Τη νομοθεσία για αλκοτέστ σε πιλότους και αεροσυνοδούς συζήτησε η Επ. Μεταφορών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 05/10/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων Εφαρμογής για τον Έλεγχο Αλκοόλης σε Μέλη Πληρώματος Αεροσκαφών) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μέσω των οποίων καθορίζονται μέτρα εφαρμογής για τον έλεγχο αλκοόλης σε μέλη πληρώματος αεροσκαφών, όπως αυτό προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1042 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Ιουλίου του 2018 και ρυθμίζεται το πλαίσιο λήψεως δείγματος εκπνοής για έλεγχο αλκοόλης από Επιθεωρητή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (Ramp lnspector), στα πλαίσια επιθεώρησης (ramp inspection), για τη διενέργεια ελέγχου αλκοόλης σε μέλη πληρώματος αεροσκαφών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αρμόδια αρχή ορίζεται το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. 

Τη νομοθεσία για αλκοτέστ σε πιλότους και αεροσυνοδούς συζήτησε η Επ. Μεταφορών 

Τη νομοθεσία που θα θεσπίζει δειγματοληπτικό έλεγχο αλκοόλης και άλλων ουσιών σε μέλη πληρώματος αεροσκαφών σύμφωνα με σχετικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών. 

Όπως εξήγησε μετά το πέρας της συνεδρίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μαρίνος Μουσιούττας, στους νέους κανονισμούς προνοείται η διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου, καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου και τι θα γίνεται σε περίπτωση που το δείγμα βρεθεί θετικό. 

«Εννοείται ότι στην περίπτωση που προκύψει θετικό δείγμα, ο επηρεαζόμενος δεν θα μπορεί αν είναι πιλότος να πιλοτάρει το αεροπλάνο ή να βρίσκεται μέσα στο αεροπλάνο στην περίπτωση που πρόκειται για αεροσυνοδό» σημείωσε. 

Εξήγησε ακόμη ότι προβλέπονται χρηματικά πρόστιμα και άλλες ποινές για όσους παραβιάζουν τη νομοθεσία. 

«Αντιλαμβάνεστε είναι θέμα ασφάλειας, υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γίνεται έλεγχος με βάση τους κανονισμούς των αεροπορικών εταιρειών, όμως κρίθηκε σκόπιμο να γίνει και μια ευρωπαϊκή οδηγία γι’ αυτό το θέμα την οποία σαν Κύπρος θα κυρώσουμε μέσα στον επόμενο μήνα» τόνισε.  

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής ο έλεγχος θα γίνεται δύο φορές στα άτομα που θα επιλέγονται σε διάστημα 30 λεπτών και θα πρέπει και τα δύο τεστ να είναι αρνητικά για να μπορεί το μέλος του πληρώματος να συνεχίσει τη δουλειά του. 

Σημείωσε τέλος ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει την κατ’ άρθρο συζήτηση της νομοθεσίας σε επόμενη συνεδρία έτσι ώστε να οδηγηθεί εντός Νοεμβρίου για ψήφιση. 

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Ασφαλής και Αποτελεσματική Λειτουργία της Αεροναυτιλίας) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση του Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου με τις πρόνοιες αντίστοιχων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) με αριθ. 139/2014 και 73/2010.  

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά Κανονιστική Διοικητική Πράξη, θεσπίζονται κανόνες αναφορικά με:  

(α) τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή Αερολιμένων της Δημοκρατίας,  

(β) τις υποχρεώσεις της Αρμόδιας Αρχής,  

(γ) τις υποχρεώσεις αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών,  

(δ) τις αεροπορικές εγκαταστάσεις,  

(ε) τις απαγορεύσεις και περιορισμούς δραστηριοτήτων και δικαιωμάτων,  

(στ) τις περιοχές που απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάπτυξη,  

(ζ) τις κατασκευές για τις οποίες απαιτείται έγκριση και  

(η) τις κατασκευές φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οπίου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1159 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη».

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η θέσπιση κανονισμών που προβλέπουν για διαδικασίες και κανόνες τήρησης Μητρώου Μελετητών και Επιβλέποντων Μηχανικών.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Ο περί του Καθορισμού Ειδικών Μέτρων για Μείωση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων και Αερίων του Θερμοκηπίου που Προέρχονται από τις Οδικές Μεταφορές Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία θεσμικού πλαισίου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα λήψης μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών αέριων ρύπων που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οι στόχοι του «Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για το Κλίμα και την Ενέργεια», του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο», καθώς και των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που προκύπτουν από την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και το «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου».

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου για ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας

Nomoplatform-ΚΥΠΕ   

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Στην τελική ευθεία σχέδια νόμου για συνεργάτες Υπουργών και Πόθεν Έσχες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/11/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: Ο περί Συμβούλων ή Άλλων Συνεργατών Καθορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας (Κριτήρια Επιλογής για την Παροχή Υπηρεσιών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023  Ο περί Συμβούλων-Συνεργατών των Μελών της Κυβέρνησης Νόμος του 2023 Η Επιτροπή εξέτασε