Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2022

Το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022» και το Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2022» αποσκοπούν στη βελτίωση του νομικού ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την εμπορία των σπόρων προς σπορά. 

Ειδικότερα, σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι: 

(α) η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου και στη χρήση των σπόρων προς σπορά με στόχο την διαφύλαξη της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής, 

(β) η τροποποίηση της διαδικασίας ελέγχου για τυχόν παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε συμβατικές σπορομερίδες αραβόσιτου όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τις εν λόγω σπορομερίδες που διακινούνται ή εισάγονται στο έδαφος της Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, η επέκταση της εν λόγω διαδικασίας και σε άλλα είδη υψηλού κινδύνου πέραν του αραβόσιτου, 

(γ) η χορήγηση εξουσίας στον Υπουργό για έκδοση Διαταγμάτων και 

(δ) η αύξηση των προστίμων και ποινών που επιβάλλονται δυνάμει του βασικού Νόμου. 

Οι περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμοί του 2022, εκδίδονται δυνάμει του περί Σπόρων Νόμου του 1998 έως 2022 και καταργούν και αντικαθιστούν τους περί Σπόρων (Τέλη) Κανονισμούς του 2003 έως 2008.

Σκοπός των προτεινόμενων Κανονισμών είναι ο καθορισμός του ύψους των τελών που επιβάλλονται σύμφωνα με την Νομοθεσία σε επίπεδα ανάκτησης του κόστους. Σημειώνεται ότι, τα τέλη που αφορούν την εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίστηκαν σε επίπεδο χαμηλότερο του κόστους με σκοπό την διαφύλαξη της συνέχισης της εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ντόπιων βελτιωμένων ποικιλιών οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση, Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Γεωργία-Κτηνοτροφία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

27 Απριλίου, 2023

Το νομοσχέδιο αποσύρθηκε

8 Φεβρουαρίου, 2024

Οι κανονισμοί Υπερψηφίστηκαν

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα