Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2023

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι η ενεργοποίηση της νέας πρόνοιας της νομοθεσίας του «περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικού) Νόμου», (Ν.19(1)/2015), του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη δημιουργία «Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών». 

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών τροποποιήθηκε το 2015, ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, ώστε ο Μελετητής και ο Επιβλέπων Μηχανικός (Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός), για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, θα πρέπει μεταξύ άλλων να είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών», το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) Νόμου. 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πρόνοια του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, θα τεθεί σε εφαρμογή με Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, αφού τεθεί σε ισχύ και η αντίστοιχη πρόνοια για το Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών, στη νομοθεσία του ΕΤΕΚ. 

Συγκεκριμένα, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο του ΕΤΕΚ τροποποιούνται τα άρθρα 2, 6 και 6Α του βασικού Νόμου ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών καθώς και Μητρώο Εταιρειών Μελετών. 

Η τροποποίηση των υπό αναφορά νόμου και των κανονισμών, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την αδειοδότηση και οικοδομικό έλεγχο των οικοδομών. Το βήμα αυτό κρίνεται ως απαραίτητο προαπαιτούμενο για την ενίσχυση και επέκταση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των μελετητών και την επέκταση του θεσμού του αυτοελέγχου ως μέτρο για την μείωση του χρόνου έκδοσης των αδειών, καλύτερης διασφάλισης της ποιότητας κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών και ταχύτερης έκδοσης πιστοποιητικών τελικής έγκρισης των οικοδομών, το οποίο θα συνδράμει και στην ταχύτερη έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΕΤΕΚ, Οικοδομές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα