Τροποποιήσεις στον νόμο για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/07/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για το Μητρώο Μελετητών (ως Συντονιστές εκπόνησης ΜΕΕΠ) που να διασφαλίζει τις πρόνοιες της Οδηγίας, να συμβαδίζει με τα κυπριακά δεδομένα της αγοράς, να είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να έχει φτάσει σε μια μορφής γενικής συναίνεσης και να περιοριστεί σε Μητρώο Συντονιστών,

(β) η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να προστεθούν επιπλέον κατηγορίες έργων για τις οποίες πρέπει να ετοιμάζεται μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ειδικότερα, προτείνεται όπως οι εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και πράσινα απόβλητα και οι εγκαταστάσεις ασφαλτικών και παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος , να ετοιμάζουν μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, πριν την έναρξη των εργασιών τους, ώστε να επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω εγκαταστάσεων τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και κατά τη λειτουργία τους, η οποία μελέτη θα αξιολογείται και θα εγκρίνεται από την Περιβαλλοντική Αρχή και

(γ) η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να αφαιρεθεί η εξουσία του υπουργού να τροποποιεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα παραρτήματα του υπό τροποποίηση νόμου.

Η Επιτροπή συζήτησε κατ’ άρθρον τα πιο πάνω σχέδια νόμου και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέτασή τους σε επόμενη συνεδρία.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Διαχείριση βιβλίων στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτιού μη συσκευασίας

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η σημασία της στήριξης της αγοράς και της διακίνησης των βιβλίων και η ανάγκη αξιολόγησης της διαχείρισης των βιβλίων στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτιού μη συσκευασίας. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Παιδείας

Θετικό το ΥΠΑΝ στην υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από τα 4 έτη, διαμαρτύρεται ο ΣΙΠΕΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση

Εργασίας

Υπάρχει βούληση για νέα νομοθεσία για άτομα με αναπηρία, ψηφίζεται η αύξηση της άδειας μητρότητας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:  Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες  Η Επιτροπή συζήτησε το