Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με την τροποποίηση των περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμων 91(Ι) του 2004 έως 2021 αφορούν:

α) την επικαιροποίηση των παραπομπών που υπήρχαν στην Οδηγία 92/83,

β) την επικαιροποίηση των κωδικών συνδυασμένης ονοματολογίας που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των αλκοολούχων ποτών,

γ) τον καταρτισμό, με εκτελεστική πράξη της Επιτροπής, ενός ενιαίου πιστοποιητικού το οποίο θα βεβαιώνει την ετήσια παραγωγή του ανεξάρτητου μικρού παραγωγού και τη συμμόρφωση του με τα κριτήρια που θεσπίζονται στην Οδηγία 92/83/ΕΟΚ,

δ) την αποσαφήνιση των προϋποθέσεων εφαρμογής της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για κάθε τύπο μετουσιωμένης αλκοόλης και

ε) την επέκταση της χορήγησης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα