Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε σε περίοδο έκτακτων και εξαιρετικών συνθηκών κατά την οποία εκδόθηκαν σχετικά υπουργικά διατάγματα οι ανάδοχοι να μην έχουν τη δυνατότητα να διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε υποστατικά.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Ενέργεια, Προστασία καταναλωτή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Λίνος Παπαγιάννη, Σωτήρης Ιωάννου, Χρίστος Χρίστου

Ημερολόγιο

7 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα