Ανησυχία Οικολόγων για θέσεις Υπ. Γεωργίας για τα γενετικά τροποποιημένα φυτά

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 03/10/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Έλεγχος προτεινόμενων νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας και στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, εξέτασε την Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα φυτά που παράγονται με ορισμένες νέες γονιδιωματικές τεχνικές και τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που προέρχονται από αυτά, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 – έγγραφο COM/2023/0411 

Ανησυχία Οικολόγων για θέσεις Υπ. Γεωργίας για τα γενετικά τροποποιημένα φυτά 

Ανησυχία εξέφρασε ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, για την θετική στάση που παρουσίασαν Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Γεωργίας, ως προς τις αλλαγές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά. 

Σε δηλώσεις του στη Βουλή, ο κ. Θεοπέμπτου είπε ότι η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε απογοήτευση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και ότι το Κίνημα Οικολόγων εισηγείται να δοθεί γνωμάτευση από την Βουλή, κατόπιν αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία θα εκφράζεται εναντίωση στις τροποποιήσεις που θα αφορούν στα γενετικά τροποποιημένα φυτά. 

Ο κ. Θεοπέμπτου σημείωσε στις δηλώσεις του ότι «ετοιμάζουν νέες αλλαγές, νέες διαδικασίες και αγνοούν το γεγονός ότι με αυτά τα γενετικά τροποποιημένα οποιοσδήποτε γεωργός θα πρέπει να πληρώνει πνευματικά δικαιώματα για να φυτέψει σπόρο. Αγνοούν το γεγονός ότι δεν γίνεται από τη φυτεία που έκανες να φυλάξεις σπόρο για να φυτέψεις την επόμενη χρονιά όπως κάναμε παραδοσιακά, αλλά θα πρέπει να αγοράζεις τον σπόρο. Αγνοούν το γεγονός ότι η νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη φάρμα στο πιάτο προωθεί τις βιολογικές καλλιέργειες, στις οποίες απαγορεύει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχεις γενετικά τροποποιημένα φυτά». 

Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι εναρμονίζουν την Κυπριακή Νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2022/2438 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/49/ΕΟΚ και της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ όσον αφορά τους ενωσιακούς ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας στο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών, στο πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και στα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων».  

Ειδικότερα, σκοπός των πιο πάνω Κανονισμών είναι:  

(α) η εξαίρεση από την διεξαγωγή δοκιμών σε προβασικά μητρικά φυτά, βασικά μητρικά φυτά και πιστοποιημένα μητρικά φυτά και πιστοποιημένο υλικό κατά τη διάρκεια κρυοσυντήρησης ή όταν έχουν παραχθεί σε περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς και  

(β) να επιτρέπεται η εμπορία σπόρων και σπορόφυτων που παράγονται από προβασικά, βασικά και πιστοποιημένα μητρικά φυτά ή υλικό CAC τα οποία υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017 που τηρούν λιγότερο αυστηρούς όρους υπό προϋποθέσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029.   

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που Αφορούν Θέματα Αλιείας Νόμου, κατά τρόπο ώστε οι μέγιστες ποινές που εφαρμόζονται για τις παραβάσεις να αυξηθούν, ώστε να προσαρμοστούν στα σημερινά δεδομένα και να καταστεί το σύστημα ελέγχου πιο αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου κατά τρόπον ώστε να προσαρμοστούν στα σημερινά δεδομένα οι μέγιστες ποινές που εφαρμόζονται στις παραβάσεις και να καταστεί το σύστημα ελέγχου πιο αποτελεσματικό, καθώς επίσης να ελαχιστοποιείται οποιοδήποτε όφελος προκύπτει κυρίως από την παράνομη λαθραία και άναρχη αλιεία. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μέσω των οποίων είναι διασαφηνίζεται η απαγόρευση χρήσης απαγορευμένων εργαλείων και διευκρινίζεται η παράβαση σε περίπτωση ύπαρξης επί του σκάφους εργαλείων που είναι απαγορευμένα ή που δεν ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η νομοθεσία. Τα θέματα αυτά, σήμερα ρυθμίζονται με όρους που σημειώνονται επί της άδειας αλιείας που παραχωρεί η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, αλλά όχι και στη νομοθεσία. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακούχων Ζωοτροφών Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο το οποίο αποσκοπεί στη ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν από την υποχρεωτική εφαρμογή δύο νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών από 28/01/2022, ως ακολούθως: 

(α) «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών και 

(β) «Κανονισμός (EE) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα. 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να βελτιώσει γενικότερα το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση και την κυκλοφορία, την εμπορία και διάθεση και την παρασκευή και χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον