Περιστατικά βανδαλισμών σχολικών λεωφορείων από μαθητές

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 02/11/2023, συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Περιστατικά βανδαλισμών σχολικών λεωφορείων από μαθητές

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα περιστατικά βανδαλισμών των σχολικών λεωφορείων από μαθητές κατά τη διάρκεια διαδρομών των λεωφορείων και πιθανά μέτρα για αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Υπόμνημα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στη συζήτηση του θέματος

Τα περιστατικά βανδαλισμών από ανήλικους αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης αντικοινωνικής και παραβατικής συμπεριφοράς από μέρους των παιδιών, και το οποίο έχει πολυπαραγοντικά αίτια.

Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, πρέπει να εφαρμόζονται οι πρόνοιες του περί Παιδιών σε Σύγκρουση με το Νόμο Νόμου του 2021 (Ν. 55(Ι)/2021). Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι το παιδί που προκάλεσε βανδαλισμούς είναι κάτω των 14 ετών και επομένως δεν έχει ποινική ευθύνη, ο υπό αναφορά Νόμος προβλέπει υποχρέωση σε λειτουργούς οποιασδήποτε αρμόδιας δημόσιας Αρχής, να ενημερώνουν αμέσως την Αστυνομία.

Περεταίρω, θεωρώ εξαιρετικής σημασίας την εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων/δράσεων και παρεμβάσεων σε σχέση γενικά με την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των βανδαλισμών. Σχετικά θεωρώ ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να μελετήσουν καλές πρακτικές άλλων χωρών και τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα όσον αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση των περιστατικών βανδαλισμών από μαθητές στα σχολικά λεωφορεία, εισηγούμαι οι διευθύνσεις των σχολείων, εμπλέξουν ενεργά τα μαθητικά συμβούλια, τα οποία θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε δικές τους εισηγήσεις και προτάσεις ως προς τον τρόπο που η μαθητική κοινότητα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση τέτοιων περιστατικών βίας και παραβατικής συμπεριφοράς και κατ’ επέκταση στην ασφαλή μεταφορά παιδιών από και προς το σχολείο.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Reporter: Χάος με τα μαθητικά λεωφορεία-«Έριξαν τσάκρα πάνω σε μαθήτρια, έπαιξε στο κεφάλι της» 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου, ώστε να μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη η κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2022/2407 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.

Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Ασφαλής και Αποτελεσματική Λειτουργία της Αεροναυτιλίας) Κανονισμοί του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση του Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου με τις πρόνοιες αντίστοιχων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) με αριθ. 139/2014 και 73/2010.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά Κανονιστική Διοικητική Πράξη, θεσπίζονται κανόνες αναφορικά με:

(α) τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή Αερολιμένων της Δημοκρατίας,

(β) τις υποχρεώσεις της Αρμόδιας Αρχής,

(γ) τις υποχρεώσεις αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών,

(δ) τις αεροπορικές εγκαταστάσεις,

(ε) τις απαγορεύσεις και περιορισμούς δραστηριοτήτων και δικαιωμάτων,

(στ) τις περιοχές που απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάπτυξη,

(ζ) τις κατασκευές για τις οποίες απαιτείται έγκριση και

(η) τις κατασκευές φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ   

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον