Ο περί της καλύτερης εφαρμογής του Τίτλου VII του Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφ’ ενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφ’ ετέρου, (Εφαρμοστικές Διατάξεις) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι να ορίσει τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Τίτλου VII τoυ Τρίτου Μέρους της Συμφωνίας, αναφορικά με την έκδοση και εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης εκζητουμένων προσώπων μεταξύ της Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου:

(α) για την άσκηση ποινικής δίωξης, ή

(β) για την εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής, ή στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

10 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

24 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα