Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να προστεθούν επιπλέον κατηγορίες έργων για τις οποίες πρέπει να ετοιμάζεται μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ειδικότερα, προτείνεται όπως οι εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και πράσινα απόβλητα και οι εγκαταστάσεις ασφαλτικών και παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος , να ετοιμάζουν μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, πριν την έναρξη των εργασιών τους, ώστε να επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω εγκαταστάσεων τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και κατά τη λειτουργία τους, η οποία μελέτη θα αξιολογείται και θα εγκρίνεται από την Περιβαλλοντική Αρχή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα