Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – Θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ και Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ [Κλίμακα Α11(ii) ] και Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Συνδυασμένες Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες του κρατικού προϋπολογισμού και με τη γενική πολιτική που ακολουθείται κατά τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το νέο προτεινόμενο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ κρίθηκε αναγκαίο για σκοπούς ενοποίησης των δύο υφιστάμενων Σχεδίων Υπηρεσίας (Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ (Κτηματολογίου) και Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄ (Χωρομετρίας / Χαρτογραφίας / Χωρομετρικών Υπολογισμών / Φωτολιθογραφίας), έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο, στον οποίο περιλαμβάνεται μόνο μια κατηγορία τέτοιας θέσης, αυτή του Κτηματολογικού Λειτουργού Α΄. Περαιτέρω το νέο Σχέδιο Υπηρεσίας συνάδει με το επίσης υπό τροποποίηση, Σχέδιο Υπηρεσίας της αμέσως κατώτερης θέσης, δηλαδή με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Κτηματολογικού Λειτουργού Β’, καθώς επίσης και με τη γενική πολιτική, που ακολουθείται κατά τον καταρτισμό των προνοιών των Σχεδίων Υπηρεσίας σε όλη την Δημόσια Υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το νέο προτεινόμενο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ κρίθηκε αναγκαίο για σκοπούς ενοποίησης των δύο υφιστάμενων Σχεδίων Υπηρεσίας (Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Κτηματολογίου) και Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄(Χωρομετρίας/Χαρτογραφίας)), έτσι ώστε να συνάδει με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο, στον οποίο περιλαμβάνεται μόνο μια κατηγορία τέτοιας θέσης, αυτή του Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄. Με το νέο προτεινόμενο Σχέδιο Υπηρεσίας, η θέση Κτηματολογικού Λειτουργού Β’ καθορίζεται ως θέση Πρώτου Διορισμού και καθίσταται πλέον δυνατή η πλήρωση των κενών θέσεων (κάτι που από τις 22/4/2019 δεν ήταν δυνατό να προχωρήσει καθότι από τα δύο (2) προαναφερόμενα Σχέδια Υπηρεσίας που ίσχυαν, το ένα καθόριζε τη θέση ως θέση Πρώτου Διορισμού και το άλλο ως θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής καθιστώντας έτσι, αδύνατη την πλήρωση των θέσεων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας). Περαιτέρω, κρίθηκε αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του υπό αναφορά Σχεδίου Υπηρεσίας έτσι ώστε να συνάδει με τη γενική πολιτική που ακολουθείται κατά τον καταρτισμό των προνοιών των Σχεδίων Υπηρεσίας σε όλη την Δημόσια Υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

3 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

17 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα