Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των Κανονισμών είναι:

(α) Η αφυπηρέτηση συντάξιμου ακαδημαϊκού προσωπικού του ΠΚ να διέπεται από τις διατάξεις του περί Συντάξεωv Νόμου, του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου, του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου και κάθε Νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά τους Νόμους αυτούς και οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτών.

(β) Οι Λέκτορες και οι Επίκουροι Καθηγητές που προσλήφθηκαν πριν την 1/10/11 να δικαιούνται να ενταχθούν στο σχέδιο συντάξεων, όταν αυτοί ανελίσσονται στις βαθμίδες του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή. Συγκεκριμένα, στο ακαδημαϊκό προσωπικό που υπηρετούσε πριν την 1/10/11 και αφυπηρετεί στις βαθμίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και που έχει συμπληρώσει κατά την αφυπηρέτησή του υπηρεσία πέντε ή περισσότερων ετών, θα καταβάλλεται ετήσια σύνταξη και ένα εφάπαξ ποσό ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Συνταξιοδότηση του ακαδημαϊκού προσωπικού που υπηρετούσε πριν την 1/10/11 και αφυπηρετεί στις βαθμίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή να παρέχεται, αφού συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του.

(γ) Στο ακαδημαϊκό προσωπικό που υπηρετούσε πριν την 1/10/11 στις βαθμίδες του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή και αφυπηρετεί στις βαθμίδες του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή, να παραχωρείται μετά την αποχώρησή του, φιλοδώρημα ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων απολαβών για κάθε μήνα υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας. Φιλοδώρημα υπολογιζόμενο με τον τρόπο αυτό να χορηγείται και στο ακαδημαϊκό προσωπικό που υπηρετούσε πριν την 1/10/11 στις βαθμίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και έχει υπηρεσία κάτω από πέντε χρόνια. Tο φιλοδώρημα το οποίο θα κερδίζεται με υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν, θα υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των ετήσιων ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου της συντάξιμης υπηρεσίας αυτού από την ημερομηνία πρόσληψης και μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, αναπροσαρμοσμένων κατά την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(δ) Διαγράφονται οι αναφορές σε μόνιμο και μη μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό, έτσι ώστε οι Κανονισμοί να είναι εναρμονισμένοι με το άρθρο 21(4) του βασικού νόμου του ΠΚ, σύμφωνα με το οποίο η διάκριση σε μόνιμες και μη μόνιμες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού καταργείται.

(ε) Οι πρόνοιες που αναφέρονται στα σημεία (β) και (γ) πιο πάνω, θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1/10/11, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι εν λόγω πρόνοιες στις περιπτώσεις ακαδημαϊκού προσωπικού που έχει αφυπηρετήσει από την 1/10/11 και των οποίων εκκρεμεί ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργό Παιδείας

Ημερολόγιο

10 Μαρτίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα