Πάνω από 50% μείωση τελών Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών προωθεί η Βουλή

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/02/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η αναθεώρηση των τελών που χρεώνει η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει.  

Πάνω από 50% μείωση τελών Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών προωθεί η Βουλή 

Στα οφέλη που θα προκύψουν για ιδιώτες και επιχειρήσεις από την αναθεώρηση των τελών για τις υπηρεσίες που παρέχει η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας Κυριάκος Χατζηγιάννη μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Βουλευτή του ΔΗΣΥ, ο νέος κανονισμός περί μέτρων και σταθμών θα οδηγήσει σε μια ουσιαστική μείωση των τελών για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει η Υπηρεσία, η οποία θα ανέλθει σε πάνω από 50% σε σχέση με σήμερα. 

Συμπλήρωσε ότι πρόκειται για μια θετική εξέλιξη καθώς ο έλεγχος των μονάδων μέτρησης θα αποβεί προς όφελος του καταναλωτή και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, ενώ χαιρέτισε τη μακροχρόνια προσπάθεια της Επιτροπής για αναθεώρηση των εν λόγω τελών, αποφασίζοντας σήμερα να οδηγήσει το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια με σκοπό την αναθεώρηση των τελών το συντομότερο δυνατό. 

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός τους οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να παραταθεί η μεταβατική περίοδος για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας για τα μη αδειούχα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας Κυριάκος Χατζηγιάννη είπε πως η Επιτροπή αποφάσισε να κατέλθει με τροπολογίες ώστε η περίοδος των δύο χρόνων να παραμείνει ως έχει και όσοι έχουν ξενοδοχειακές μονάδες να τις λειτουργήσουν στο πλαίσιο της νομιμότητας. 

Συμπλήρωσε ότι θα κατατεθεί αύριο πρόταση νόμου ως προς τα ορεινά θέρετρα, βάσει της οποίας δημιουργείται μια διαφορετική κατηγορία ξενοδοχείων παράλληλη με αυτή των αστικών ξενοδοχείων και τη γενική κατηγορία, προκειμένου να υπάρχει η ευχέρεια για άσκηση διαφορετικής πολιτικής για κάθε κατηγορία ξενοδοχείων.   

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Κατέληξαν σε φόρμουλα για «παράνομα» ξενοδοχεία

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 και συναφείς Κανονισμοί 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι ο εκσυγχρονισμός των προνοιών που ρυθμίζουν την δημιουργία και την λειτουργία των τουριστικών κατασκηνώσεων, οι οποίες θα κατατάσσονται στις τάξεις πολυτελείας, Α, Β και άνευ τάξης, κατά τον ίδιο τρόπο με άλλες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων.  

Προβλέπεται επίσης, η εισαγωγή νέων διατάξεων για ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με την δημιουργία και την λειτουργία των «κατασκηνώσεων πολυτελείας “Glamping”» ως νέας κατηγορίας τουριστικού καταλύματος.  

Τέλος, στα σχέδια νόμου προβλέπονται ζητήματα που θα καθορίζονται με κανονιστικές διοικητικές πράξεις, όπως είναι ο τύπος της άδειας λειτουργίας της «τουριστικής κατασκήνωσης/ κατασκήνωσης πολυτελείας “Glamping”». 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: «Σπρώχνουν» ξανά για κατασκηνώσεις πολυτελείας

Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοενωσιακή Μεταφορά Προϊόντων Συνδεόμενων με τον Τομέα της Άμυνας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η υιοθέτηση συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας και την εναρμόνιση/ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων αναφορικά με τις γενικές άδειες μεταφοράς για τις ένοπλες δυνάμεις και τις αναθέτουσες αρχές για πιστοποιημένους παραλήπτες και για τους σκοπούς της επίδειξης, αξιολόγησης, επισκευής, συντήρησης και έκθεσης.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Οι περί της Εξαγωγής, Διαμεσολάβησης και Παροχής Τεχνικής Βοήθειας σε σχέση με Ελεγχόμενο Είδος (Στρατιωτικός Εξοπλισμός) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η υιοθέτηση της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Κοινή Θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 23ης Ιουνίου 2023 για τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα».   

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Οι περί της Εποπτείας της Αγοράς (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του βασικού νόμου και η κατάργηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2011 έως 2022. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός τους οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε οι εγγεγραμμένες εταιρείες να καταβάλλουν μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους ετήσιο τέλος ανάλογα με την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πρόταση νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Μηχανισμός καθορισμού τελών εκτελώνισης για μεταχειρισμένα είδη προσωπικής χρήσης 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε ο μηχανισμός καθορισμού τελών εκτελώνισης για μεταχειρισμένα είδη προσωπικής χρήσης. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση σε επόμενη συνεδρία.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Πρόγραμμα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Επιτροπών/Ολομέλειας ημερομηνίας 15/04/2024 – 19/04/2024

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της Ολομέλειας έχει ως εξής:             Δευτέρα 15/04/2024                  Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 9:00 π.μ..  Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, 10:00 π.μ..   Τρίτη 16/04/2024                    Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων, 9:00 π.μ..                Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 9:00 π.μ..                            Επιτροπή για

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά