Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 Νόμος του 2021

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού για το 2022 αναμένεται να ανέλθουν σε €28.457.470 (πλέον εκτιμώμενου αποθεματικού €34,79 εκ. κατά το τέλος του 2021) εκ των οποίων:

i. €22.492.960 προέρχονται από την επιβολή του σταθερού τέλους κατανάλωσης επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,

ii. €864.480 προέρχονται από αντισταθμιστικά οφέλη,

iii. €5.100.000 από Κρατική Χορηγία που αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση των βασικών Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε από το ΣΑΑ.

iv. €30 αφορούν πρόνοια για άλλα έσοδα από επενδύσεις του Ταμείου.

Οι συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το 2022 ανέρχονται σε €48.809.384 και έχουν ως εξής:

i. Δαπάνες ύψους €47.408.671 για δεσμεύσεις για επιχορηγήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Δαπάνες ύψους €24.783.671 για δεσμεύσεις του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ από Σχέδια/Συμβάσεις Επιδοτήσεων προηγούμενων χρόνων. Για τον εν λόγω υπολογισμό, εφαρμόστηκε εκτίμηση κόστους αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ («κόστος αποφυγής») ύψους €0,1009 ανά kWh στην υψηλή τάση. Σημειώνεται ότι -μεταξύ άλλων- λόγω της πανδημίας, το κόστος αποφυγής παρουσιάζει σοβαρές διακυμάνσεις και είναι αδύνατο να γίνει ασφαλής εκτίμηση (το €0,1009 αποτελεί τον μέσο όρο του κόστους αποφυγής που ίσχυε κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021).
  • Δαπάνες ύψους €22.625.000 για δεσμεύσεις που αφορούν σε Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

ii. Δαπάνες ύψους €864.480 για αντισταθμιστικά οφέλη προς τις γειτνιάζουσες με μεγάλα αιολικά πάρκα και μονάδες βιομάζας κοινότητες.

iii. Λειτουργικές και Άλλες Δαπάνες ύψους €536.233.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

18 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

9 Δεκεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα