Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με την τροποποίηση των περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμων 91(Ι) του 2004 έως (Αρ.2) του 2021 αφορούν:

α) τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατυπώσεων όταν τα εναρμονισμένα προϊόντα μεταφέρονται μεταξύ των εδαφών τα οποία ορίζονται ως τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης αλλά εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 και εδαφών στα οποία εφαρμόζεται η εν λόγω Οδηγία,

β) τη βελτίωση υφιστάμενων ορισμών και την προσθήκη νέων ορισμών που προκύπτουν από την πιο πάνω Οδηγία,

γ) τη βελτίωση των διαδικασιών και διευκρίνιση προνοιών για το γενεσιουργό γεγονός του φόρου, το χρόνο και τον τόπο όπου καθίσταται απαιτητός ο φόρος, την καταστροφή και τις ανεπανόρθωτες απώλειες των εναρμονισμένων προϊόντων,

δ) τις απώλειες που οφείλονται στην ίδια τη φύση των εναρμονισμένων προϊόντων για τις οποίες, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να επιβάλλεται φόρος εφόσον δεν υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα κοινά όρια αποδεκτής μερικής απώλειας, τα οποία θα καθορίσει η Επιτροπή με την έκδοση σχετικής κατ’ εξουσιοδότηση πράξης,

ε) τον καθορισμό κοινού πιστοποιητικού απαλλαγής με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής,

στ) τη βελτίωση των διαδικασιών και διευκρίνιση προνοιών για την αποστολή και παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής και τις διαδικασίες διακίνησης τους,

ζ) τη δυνατότητα χρήσης του καθεστώτος εξωτερικής διαμετακόμισης μετά το καθεστώς εξαγωγής,

η) την επέκταση της χρήσης του μηχανοργανωμένου συστήματος, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, στη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους και διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους προκειμένου να παραδοθούν εκεί για εμπορικούς σκοπούς και

θ) την τροποποίηση άρθρων του βασικού Νόμου ένεκα της ανάγκης διόρθωσης των παραπομπών που υπάρχουν σε αυτά σε σχέση με άλλα άρθρα του Νόμου, τα οποία έτυχαν τροποποίησης ή αναρίθμησης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

13 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

7 Απριλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα