Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2022 Νόμος του 2021

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού για το 2022 αναμένεται να ανέλθουν σε €28.457.470 (πλέον εκτιμώμενου αποθεματικού €34,79 εκ. κατά το τέλος του 2021) εκ των οποίων:

i. €22.492.960 προέρχονται από την επιβολή του σταθερού τέλους κατανάλωσης επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,

ii. €864.480 προέρχονται από αντισταθμιστικά οφέλη,

iii. €5.100.000 από Κρατική Χορηγία που αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση των βασικών Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε από το ΣΑΑ.

iv. €30 αφορούν πρόνοια για άλλα έσοδα από επενδύσεις του Ταμείου.

Οι συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το 2022 ανέρχονται σε €48.809.384 και έχουν ως εξής:

i. Δαπάνες ύψους €47.408.671 για δεσμεύσεις για επιχορηγήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Δαπάνες ύψους €24.783.671 για δεσμεύσεις του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ από Σχέδια/Συμβάσεις Επιδοτήσεων προηγούμενων χρόνων. Για τον εν λόγω υπολογισμό, εφαρμόστηκε εκτίμηση κόστους αγοράς ενέργειας από ΑΠΕ («κόστος αποφυγής») ύψους €0,1009 ανά kWh στην υψηλή τάση. Σημειώνεται ότι -μεταξύ άλλων- λόγω της πανδημίας, το κόστος αποφυγής παρουσιάζει σοβαρές διακυμάνσεις και είναι αδύνατο να γίνει ασφαλής εκτίμηση (το €0,1009 αποτελεί τον μέσο όρο του κόστους αποφυγής που ίσχυε κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021).
  • Δαπάνες ύψους €22.625.000 για δεσμεύσεις που αφορούν σε Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

ii. Δαπάνες ύψους €864.480 για αντισταθμιστικά οφέλη προς τις γειτνιάζουσες με μεγάλα αιολικά πάρκα και μονάδες βιομάζας κοινότητες.

iii. Λειτουργικές και Άλλες Δαπάνες ύψους €536.233.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

November 18, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

December 9, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα