Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Οι πιο πάνω τροποποιητικοί Κανονισμοί εναρμονίζουν την Κυπριακή Νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2022/2438 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/49/ΕΟΚ και της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ όσον αφορά τους ενωσιακούς ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας στο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών, στο πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και στα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων». 

Ειδικότερα, σκοπός των πιο πάνω Κανονισμών είναι: 

(α) η εξαίρεση από την διεξαγωγή δοκιμών σε προβασικά μητρικά φυτά, βασικά μητρικά φυτά και πιστοποιημένα μητρικά φυτά και πιστοποιημένο υλικό κατά τη διάρκεια κρυοσυντήρησης ή όταν έχουν παραχθεί σε περιοχές που είναι απαλλαγμένες από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς και 

(β) να επιτρέπεται η εμπορία σπόρων και σπορόφυτων που παράγονται από προβασικά, βασικά και πιστοποιημένα μητρικά φυτά ή υλικό CAC τα οποία υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017 που τηρούν λιγότερο αυστηρούς όρους υπό προϋποθέσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2029.  

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα