Επιτροπή Παιδείας: Έγκριση πρόσθετων δαπανών στον Προϋπολογισμό του Παν. Κύπρου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 7/12/2021, εξέτασε το νομοσχέδιο που αφορά:

  • Την έγκριση πρόσθετων δαπανών ύψους €3.975.000 για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αναλυτικά το νομοσχέδιο:

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2021 Νόμος (Αρ. 1) του 2021

Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση του Πανεπιστημίου Κύπρου ή που δυνατό να ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται να πληρωθεί από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου και να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 2021, ποσό που δεν υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€3.975.000), για την κάλυψη των δαπανών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Δηλώσεις:

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2021 Νόμος (Αρ. 1) Νόμος του 2021»

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2021. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή και του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού του ΠΚ ύψους €650.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, το ποσό των €650.000 θα προέλθει από πρόσθετη κρατική χορηγία για την κάλυψη απαιτούμενων δαπανών για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του πανεπιστημίου.

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ποσό ύψους €1.650.000 από τον προϋπολογισμό του ΠΚ για το 2021 προορίζεται να καλύψει το κόστος του διακανονισμού που επιτεύχθηκε προς επίλυση των διαφορών μεταξύ του ΠΚ και του εργολάβου του έργου των κτηριακών εγκαταστάσεων των κοινωνικών δραστηριοτήτων, για τερματισμό της διαδικασίας διαιτησίας για το σχετικό έργο και για την πλήρη εξόφληση κάθε απαίτησης του εν λόγω εργολάβου.

Συναφώς σημειώνεται ότι, πέραν του ποσού των €650.000 που προβλέπεται στον υπό συζήτηση συμπληρωματικό προϋπολογισμό, το υπόλοιπο ποσό, ύψους €1.000.000, θα προέλθει από τη μεταφορά πιστώσεων εντός του κρατικού προϋπολογισμού προς ενίσχυση της κρατικής χορηγίας του ΠΚ για το 2021, έναντι της μείωσης του ποσού του Κεφαλαίου το οποίο αφορά στα προπτυχιακά δίδακτρα τα οποία καταβάλλει ετησίως το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της συζήτησης ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) αποφάσισε την έγκριση του εν λόγω ποσού στο πλαίσιο φιλικού διακανονισμού κάθε απαίτησης του εργολάβου για το εν λόγω έργο έναντι του ΠΚ, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους έκβασης της διαιτησίας και του πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση του έργου χωρίς να αποδέχεται τυχόν παραδοχές ή αναλύσεις που είχαν κατά καιρούς υποβληθεί σε αυτή.

Συγκεκριμένα, όπως ο ίδιος ανέφερε, οι διαφορές προέκυψαν από τις απαιτήσεις που υπέβαλε κατά καιρούς ο εργολάβος για παράταση του χρόνου για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου και για οικονομικές αποζημιώσεις λόγω της καθυστέρησης στη συμπλήρωση των εργασιών. Το ποσό της αρχικής αποζημίωσης, όπως καταγράφεται στην έκθεση που υποβλήθηκε στην ΚΕΑΑ από το ΠΚ το 2011, ανέρχεται περίπου στις €50.000 και η εν λόγω εισήγηση είχε εγκριθεί από αυτή. Ο εργολάβος, αφού δεν αποδέχτηκε την εν λόγω απόφαση, υπέβαλε νέες απαιτήσεις στο Συμβούλιο του ΠΚ. Στη συνέχεια το Συμβούλιο, στην προσπάθειά του να καταλήξει σε συμφωνία εντός λογικών πλαισίων με τον εργολάβο, διόρισε τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του Συμβουλίου, η οποία παρ’ όλο που κατέληξε σε συμφωνία με τον εργολάβο για το ποσό των €890.000, αυτό τελικά δεν καταβλήθηκε.

Εν κατακλείδι ο πιο πάνω εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία κρίνει ότι το όλο θέμα πρέπει να τύχει ενδελεχούς διερεύνησης από το ΠΚ για τυχόν ευθύνες των εμπλεκόμενων μερών, αφού ο χειρισμός του δεν ήταν ο ενδεδειγμένος και δε λήφθηκαν έγκαιρα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις που λήφθηκαν να μη διασφαλίζουν τα συμφέροντα του ΠΚ.

Σε σχέση με τα πιο πάνω ο αντιπρύτανης του ΠΚ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του ΠΚ οι οποίες χειρίζονταν το θέμα μέχρι το 2013 ενήργησαν νομότυπα στο πλαίσιο των ενδεδειγμένων διαδικασιών. Το 2013 διορίστηκε τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του Συμβουλίου του ΠΚ, για διαπραγμάτευση με τον εργολάβο, που όμως δεν τελεσφόρησε λόγω διαφωνίας της πρυτανείας με την πρόταση για το ποσό των €890.000. Στη συνέχεια το όλο θέμα παραπέμφθηκε για επίλυση μέσω διαιτησίας, σύμφωνα με σχετικούς όρους του συμβολαίου. Το 2020, κατόπιν πρότασης του εργολάβου για φιλικό διακανονισμό, το Συμβούλιο του ΠΚ απευθύνθηκε στην ΚΕΑΑ για παραχώρηση έγκρισης για την καταβολή προσπάθειας για φιλικό διακανονισμό, λόγω της ιδιαίτερης φύσης και της πολυπλοκότητας του θέματος, αλλά και των υπερβολικών απαιτήσεων του εργολάβου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του συμπληρωματικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της συζήτησής του στην ολομέλεια της Βουλής.

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω