Αποφάσεις Ολομέλειας: Αναβολή ψήφισης νομοσχεδίων Φορέα, προστασία καταναλωτών και Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/10/2022, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν την καλύτερη επιβολή των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών, γνωστή και ως «Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές» και την συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα, του Προέδρου του ΠΔΣ και δύο νομικών εγνωσμένου κύρους στις συνεδρίες του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Επιπρόσθετα, η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση των νομοσχεδίων που προνοούν τη διασαφήνιση της διαδικασίας είσπραξης του προβλεπόμενου τέλους ύψους 0,40% επί του τιμήματος πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας, 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με το Άρθρο 1.2.α. της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Ψήφισαν νόμο για τράπεζες για να αποφύγουν πρόστιμα

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμου για σκοπούς πληρέστερης συμβατότητας με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ»). 

Μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης είπε ότι ο συγκεκριμένος νόμος ενισχύει την επαγγελματική κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών και δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να βρουν επαγγελματική στέγη σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η απλούστευση των διαδικασιών απόκτησης επαγγελματικής άδειας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, πρόσθεσε, επιτρέπει τη μεταφορά της επαγγελματικής άδειας σε άλλη χώρα, απεγκλωβίζοντας τον επαγγελματία από χρονοβόρες διαδικασίες και ανοίγει περισσότερα επαγγέλματα όπως αυτό της μηχανικής που για πολλά χρόνια ήταν κλειστό.

Είπε παράλληλα ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να κατοχυρωθούν περισσότεροι επαγγελματικοί τίτλοι ώστε να μπορούν «τα δικά μας παιδιά» να εξεύρουν εργασία μέσω της κινητικότητας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Άνοιξε ο δρόμος για κάθοδο αρχιτεκτόνων και μηχανικών

Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών, (γνωστή και ως «Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές»), η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Δεκεμβρίου 2019 και ισχύει από την εικοστή μέρα από τη δημοσίευση της. 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων διασφαλίζεται περισσότερη διαφάνεια στις διαδικτυακές αγορές με την επιβολή στους εμπορευόμενους πρόσθετων υποχρεώσεων ενημέρωσης, ρυθμίζεται η απαγόρευση συγκεκριμένων παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών και εισάγονται αποτελεσματικότερες και πιο πρακτικές κυρώσεις για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των κανόνων προστασίας σε σχέση με τους καταναλωτές.

Στο νόμο προβλέπεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση του δικαστηρίου να εξετάζει αυτεπάγγελτα τον καταχρηστικό χαρακτήρα οποιασδήποτε συμβατικής ρήτρας η οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνεται σε σύμβαση που είναι αντικείμενο υπόθεσης που εκδικάζεται ενώπιόν του.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Θωράκιση δανειοληπτών σε καταχρηστικές ρήτρες 

Stockwatch: Πράσινο από Ολομέλεια στο νόμο για καταχρηστικές ρήτρες

Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλοι Διατάξεις) Νόμου, ώστε στις συνεδρίες, αφενός του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, του οποίου η λειτουργία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2023, και αφετέρου του μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, σε σχέση με διαδικασία διορισμού, προαγωγής ή μετάθεσης Δικαστή του Εφετείου ή πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και οι δύο (2) νομικοί εγνωσμένου κύρους και ανώτατου επαγγελματικού επιπέδου να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, αντί να παρίστανται σε αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως η εν ισχύι ρύθμιση. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η ψήφιση των οποίων αναβλήθηκε: 

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022   

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να διασαφηνιστούν οι διαδικασίες είσπραξης του προβλεπόμενου τέλους ύψους 0,40% επί του τιμήματος πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και είσπραξής του, σε περίπτωση μεταβίβασης δυνάμει πώλησης, μετοχών εταιρείας η οποία κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Στα δικαστήρια όσοι δεν πληρώνουν νέο τέλος ακινήτων 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε κατά τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας να απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Έφορο Φορολογίας, σύμφωνα με την οποία το προβλεπόμενο στον περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο τέλος ύψους 0,40% επί του τιμήματος πώλησης είτε έχει καταβληθεί από τον πωλητή είτε δεν προκύπτει τέλος. 

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 44 του περί Δικαστηρίων νόμου, ώστε να αρθούν πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις εν λόγω πρόνοιες και να παρέχεται επαρκής χρόνος στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ορίσει Δικαστήριο το οποίο να εκδικάσει το αδίκημα της καταφρόνησης του Δικαστηρίου, καθώς και στο Δικαστήριο που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο, να προετοιμασθεί καλύτερα και να μελετήσει το φάκελο που θα τεθεί ενώπιον του. 

Αναλυτικά η πρόταση νόμου η οποία αποσύρθηκε: 

Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 

Η πιο πάνω πρόταση νόμου αποσύρθηκε.  

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 26/02/2024 – 01/03/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:            Δευτέρα 26/02/2024            Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..   Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..        Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, 11:00 π.μ..  Τρίτη 27/02/2024             Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..           Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                     Επιτροπή για

Αποφάσεις Ολομέλειας

Ζήτησαν φορολόγηση υπερκερδών εταιρειών ενέργειας οι βουλευτές, έντονη κριτική με αφορμή μέτρα για πρόσφυγες

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/02/2024, υπερψήφισε τον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, ύψους €5.710.717 και €353.38 αντίστοιχα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2024 Νόμος του 2024   Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο