Στην Ολομέλεια νομοσχέδια για οδηγούς λεωφορείων, ντελιβεράδων, αυτοκινήτων ενοικίασης και «στημένων» οχημάτων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/07/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί δυνατότητα σε Ευρωπαίους πολίτες κατόχους επαγγελματικής άδειας οδηγού να εργοδοτηθούν άμεσα ως οδηγοί λεωφορείων στην Κύπρο.

Να συνεχίσουν οι ασφαλιστικές δικλίδες για επαγγελματική άδεια οδηγού

Επιβάλλεται να συνεχίσουν να υφίστανται οι ασφαλιστικές δικλίδες που ισχύουν σήμερα σε ό,τι αφορά την έκδοση της επαγγελματικής άδειας οδηγού λεωφορείου σε Ευρωπαίους πολίτες, είπε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής.

Ο κ. Φακοντής προέβη σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, η οποία συζήτησε την παραχώρηση δυνατότητας σε Ευρωπαίους πολίτες, κατόχους επαγγελματικής άδειας οδηγού, να απασχοληθούν άμεσα ως οδηγοί λεωφορείων στην Κύπρο, υποβάλλοντας αποδεικτικό λευκού ποινικού μητρώου το οποίο εκδόθηκε από το κράτος μέλος υπηκοότητας του ενδιαφερόμενου επαγγελματία.

Αρχικά, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι επιβάλλεται να συνεχίσουν να υφίστανται οι ασφαλιστικές δικλίδες που ισχύουν σήμερα, προσθέτοντας ότι οι επαγγελματίες οδηγοί πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο πιστοποιημένο από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβαινόντων.

Ακόμη, υπέδειξε ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση της ελληνικής γλώσσας και δεν πρέπει να αλλάξει με οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση. «Πρέπει να μας προβληματίσει η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών, αφού πάρα πολλοί οδηγοί που έχουν τη σχετική επαγγελματική άδεια δεν εξασκούν το επάγγελμα», συνέχισε.

Επιπλέον, τόνισε ότι το κράτος πρέπει να βρει λύσεις άμεσα για περιορισμό της χρήσης του ιδιωτικού οχήματος και ενθάρρυνση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, ειδικά του λεωφορείου.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Φακοντής είπε ότι ο μισθός ενός οδηγού λεωφορείου ανέρχεται στα 1200 με 1300 ευρώ. «Χρειάζονται ισχυρά κίνητρα για να ασκήσουν οι επαγγελματίες οδηγοί το επάγγελμα», κατέληξε.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων, λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης οικονομικής δυσχέρειας, να εκμισθώνουν τα διαθέσιμα οχήματά τους ανεξαρτήτως της ηλικίας αυτών, νοουμένου ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις αναφορικά με την οδική ασφάλεια.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρότασης νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη του νομικού κενού ως προς τις ποινικές ευθύνες του εργοδότη όταν ο εργοδοτούμενός του, οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς κανονική άδεια οδήγησης και η ρύθμιση της διάρκειας ισχύος της μαθητικής άδειας, μετά την οποία ο οδηγός, αν δεν λάβει κανονική άδεια οδήγησης, θα πρέπει να υποβληθεί ξανά στη διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής του άδειας. 

Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται η οδήγηση στο οδικό δίκτυο από ένα μαθητευόμενο οδηγό, με τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι, όλων των κατηγοριών μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας να μπορούν να εκπαιδεύονται στο οδικό δίκτυο, νοουμένου ότι συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών. 

Τέλος, ρυθμίζεται ότι, τόσο οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, όσο και οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια εργασίας τους, ως οι πιο επιρρεπείς σε τροχαίες συγκρούσεις, πρέπει, πέραν του προστατευτικού κράνους, να φέρουν την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία που ένας μοτοσικλετιστής πρέπει να φέρει.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εφαρμογή Αποφάσεων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισμένα Θέματα των Θαλάσσιων Μεταφορών) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας πλαίσιο για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων της Ε.Ε. στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, ιδιαίτερα στα θέματα που άπτονται της θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο: 

  • περιλαμβάνει οριζόντιες διατάξεις καθορισμού της Αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή των Κανονισμών και Αποφάσεων της Ε.Ε.,    
  • εξουσίες για έλεγχο συμμόρφωσης των πλοίων με τις διατάξεις των εν λόγω πράξεων της ΕΕ και έκδοσης συναφών πιστοποιητικών,    
  • θεσπίζει ποινικό αδίκημα και διοικητικό πρόστιμο για παραβάσεις των πράξεων της Ε.Ε. οι οποίες αναφέρονται στα Παραρτήματα του νομοσχεδίου.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Ο περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών (Καταργητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κατάργηση του περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμου, ώστε: (α) να τερματιστεί η καταβολή του ειδικού τέλους, (β) να διευθετηθεί η κατάθεση του χρηματικού ποσού που βρίσκεται σε πίστη του Ταμείου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, (γ) να οριστεί ότι η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και (δ) να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων τα οποία χρήζουν ρύθμισης. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.  

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, έτσι ώστε να θεσπιστεί διαδικασία σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρόταση νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Επόπτευση νόμιμης λειτουργίας/ασφάλειας σε επιχειρήσεις ακτοπλοϊκών σκαφών και σκαφών αναψυχής

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επόπτευση από τις αρμόδιες αρχές της νόμιμης λειτουργίας και των μέτρων ασφάλειας που λαμβάνονται από επιχειρήσεις ακτοπλοϊκών σκαφών και σκαφών αναψυχής. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ   

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα