Πρόταση δημιουργίας Κέντρου Αριστείας για Έξυπνη Γεωργία και Κτηνοτροφία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/01/2024, έλαβε ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Κύπρου για την ερευνητική πρόταση με θέμα την έξυπνη κτηνοτροφία (SMARTFARM). 

Πρόταση δημιουργίας Κέντρου Αριστείας για Έξυπνη Γεωργία και Κτηνοτροφία  

Την πρόταση του Ινστιτούτου Κύπρου για δημιουργία Κέντρου Αριστείας για Έξυπνη και Βιώσιμη Γεωργία και Κτηνοτροφία (Centre of Excellence for Smart and Sustainable Farming-SMARTFARM) παρουσίασε στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Καθηγητής Σταύρος Μαλάς. 

Όπως εξήγησε στην παρουσίαση του ο κ. Μαλάς, το έργο στοχεύει στην αύξηση συστημάτων παραγωγής και παραγωγικότητας/βιωσιμότητας για την αιγοπροβατοτροφία, αγελαδοτροφία και ξηρή ζωοτροφή, την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών κρεατοπαραγωγής, την αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών τυροκομίας και την εκπαίδευση όσων ασχολούνται με την αγροτική οικονομία. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημείωσε ο κ. Μαλάς το όλο έργο στοχεύει  σε αύξηση της παραγωγικότητας της αιγοπροβατοτροφίας με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, στη βελτίωση των πρακτικών στον τομέα της αγελαδοτροφίας με στόχο την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, την προώθηση διαφοροποιημένης παραγωγής εγχώριων ζωικών προϊόντων (κρέας και τυροκομικών ειδών), με αναβαθμισμένη ποιότητα και υψηλή διατροφική αξία, την κάλυψη των αναγκών για αυξημένες ποσότητες και ποιοτικά ανώτερες ζωοτροφές, κυρίως χονδροειδείς, εγχώριας παραγωγής. 

Επίσης, στοχεύει στη βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών και της περιβαλλοντικής απόδοσης των γεωργικών/αγροτικών οικοσυστημάτων, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την κτηνοτροφία και την προώθηση της κοινωνικής απαίτησης για αειφόρα, έξυπνα και πράσινα συστήματα ζωικής παραγωγής και βελτιωμένη ευζωία των αγροτικών ζώων. 

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Προέδρου του ΙΚ, θα γίνεται χρήση καινοτόμων τεχνολογιών έξυπνης γεωργίας σε στενή συνεργασία με το ΙΓΕ, μεταξύ άλλων θα εφαρμοστούν συστήματα συλλογής δεδομένων παραγωγής, αποδοτικότητας και ποιότητας φυτών για παραγωγή ζωοτροφών, συλλογής περιβαλλοντικών και κλιματoλογικών δεδομένων που επηρεάζουν την παραγωγή ζωοτροφών, αξιολόγηση της ποιότητας του εδάφους και των μικροοργανισμών που συμβάλλουν στην αναβαθμισμένη παραγωγή ζωοτροφών, χρήση γονιδιωματικών μεθόδων και φαινοτύπησης μεγάλης κλίμακας για αποτελεσματική γενετική αξιολόγηση φυτών και εφαρμογή αναβαθμισμένων μεθόδων αιχμής για επιτάχυνση της παραγωγής κτηνοτροφικών φυτών προσαρμοσμένων στις κυπριακές συνθήκες. 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του ο Σταύρος Μαλάς έκανε λόγο για μια τρίτη πράσινη επανάσταση μετά τις επαναστάσεις αναπαραγωγής των φυτών και της γενετικής, η οποία περιλαμβάνει τις δύο προηγούμενες, όπως επίσης και τη χρήση εξοπλισμού ακριβείας, τη χρήση του διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), εφαρμογή αισθητήρων και ενεργοποιητών, συστήματα γεω-εντοπισμού, μεγάλα δεδομένα (Big Data) και χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (Unmanned Aerial Vehicles – UAV), ρομποτική, κλπ. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αγελαδοτροφία ο κ. Μαλάς σημείωσε πως θα προωθηθεί μέσω του έργου, μείωση του κόστους παραγωγής, μείωση του αριθμού ζώων στις μονάδες, μείωση ρύπων και αύξηση εσόδων. Όπως εξήγησε, η μονάδα του «μέλλοντος» θα λειτουργεί με αυξημένη παραγωγικότητα κατά 20%, ευημερία των ζώων και θα παράγει καλύτερης ποιότητας γάλακτος. Προς αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσουν συστήματα για μέτρηση μεθανίου/αμμωνίας/αζώτου, συνεχή περιβαλλοντική και μικρο-κλιματική παρακολούθηση, ενώ θα αναπτυχθεί και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ανά μονάδα, όπως επίσης και εθνικό σύστημα πολύ-παραμετρικής διαχείρισης όλων των μονάδων. 

Σε συνέργεια εξάλλου με ένα άλλο πρόγραμμα, το AGRICYGEN, όπως εξήγησε ο κ. Μαλάς θα υλοποιηθεί πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης σε 30 μονάδες με στόχο τον γενετικό χαρακτηρισμό/αύξηση των παραγωγικών ζώων και θα προωθηθεί επιτάχυνση γενετικής βελτίωσης μέσω της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων αναπαραγωγής των γενετικά ανώτερων ζώων. 

Εταίροι του έργου είναι πέρα από το Ινστιτούτο Κύπρου, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Κυπριακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (CyRIC), η ιρλανδική αρχή Γεωργίας και Ανάπτυξης Τροφίμων Teagasc, ο ισραηλινός οργανισμός ανάπτυξης τροφίμων Volcani Centre, και το γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο ¨Έρευνας για τη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον INRAe. Συνεργαζόμενος φορέας θα είναι η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Εφόσον το πρόγραμμα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυπριακή Κυβέρνηση η χρηματοδότηση του θα ανέλθει στα €35 εκ. εκ των οποίων τα €15 εκ. θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €15 εκ. από την Κυπριακή Δημοκρατία και €5 εκ. από ιδίους πόρους του Ινστιτούτου Κύπρου. Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών θα παρέχει τις υποδομές προς υλοποίηση του έργου. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Λειτουργία κτηνοτροφικών περιοχών στην Κύπρο 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των κτηνοτροφικών περιοχών στην Κύπρο. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακούχων Ζωοτροφών Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν από την υποχρεωτική εφαρμογή δύο νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών από 28/01/2022, ως ακολούθως: 

(α) «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών και 

(β) «Κανονισμός (EE) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα. 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να βελτιώσει γενικότερα το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση και την κυκλοφορία, την εμπορία και διάθεση και την παρασκευή και χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι ο καθορισμός του ύψους των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με την Νομοθεσία σε επίπεδα ανάκτησης του κόστους. Σημειώνεται ότι, τα τέλη που αφορούν την εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίστηκαν σε επίπεδο χαμηλότερο του κόστους με σκοπό την διαφύλαξη της συνέχισης της εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ντόπιων βελτιωμένων ποικιλιών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου. 

Η Επιτροπή προχώρησε στο στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών και θα επανεξετάσει τους κανονισμούς σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού Νόμου ώστε να συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021, όσον αφορά την περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC). 

Σημειώνεται ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη του προαναφερόμενου Κανονισμού, η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC έχει αυξηθεί από το 0,2% στο 0,3%. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης