Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η  αντικατάσταση της ισχύουσας Νομοθεσίας για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, η εναρμόνιση με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και της διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Παγκύπριες εξετάσεις, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

March 10, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα