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοιού (voucher).
 • Τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
 • Την ανάγκη εξαίρεση καταβολής του ετήσιου τέλους των €350 από εταιρίες στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
 • Τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Την τροποποίηση στη νομοθεσία του Υφυπουργείου Τουρισμού σε ότι αφορά τους κανόνες καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε τα θέματα που αφορούν:

 • Την ανάγκη για εξαίρεση των μη κερδοσκοπικών συνδέσμων ή μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) από τις υποχρεώσεις υποβολής ετήσιων εκθέσεων (HE32) και οικονομικών καταστάσεων και καταβολής του ετήσιου τέλους των €350 στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
 • Την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών κατόχων πιστωτικών καρτών από τις διαδικτυακές κλοπές.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμου:

Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμου, ώστε το χρονικό περιθώριο χρησιμοποίησης της πιστωτικής σημείωσης που εκδίδεται προς όφελος των καταναλωτών σε περίπτωση ακύρωσης, λόγω της πανδημίας COVID-19, σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, ή σύμβασης για διαμονή σε ξενοδοχείο ή/και τουριστικό κατάλυμα που έχει πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής κράτησης ή με διοργανωτή, ή σύμβασης για συμμετοχή σε κρουαζιέρα, ή σύμβασης εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό, να παραταθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, λόγω της συνέχισης της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 και της εφαρμογής περιοριστικών μέτρων, εξαιτίας της οποίας ενδεχομένως να μην καταστεί εφικτή η χρησιμοποίηση από τους καταναλωτές της πιο πάνω αναφερόμενης πιστωτικής σημείωσης πριν από το τέλος του έτους 2021.

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η κατάργηση των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 έως 2015 και η αντικατάσταση τους με το παρόν νομοσχέδιο, που αποσκοπεί σε:

(α) μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) αρ. 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

(β) παροχή στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού περαιτέρω εγγυήσεων ανεξαρτησίας, πόρων και εξουσιών για την αποτελεσματική επιβολή των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και των Άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ.

(γ) διατήρηση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στις αρμοδιότητες και στις παρεχόμενες στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού εξουσιών έρευνας κα επιβολής προστίμων.

(δ) διατήρηση των ουσιαστικών διατάξεών που άπτονται της απαγόρευσης των περιοριστικών του ανταγωνισμού συμπράξεων και της απαγόρευσης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης.

(ε) ενίσχυση των διαδικαστικών εγγυήσεων κατά τις ενώπιον της Επιτροπής διαδικασιών και εισαγωγή προνοιών για την προστασία επιχειρηματικών απορρήτων και εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών.

(στ) ενίσχυση της συνεργασίας της Επιτροπής  με  άλλες  εθνικές  αρχές ανταγωνισμού και εισαγωγή διατάξεων για την αμοιβαία συνδρομή για την κοινοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τη διασυνοριακή εφαρμογή των Άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ και εκτέλεση αποφάσεων επιβολής προστίμων.

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017

Εξαίρεση καταβολής του ετήσιου τέλους των €350 από εταιρίες στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 Νόμος του 2021

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού για το 2022 αναμένεται να ανέλθουν σε €28.457.470 (πλέον εκτιμώμενου αποθεματικού €34,79 εκ. κατά το τέλος του 2021) εκ των οποίων:

 1. €22.492.960 προέρχονται από την επιβολή του σταθερού τέλους κατανάλωσης επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,
 2. €864.480 προέρχονται από αντισταθμιστικά οφέλη,

iii. €5.100.000 από Κρατική Χορηγία που αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση των βασικών Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε από το ΣΑΑ.

 1. €30 αφορούν πρόνοια για άλλα έσοδα από επενδύσεις του Ταμείου.

Οι συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το 2022 ανέρχονται σε €48.809.384 και έχουν ως εξής:

 1. Δαπάνες ύψους €47.408.671 για δεσμεύσεις για επιχορηγήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Δαπάνες ύψους €24.783.671 για δεσμεύσεις του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ από Σχέδια/Συμβάσεις Επιδοτήσεων προηγούμενων χρόνων. Για τον εν λόγω υπολογισμό, εφαρμόστηκε εκτίμηση κόστους αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ («κόστος αποφυγής») ύψους €0,1009 ανά kWh στην υψηλή τάση. Σημειώνεται ότι -μεταξύ άλλων- λόγω της πανδημίας, το κόστος αποφυγής παρουσιάζει σοβαρές διακυμάνσεις και είναι αδύνατο να γίνει ασφαλής εκτίμηση (το €0,1009 αποτελεί τον μέσο όρο του κόστους αποφυγής που ίσχυε κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021).
 • Δαπάνες ύψους €22.625.000 για δεσμεύσεις που αφορούν σε Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.
 1. Δαπάνες ύψους €864.480 για αντισταθμιστικά οφέλη προς τις γειτνιάζουσες με μεγάλα αιολικά πάρκα και μονάδες βιομάζας κοινότητες.

iii. Λειτουργικές και Άλλες Δαπάνες ύψους €536.233.

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος τροποποιητικού νομοσχεδίου, είναι, μεταξύ άλλων η κατάργηση του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, η μεταφορά του αποθεματικού του Σχεδίου, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και η ένταξη των μελών αυτού, ως δικαιούχων στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η οποία καθορίζει τους κανόνες καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

Δηλώσεις:

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε:

 • Είχαμε σήμερα συζήτηση και ολοκλήρωση ουσιαστικά της πρόταση νόμου που αφορά την παραχώρηση εξάμηνης παράτασης της ισχύος των voucher στον τουριστικό τομέα. Θυμάστε ότι ως ευρωπαϊκή επιτροπή, ως Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δοθεί τότε η ευχέρεια πολίτες, καταναλωτές οι οποίοι είχαν αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια ή έκλεισαν θέσεις σε ξενοδοχεία και δεν έγιναν αυτά τα ταξίδια κινδύνευαν αυτοί οι καταναλωτές αφού οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οι φορείς τουρισμού αδυνατούσαν λόγω της μακράς διάρκειας που ήταν κλειστοί να μην μπορέσουν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
 • Έγινε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία λήγει τέλος του χρόνου, τέλος του Δεκέμβρη και δίνουμε με την προσπάθεια της η πρόταση νόμου δίνει την ευχέρεια να παραταθεί άλλους έξι μήνες η ελεύθερη επιλογή του καταναλωτή να ζητήσει τη διατήρηση του voucher με κρατική εγγύηση ή να προχωρήσει σε εξαργύρωση αυτού του δικαιώματος του.
 • Θεωρώ ότι με τη σημερινή συζήτηση έχει περιοριστεί το εύρος της κάλυψης της νομοθεσίας, περιοριζόμαστε μόνο στα ταξίδια και στους ταξιδιωτικούς πράκτορες, δεν συμπεριλαμβάνονται τα ξενοδοχεία και οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι επαναλαμβάνω να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους για αυτά τα οποία έχουν πληρώσει για κράτηση κλινών να τα διεκδικήσουν από αυτούς που έχουν συμφωνήσει τα ταξίδια τους.
 • Όμως θα επαναλάβω ότι πάει το θέμα στην Oλομέλεια, εύχομαι να υπάρξει εκείνη η πλειοψηφία προκειμένου να δοθεί για 6 άλλους μήνες, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να μην υπάρξουν δηλώσεις αδυναμίας πληρωμών και με τον τρόπο αυτό να την πληρώσει ξανά ο ίδιος ο καταναλωτής.
 • Βοηθούμε για να βοηθηθούν όλοι στο να είναι εφικτή η αποπληρωμή εκείνων των υποχρεώσεων και θα το υπερτονίσω. Είναι ελεύθερη η επιλογή του καταναλωτή να επιλέξει αν θα μείνει στο εγγυημένο voucher ή αν θα πάει άμεσα να εξαργυρώσει το δικαίωμα του.
 • Το άλλο θέμα που είχαμε προς συζήτηση είναι το περιβόητο τέλος των 350 ευρώ όταν και εφόσον αυτό έχει επιβληθεί επί της κυβέρνησης του 2011-2012, τότε με τα μέτρα τα πολλά που είχαν ληφθεί για διάσωση της οικονομίας αυτό το τέλος συνεχώς δυστυχώς εξακολουθεί να ισχύει και να ανέρχεται γύρω στο 30-35 εκατομμύρια ετησίως, να επιβάλλεται στις εταιρείες. Είναι ένα τέλος το οποίο δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε σωστό.
 • Σίγουρα θα πρέπει οπωσδήποτε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου φορολογικού προβληματισμού να δούμε πως καταργείτε αυτό το τέλος και ποια άλλη φορολογία θα είναι αυτή που θα το αντικαταστήσει με σκοπό να μην επηρεαστούν και τα οικονομικά του κράτους.
 • Όμως να πούμε ότι όλα τα μέτρα της τότε εποχής είτε έχουν αρθεί είτε έχουν αμβλυνθεί ωστόσο όμως τα 350 ευρώ έχουν παραμείνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έχουν επιβληθεί τη τότε εποχή. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της φορολογίας σε καμιά περίπτωση και πολύ περισσότερο δεν είμαστε υπέρ του τέλους, υπέρ της συνέχισης αυτού του τέλους.
 • Η κυβέρνηση σήμερα δεν μας έδωσε σαφείς απαντήσεις σχετικά με την πορεία αντιμετώπισής αυτού του θέματος όμως την καλούμε στο πλαίσιο της φορολογικής αλλαγής που θα γίνει και ως απόρροια από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λάβει αυτό το δεδομένο υπόψη της και να υποκαταστήσει αφού θα πετύχει αυξήσεις του φορολογικού συντελεστή των εταιρειών, να καταργήσει το τέλος αυτό που είναι καθαρά για τις επιχειρήσεις.
 • Είμαστε άκρως αντίθετοι με τη θέση, τη διεκδίκηση του συναδέλφου της Δημοκρατικής Παράταξης όπου ζητά για τα Μ.Κ.Ο να μην υποβάλλονται οι οποιεσδήποτε καταστάσεις ή λογοδοσία από πλευράς των Μ.Κ.Ο με ετήσιες εκθέσεις.
 • Αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει ένας τεράστιος αγώνας θα πρέπει να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε μπροστά για σκοπούς διαφάνειας και χρηστής διοίκησης σ’ αυτό τον τόπο και αντιμετώπιση της διαφθοράς και δεν μπορεί μέτρα τα οποία έχουμε εισάξει να ερχόμαστε με προτάσεις νόμου να απαιτούμε να καταργηθούν ή να ζητούμε διευκολύνσεις γιατί μας το ζητούν κάποιοι Μ.Κ.Ο. Είμαστε υπέρ της καθολικής κατάργησης του τέλους των 350 ευρώ αλλά όχι με τρόπο που να δημιουργούνται άλλα των άλλων προβλήματα.
 • Είναι με λύπη μας που παρατηρούμε μια κατάσταση να συνεχίζει στο διαδίκτυο με τρόπο ανεξέλεγκτο ουσιαστικά, με τρόπο επιθετικό όπου επιτρέπονται να εμφανίζονται αδικήματα κυρίως αδικήματα κλοπών, αδικήματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο να αδικούν καταναλωτές και να δηλώνουμε αδυναμία αντιμετώπισης τους. Φυσικά το πρόβλημα αυτό δεν αφορά και δεν περιορίζεται μόνο στα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο χώρος του διαδικτύου είναι ατέλειωτος, είναι παγκόσμιος και ως εκ τούτου μέτρα θα πρέπει να ληφθούν και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία φέρεται να στερεί στη λήψη αποφασιστικών μέτρων. Όμως σε σχέση με τα κυπριακά δεδομένα τόσο η Αστυνομία όσο και το Υπουργείο Εμπορίου, μας έχουν δηλώσει το μέγεθος του προβλήματος. Η Αστυνομία ζήτησε μάλιστα μέσω της φραγής να γίνει ενίσχυση υφιστάμενων νομοθεσιών που να έχει κάποια αποτελεσματικά εργαλεία στη διάθεση της και μέσω της φραγής να μπορεί να αντιμετωπίζει τις καταγγελίες που πάνω σε καθημερινή βάση συμβαίνουν ή παρατηρούνται.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Κώστας Κώστα ανέφερε:

 • Υπενθυμίζουμε ότι, ως ΑΚΕΛ το Σεπτέμβριο του 2012, εισηγηθήκαμε την κλιμακωτή επιβολή του τέλους ύψους 350 ευρώ ετησίως για τις εταιρείες και στη βάση του κύκλου εργασιών της κάθε εταιρείας. Και αυτό γιατί θεωρούσαμε και εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι, δεν είναι δυνατόν μια μικρή εταιρεία με περιορισμένο κύκλο εργασιών, να καταβάλλει το ίδιο ετήσιο τέλος με μια μεγάλη εταιρεία, η οποία έχει τεράστια κέρδη. Δυστυχώς, τότε η εισήγηση μας αυτή δεν έγινε αποδεκτή, με αποτέλεσμα το τέλος των 350 ευρώ να επιβάλλεται οριζόντια σε όλες τις εταιρείες, κάτι το οποίο στη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου για το θέμα στις 8/5/18, ο τότε Έφορος Εταιρειών είχε χαρακτηρίσει ως άδικο.
 • Σε εκείνη τη συνεδρία, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, χαρακτήρισε τη φορολογία αυτή ως αναχρονιστική και μη ορθολογική και ότι το Υπουργείο μελετά είτε τη σταδιακή απόσυρση του τέλους αυτού, είτε την κατάργησή του, είτε να επιβάλλεται στοχευμένα και ότι οι οριστικές προτάσεις του Υπουργείου θα κατατεθούν στη Βουλή μαζί με τον Προϋπολογισμό του 2019, τον Οκτώβρη του 2018.
 • Σε νέα συνεδρία της Επιτροπής στις 17/9/19, ακούσαμε τα ίδια από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και κυρίως ότι η φορολογία αυτή είναι στη λίστα των φόρων που πιθανώς να μειωθούν στο μέλλον, ότι δεν έκαναν καμία μελέτη ως όφειλαν, δικαιολογώντας μάλιστα την αδράνεια τους με αστήρικτες δικαιολογίες. Είχαμε δηλώσει ως κόμμα τότε, ότι για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση εμπαίζει τη Βουλή, με απαράδεκτη συμπεριφορά που προκαλεί.
 • Τα ίδια ακούσαμε από την κυβέρνηση και στις 29/4/20 και στις 29/6/21 στην Επιτροπή Εμπορίου, όταν συζητήθηκε ξανά το θέμα αυτό.
 • Σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το Υπουργείο δε συμφωνεί με την κατάργηση του τέλους, αναφερόμενος στις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την πανδημία και στη συμπερίληψη του ποσού που εισπράττεται στον Προϋπολογισμό για το 2022 και ότι δεν έχουν κάνει καμία μελέτη για το θέμα. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να ρυθμίσει το θέμα αυτό.
 • Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά και ακόμα αναμένουμε την κυβέρνηση να φέρει την πρόταση της. Ο εμπαιγμός και η κοροϊδία της Βουλής, δυστυχώς συνεχίζονται.
 • Ως Κόμμα, δηλώσαμε για ακόμα μια φορά στη σημερινή συζήτηση της πρότασης νόμου για κατάργηση του ετήσιου τέλους ύψους 350 ευρώ σε όλες τις εταιρείες, ότι συμφωνούμε με την κατάργηση της επιβολής του σε όλες τις μικρές εταιρείες, σε εταιρείες με περιορισμένο κύκλο εργασιών.
 • Προτείναμε επίσης ξανά κλιμακωτή επιβολή του τέλους για τις υπόλοιπες εταιρείες γιατί θεωρούμε ότι μια εταιρεία με σημαντικά ή μεγάλα κέρδη, θα πρέπει να καταβάλλει ένα πολύ μικρό τέλος ετησίως, συνεισφέροντας στην προσπάθεια όλων μας για στήριξη των δημόσιων οικονομικών.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Πανίκος Λεωνίδου επεσήμανε:

 • Κάποια από τα τουριστικά γραφεία έχουν χρησιμοποιήσει καταχρηστικά εις βάρος των πελατών τους την παράταση αποπληρωμής των καταναλωτών των οποίων οι ταξιδιωτικές διεργασίες ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοιού και ως εκ τούτου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία παρέχουν δικαιώματα σε ιδιώτες.
 • Θα πρέπει την ίδια ώρα να προστατεύουμε και τον καταναλωτή και τους ανθρώπους που συναλλάσσονται με αυτούς τους οργανισμούς.
 • Υπάρχει και η κρατική εγγύηση στις περιπτώσεις που δεν τηρείται αυτή η υποχρέωση και θα πρέπει και το κράτος, προτού ψηφίσουμε, να δώσει εξηγήσεις για το πώς προχωρούμε για να δώσουμε αυτή την παράταση.
 • Βεβαίως είμαστε υπέρ του να δοθούν κίνητρα και δυνατότητες προς τους τουριστικούς πράκτορες να προχωρήσουν τις δουλειές τους, όμως, πρέπει να σεβαστούν και τους ανθρώπους που συναλλάσσονται και τους καταναλωτές.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ κ. Λίνος Παπαγιάννης:

 • Το ετήσιο εταιρικό τέλος των €350 είχε εφαρμοστεί από το 2012 μετά από πρόταση της Τρόικα, ωστόσο, η Τρόικα  προειδοποίησε ότι αυτό το μέτρο θα ήταν προσωρινό και από το 2015 και εντεύθεν δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
 • Η πρόταση του κόμματός μας, η οποία υφίσταται από το 2016, ευτυχώς έχει βρει και άλλους συμπαραστάτες και αριθμός βουλευτών από διάφορα κόμματα έχουν προσυπογράψει την πρόταση, αλλά το δυστύχημα είναι ότι και η σημερινή θέση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι το τέλος αυτό δεν μπορεί να καταργηθεί.
 • Η δική μας θέση είναι ότι αυτό το τέλος είναι ένα χαράτσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για να υπάρχει και πρέπει άμεσα η Ολομέλεια της Βουλής να ψηφίσει την κατάργηση του.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ κ. Μιχάλης Γιακουμή είπε:

 • Σήμερα, μεταξύ άλλων συζητήσαμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου το αυτεπάγγελτο θέμα που είχα εγγράψει ο ίδιος προσωπικά την 1 Νοεμβρίου 2021 και αφορά κατά την άποψη μου μια στρέβλωση που γίνεται εδώ και χρόνια.
 • Πιστεύω ήρθε η ώρα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να δούμε και να διαχωρίσουμε το ρόλο των Μη Κερδοσκοπικών Συνδέσμων ή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που είναι εγγεγραμμένες στον Έφορο Εταιρειών δια εγγυήσεως, χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, λειτουργώντας καθαρά ως Σύνδεσμοι, διότι δεν θεωρούμε δίκαιο μια εταιρεία κερδοσκοπικού χαραχτήρα και ένας Σύνδεσμος μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα να έχουν ακριβώς τις ίδιες υποχρεώσεις.
 • Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία όσες εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών έχουν την ίδια υποχρέωση, ενώ κατά την άποψη μας θα έπρεπε να υπάρχει εξαίρεση ή/και διαφοροποίηση τόσο α. στην κατάθεση ετήσιων εκθέσεων HE32 με οικονομικές καταστάσεις όσο και β. στην ετήσια καταβολή των €350, στις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες δια εγγυήσεως, χωρίς μετοχικό κεφάλαιο, λειτουργώντας καθαρά ως Σύνδεσμοι ή/και Οργανισμοί τύπου ΜΚΟ και δεν λαμβάνουν κρατική χορηγία.
 • Σε αυτό το πλαίσιο ως Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, θα καταθέσουμε πρόταση νόμου για τα δυο πιο πάνω σημεία, για νομοθετική ρύθμιση πιθανόν με αναδρομική ισχύ (από την ημέρα δηλαδή εφαρμογής των συγκεκριμένων νόμων), διότι πολλοί από αυτούς τους Συνδέσμους κινδυνεύουν με διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα του Εφόρου Εταιρειών.
 • Τέλος, στηρίζουμε την πρόταση νόμου που είδαμε σήμερα και έχει εγγραφεί από άλλους συναδέλφους, για κατάργηση της ετήσια καταβολής των €350 και συνάδει με το ένα μέρος της θέσης για τους Συνδέσμους τύπου ΜΚΟ, διότι αυτό το μέτρο μπήκε ως προσωρινό για οικονομική εξυγίανση του κράτους το 2011 και τελικά έχει καταλήξει μόνιμο.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ κ. Ηλίας Μυριάνθους τόνισε:

 • Έχουμε επαναφέρει σήμερα για συζήτηση στην Επιτροπή Εμπορίου την κατάργηση του ετήσιου τέλους των 350 ευρώ στις εταιρίες. Είναι μια πρόταση που έχουμε προσυπογράψει ως ΕΔΕΚ από το 2017. Παρόλα αυτά και παρόλες τις υποσχέσεις που κατά καιρούς είχαμε από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα εξετάσουν τρόπους κατάργησης του συγκεκριμένου τέλους, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση από πλευράς Κυβέρνησης για κατάργηση αυτού του χαρατσιού που ουσιαστικά επιβαρύνει όλες τις εταιρίες, μικρές ή μεγάλες με τον ίδιο τρόπο.
 • Έχουμε εισηγηθεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί από πλευράς Κυβέρνησης το ενδεχόμενο μέσα από την κατάργηση αυτή η οποία ουσιαστικά επιφέρει σήμερα στα δημόσια οικονομικά γύρο στα 40 εκατομμύρια να καλυφτεί ίσως με κάποιους άλλους τρόπους, ίσως μέσα από την φορολογική μεταρρύθμιση που αναμένεται να προκύψει ή κατά κάποιο τρόπο αν αυτό καθυστερεί τουλάχιστον μέσα από μία κλιμακωτή επιβάρυνση των εταιριών ώστε οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρές εταιρίες, να επιβαρύνονται όσο το δυνατό το λιγότερο ποσό αντί των 350 ευρώ και οι πιο μεγάλες εταιρίες με ένα μεγαλύτερο ποσό ώστε να ισοσταθμιστεί αυτή η διαφορά.
 • Θεωρούμε ότι επιτέλους το ζήτημα αυτό θα πρέπει να λήξει. Ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε μπει το 2012 λόγω των προβλημάτων που είχαν προκύψει στα δημοσιονομικά και με εισήγηση της τρόικας στην εξέλιξη μέσα από την κατάθεση αυτής της πρότασης νόμου αναφέρθηκε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι για να ισχύει το συγκεκριμένο μέτρο. Στην συνέχεια η Κυβέρνηση επικαλέστηκε διάφορες άλλες προφάσεις, επικαλέστηκε τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία.
 • Ευελπιστούμε ότι επιτέλους αυτό το άδικο μέτρο θα καταργηθεί και θα βρεθεί ένας άλλος τρόπος για να μπορέσουν να καλυφθούν τα δημοσιονομικά.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Μόνο για ταξιδιωτικά πρακτορεία η παράταση vouchers

Stockwatch: Μέτωπο για κατάργηση ετήσιου τέλους σε εταιρείες

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα