Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοενωσιακή Μεταφορά Προϊόντων Συνδεόμενων με τον Τομέα της Άμυνας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Σκοπός των κανονισμών είναι η υιοθέτηση συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας και την εναρμόνιση/ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων αναφορικά με τις γενικές άδειες μεταφοράς για τις ένοπλες δυνάμεις και τις αναθέτουσες αρχές για πιστοποιημένους παραλήπτες και για τους σκοπούς της επίδειξης, αξιολόγησης, επισκευής, συντήρησης και έκθεσης. 

Ειδικότερα, γίνεται υιοθέτηση των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

α) Σύσταση 2011/24/ΕΕ της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την πιστοποίηση επιχειρήσεων του αμυντικού τομέα δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας. 

β) Σύσταση (ΕΕ) 2016/2123 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2016 για την εναρμόνιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων για τις γενικές άδειες μεταφοράς για τις ένοπλες δυνάμεις και τις αναθέτουσες αρχές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

γ) Σύσταση (ΕΕ) 2016/2124 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2016 για την εναρμόνιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων για τις γενικές άδειες μεταφοράς για πιστοποιημένους παραλήπτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

δ) Σύσταση (ΕΕ) 2018/2050 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων για τις γενικές άδειες μεταφοράς για τους σκοπούς της επίδειξης και της αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/43ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

ε) Σύσταση (ΕΕ) 2018/2051 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων για τις γενικές άδειες μεταφοράς για τους σκοπούς της επισκευής και της συντήρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

στ) Σύσταση (ΕΕ) 2018/2052 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων για τις γενικές άδειες μεταφοράς για τον σκοπό της έκθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

2 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

27 Απριλίου, 2023

Οι κανονισμοί αποσύρθηκαν

27 Απριλίου, 2023

Οι κανονισμοί επανακατατέθηκαν

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα