Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων, λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης οικονομικής δυσχέρειας, να εκμισθώνουν τα διαθέσιμα οχήματά τους ανεξαρτήτως της ηλικίας αυτών, νοουμένου ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις αναφορικά με την οδική ασφάλεια. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Καταψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Μηχανοκίνητα οχήματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ηλίας Μυριάνθους, Χρύσανθος Σαββίδης

Ημερολόγιο

June 22, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

July 13, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα