Τροποποιήσεις στον νόμο για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/07/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για το Μητρώο Μελετητών (ως Συντονιστές εκπόνησης ΜΕΕΠ) που να διασφαλίζει τις πρόνοιες της Οδηγίας, να συμβαδίζει με τα κυπριακά δεδομένα της αγοράς, να είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να έχει φτάσει σε μια μορφής γενικής συναίνεσης και να περιοριστεί σε Μητρώο Συντονιστών,

(β) η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να προστεθούν επιπλέον κατηγορίες έργων για τις οποίες πρέπει να ετοιμάζεται μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ειδικότερα, προτείνεται όπως οι εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και πράσινα απόβλητα και οι εγκαταστάσεις ασφαλτικών και παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος , να ετοιμάζουν μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, πριν την έναρξη των εργασιών τους, ώστε να επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω εγκαταστάσεων τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και κατά τη λειτουργία τους, η οποία μελέτη θα αξιολογείται και θα εγκρίνεται από την Περιβαλλοντική Αρχή και

(γ) η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να αφαιρεθεί η εξουσία του υπουργού να τροποποιεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα παραρτήματα του υπό τροποποίηση νόμου.

Η Επιτροπή συζήτησε κατ’ άρθρον τα πιο πάνω σχέδια νόμου και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέτασή τους σε επόμενη συνεδρία.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Διαχείριση βιβλίων στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτιού μη συσκευασίας

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η σημασία της στήριξης της αγοράς και της διακίνησης των βιβλίων και η ανάγκη αξιολόγησης της διαχείρισης των βιβλίων στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτιού μη συσκευασίας. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εκατοντάδες ιατρεία χωρίς πρόσβαση για ΑμεΑ, στασιμότητα για το «Κόκκινο Κουμπί»

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/09/2023, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε το ανθρώπινο δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.  Καταγγελίες στη Βουλή για εκατοντάδες ιατρεία χωρίς

Οικονομικών

Ομόφωνη απόρριψη αποδέσμευσης υπερωριών υπαλλήλου στην Προεδρία από Επ. Οικονομικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/09/2023, μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.      Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν την Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, το Υφυπουργείο Τουρισμού, τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Οικονομικών.  Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών