Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Ασφαλής και Αποτελεσματική Λειτουργία της Αεροναυτιλίας) Κανονισμοί του 2023

Οι κανονισμοί σκοπό έχουν την εναρμόνιση του Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου με τις πρόνοιες αντίστοιχων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) με αριθ. 139/2014 και 73/2010. 

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά Κανονιστική Διοικητική Πράξη, θεσπίζονται κανόνες αναφορικά με: 

(α) τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή Αερολιμένων της Δημοκρατίας, 

(β) τις υποχρεώσεις της Αρμόδιας Αρχής, 

(γ) τις υποχρεώσεις αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, 

(δ) τις αεροπορικές εγκαταστάσεις, 

(ε) τις απαγορεύσεις και περιορισμούς δραστηριοτήτων και δικαιωμάτων, 

(στ) τις περιοχές που απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάπτυξη, 

(ζ) τις κατασκευές για τις οποίες απαιτείται έγκριση και 

(η) τις κατασκευές φωτοβολταϊκών πάρκων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αεροπορία, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

8 Φεβρουαρίου, 2024

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα