Εξαίρεση ΚΥΠ από όριο ταχύτητας, καθορισμός τιμής από εισαγωγείς φαρμάκων και κανονισμοί ΑΗΚ για ΔΣΜΚ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/10/2023, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν την εξαίρεση των οχημάτων της ΚΥΠ από την υποχρέωση τήρησης του ορίου ταχύτητας, τη δυνατότητα στους κατόχους άδειας παράλληλης εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων να υποβάλλουν αίτηση για καθορισμό μέγιστης χονδρικής ή λιανικής τιμής και την ευχέρεια της ΑΗΚ να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τα μέλη του προσωπικού της τα οποία επιθυμούν να μεταφερθούν στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.  

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν: 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να επιτρέπεται στα υπηρεσιακά οχήματα της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) να ξεπερνούν το καθορισμένο όριο ταχύτητας, όποτε αυτό επιβάλλεται, όπως ισχύει ήδη για υπηρεσιακά οχήματα παρόμοιων υπηρεσιών. 

Η Βουλή ψήφισε εξαίρεση οχημάτων ΚΥΠ από υποχρέωση τήρησης ορίου ταχύτητας 

Η Βουλή ψήφισε την εξαίρεση των οχημάτων της ΚΥΠ από την υποχρέωση τήρησης του ορίου ταχύτητας στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της ΚΥΠ. 

Το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023» εγκρίθηκε σε νόμο με 27 ψήφους υπέρ και 14 αποχές. 

Όπως αναφέρει η Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σκοπός είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να εξαιρούνται τα οχήματα της ΚΥΠ από την υποχρέωση τήρησης του ορίου ταχύτητας, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής της ΚΥΠ, όπως ισχύει για τα ασθενοφόρα, για τα οχήματα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Προστίθεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, ο υποδιοικητής της ΚΥΠ επισήμανε ότι η ανάγκη για την προτεινόμενη τροποποίηση προέκυψε ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση της ΚΥΠ από την Αστυνομία, με την ψήφιση το 2016 της νομοθεσίας που διέπει τη θέσπιση και τη λειτουργία της ΚΥΠ. 

Κατά το διάστημα από το 2016 μέχρι σήμερα, όπως ο ίδιος διευκρίνισε, πέραν του ότι μεσολάβησε η περίοδος του κορωνοϊού, τα οχήματα που διέθετε η ΚΥΠ ανήκαν στην Αστυνομία, οπότε δεν παρατηρήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα στις εργασίες και στην αποστολή της ΚΥΠ.  Ωστόσο, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης που υφίσταται έκτοτε η ΚΥΠ, το υπό εξέταση ζήτημα κρίθηκε ότι έπρεπε να ρυθμιστεί νομοθετικά, προκειμένου η ΚΥΠ να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σύννομα και αποτελεσματικά στα καθήκοντά της, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά με αυτά της Αστυνομίας, αφορούν στην ασφάλεια της χώρας και για την επιτυχή εκτέλεσή τους ο χρόνος αποτελεί πολλές φορές κρίσιμο παράγοντα. Επιπρόσθετα, διευκρίνισε ότι η εξαίρεση από την τήρηση του ορίου ταχύτητας θα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που η αποστολή το απαιτεί. 

Την Επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων ζητήματα που αφορούν τον τρόπο διασφάλισης του απαιτούμενου επιπέδου νομιμοφροσύνης των μελών της ΚΥΠ σε ό,τι αφορά την ευχέρεια υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, ώστε η προτεινόμενη πρόνοια να εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο, όταν η αποστολή το καθιστά απολύτως απαραίτητο και τις πιθανές συνέπειες για τους πολίτες ύστερα από ατύχημα που ενδεχομένως να προκληθεί λόγω της υπέρβασης του πιο πάνω ορίου. 

Σε σχέση με το πρώτο ζήτημα, ο υποδιοικητής της ΚΥΠ επισήμανε, σύμφωνα με την Εκθεση, ότι το όλο θέμα ήδη ρυθμίζεται περαιτέρω με εσωτερικές εγκυκλίους της υπηρεσίας του και διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι τα μέλη της ΚΥΠ συμμορφώνονται με αυτές, ενώ οι περιπτώσεις υπέρβασης ορίου ταχύτητας που παρατηρήθηκαν στα οκτώ χρόνια που ο ίδιος υπηρετεί στην ΚΥΠ ως υποδιοικητής ήταν ελάχιστες και όλες δικαιολογημένες. Σε σχέση με το δεύτερο ζήτημα, ο ίδιος επεξήγησε ότι, σε περίπτωση ατυχήματος μεταξύ οχήματος της ΚΥΠ και οχήματος πολίτη, θα ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς που διέπει τέτοιες περιπτώσεις, το οποίο εφαρμόζεται για όλα τα οχήματα του δημόσιου τομέα, αναφέρει η Εκθεση. 

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η παροχή δυνατότητας στους κατόχους άδειας παράλληλης εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων για υποβολή αίτησης για καθορισμό τιμής, και η εισαγωγή πρόνοιας στο βασικό νόμο ώστε σε περίπτωση κένωσης της θέσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων, η θητεία του νέου μέλους να διαρκεί για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίζεται. 

Ψηφίστηκε νόμος για αίτηση καθορισμού τιμής από παράλληλους εισαγωγείς φαρμάκων 

Η Βουλή υιοθέτησε νόμο νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους άδειας παράλληλης εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων να υποβάλλουν αίτηση για καθορισμό μέγιστης χονδρικής ή λιανικής τιμής.  

Στην Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας αναφέρεται ότι σκοπός είναι η τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους κατόχους άδειας παράλληλης εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων να υποβάλλουν αίτηση για καθορισμό μέγιστης χονδρικής ή λιανικής τιμής. 

Εισάγεται επίσης πρόνοια, ώστε, σε περίπτωση κένωσης της θέσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων πριν από τη λήξη της θητείας του, ο διορισμός του νέου μέλους να διαρκεί για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του οποίου η θέση κενώθηκε. 

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική τροποποίηση αφού θα δώσουμε το δικαίωμα σε κάποιους ασθενείς  οι οποίοι δεν μπορούσαν να εντοπίσουν αυτά τα καινοτόμα και σπάνια φάρμακα στην αγορά, αυτή τη στιγμή να τα εντοπίζουν πιο εύκολα. 

Είναι σημαντικό το νομοσχέδιο για αυτούς που υποφέρουν από κάποιες σπάνιες ασθένειες, πρόσθεσε. 

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης είπε ότι με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου αυτού ερχόμαστε να συμπληρώσουμε ένα κενό όσον αφορά τα φάρμακα με την παράλληλη εισαγωγή φαρμάκων. 

Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η εξουσία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τους λειτουργούς και υπαλλήλους της οι οποίοι επιθυμούν να μεταφερθούν στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και να καταστούν μέλη του προσωπικού αυτού. 

Η Βουλή έδωσε εξουσία στην ΑΗΚ για μέλη που θα μεταφερθούν στον Διαχειριστή 

Η Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία πρόταση νόμου του Βουλευτή ΔΗΣΥ Κυριάκου Χατζηγιάννη για τον «Περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2023» σκοπός του οποίου είναι να ρυθμιστεί η εξουσία της ΑΗΚ να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με ζητήματα που αφορούν τα μέλη του προσωπικού της τα οποία επιθυμούν να μεταφερθούν στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και να καταστούν μέλη του προωπικού αυτού. 

Η πρόταση νόμου ψηφίστηκε σε νόμο με 36 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον. 

Ο κ. Χατζηγιάννη είπε ότι η πρόταση σκοπεί στο να επιταχύνουμε «εκείνη την δύσκολη διαδικασία του ανοίγματος της αγοράς». Δίνουμε, είπε, πρόσθετη εξουσία στην ΑΗΚ στο να εκδίδει διατάγματα με σκοπό να υπερασπιστεί απόλυτα τα δικαιώματα του προσωπικού που θα επιθυμεί να μεταβεί ή να παραμείνει στον διαχειριστή συστήματος. Η ανεξαρτησία του διαχειριστή είναι απόλυτα διασφαλισμένη με το που ξεκαθαρίζουν οι δομές του διαχειριστή, είπε ο κ. Χατζηγιάννη απαντώντας σε σχόλια άλλων Βουλευτών. 

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης είπε ότι η αγορά ηλεκτρισμού έπρεπε να είχε ανοίξει το 2004 και να ξεκινούσε ο ανταγωνισμός που θα μπορούσε να ρίξει τις τιμές. Το 2004 δεν κυβερνούσε ο ΔΗΣΥ, είπε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι τρεις είναι οι λόγοι που σήμερα ο Κύπριος καταναλωτής πληρώνει σήμερα το ακριβότερο ρεύμα στην ΕΕ, επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση απέτυχε να φέρει φυσικό αέριο, επειδή δεν καταφέραμε να διεισδύσουν σημαντικά στην παραγωγή ρεύματος οι ΑΠΕ, και τρίτον επειδή η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού έπρεπε να ανοίξει το 2014.  

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι το ΔΗΚΟ θα ψηφίσει την πρόταση νόμου για να γίνει ένα ακόμα βήμα στα πολλά που έγιναν και που πρέπει να γίνουν για άνοιγμα της αγοράς. Πρόσθεσε ότι η διακυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου το 2007 ήταν έτοιμη για την εισαγωγή φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής αλλά παρεμποδίστηκε με νόμο που ψήφισε η Βουλή με πλειοψηφία ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ. 

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι όταν γράφτηκε θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου όταν η κυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου θα έφερνε το υγραέριο για να ελαφρυνθεί ο Κύπριος καταναλωτής, «γινόντουσαν ομηρικές μάχες στην Επιτροπή Ελέγχου και παρόντες ήταν οι αρχηγοί των δύο μεγάλων κοινοβουλευτικών κομμάτων και διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους ότι ήταν μέγα σκάνδαλο». 

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε ότι δεν είναι δουλειά της ΑΗΚ να γράφει και να εγκρίνει κανονισμούς που αφορούν ένα δημόσιο οργανισμό κοινής ωφελείας. Ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός όταν καθορίζει ένας που έχει δεσπόζουσα θέση τους κανονισμούς που θα διέπουν την αγορά της ενέργΕιας. 

Ο μεμονωμένος Σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου είπε ότι η ΑΗΚ είναι μεν δημόσιος οργανισμός αλλά και ένας από τους εν δυνάμει ανταγωνιστές στην αγορά ρεύματος και ότι προκαλεί έκπληξη ότι μπορεί ένας από τος παίκτες της αγοράς να εκδίδει κανονισμούς για τους υπαλλήλους του διαχειριστή που θα τον ελέγχει. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος (Αρ. 1) του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €535.300 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του ΚΟΑΠ για το έτος 2023 είναι ανεπαρκής.    

Η Βουλή υπερψήφισε συμπληρωματικό προϋπολογισμό ΚΟΑΠ ύψους €535.300 

Η Βουλή υπερψήφισε ομόφωνα συμπληρωματικό προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ύψους €535.300. 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον προϋπολογισμό σκοπός του νόμου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Λειτουργίας του ΚΟΑΠ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €535.300 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός θα καλυφθεί από έσοδα που ο ΚΟΑΠ ήδη έχει φροντίσει να έχει ως απόδοση στα κεφάλαια τα οποία διατηρεί. 

Συνεπεία των σωστών πρακτικών που ακολουθεί ο ΚΟΑΠ, είπε η κ. Ερωτοκρίτου, το εν λόγω ποσό θα καλυφθεί από τον ίδιο τον Οργανισμό ο οποίος έχει μεριμνήσει έτσι ώστε έσοδα από κεφάλαια που διατηρεί ο ΚΟΑΠ να έχουν απόδοση σε τόκους που να μπορεί να καλύψει μόνος του αυτό το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. 

Στην Εκθεση της Επιτροπής αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν οι συμπληρωματικές πιστώσεις για τις οποίες ζητείται έγκριση αφορούν στην αύξηση του πραγματικού τιμαριθμικού επιδόματος που καταβλήθηκε για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και του ποσού που θα καταβληθεί για το υπόλοιπο του έτους (€210.400), στην υποχρέωση του ΚΟΑΠ για συνεισφορά ύψους 5% στο Ειδικό Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, που ιδρύθηκε βάσει του περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2022 (€139.100). 

Επίσης, οι πιστώσεις αφορούν στην επακόλουθη αύξηση των εισφορών του ΚΟΑΠ ως εργοδότη στα διάφορα ταμεία (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, Γενικό Σχέδιο Υγείας), συνεπεία της αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος και της ένταξης των υπαλλήλων αορίστου χρόνου και των μόνιμων υπαλλήλων που προσλήφθηκαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 στο νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο (€185.800). 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναφέρει η Εκθεση, ο εκπρόσωπος του ΚΟΑΠ κατέθεσε υπόμνημα, στο οποίο αναλύονται εκτενέστερα οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται. 

Σύμφωνα με το κατατεθέν υπόμνημα, το πρόσθετο ποσό που απαιτείται για τη συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων αφορά σε ενενήντα έναν (91) υπαλλήλους αορίστου χρόνου και τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 και έχουν ενταχθεί στο νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι πρόσθετες δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές εσόδων του ΚΟΑΠ και ειδικότερα από αυξημένα έσοδα από τραπεζικούς τόκους που λαμβάνει ο ΚΟΑΠ στους τρεχούμενους του λογαριασμούς λόγω της ανόδου του πιστωτικού επιτοκίου, καθώς και από άλλα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού, αναφέρει η Έκθεση. 

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμου ώστε να διορθωθεί λανθασμένη αναφορά που εκ παραδρομής παρεισέφρησε στον βασικό νόμο. 

Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι εναρμονίζουν την Κυπριακή Νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2022/2438 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/49/ΕΟΚ και της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ όσον αφορά τους ενωσιακούς ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας στο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών, στο πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και στα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων». 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η αναπομπή των οποίων έγινε αποδεκτή:  

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια, μετά από αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, έκανε αποδεκτή την αναπομπή της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, ώστε αφενός το νερό που χρησιμοποιείται για σκοπούς προστασίας της καλλιέργειας γεωργού από καταστροφές που προκαλούνται λόγω παγετού ή πυρκαγιάς να μην προσμετράτε στην ατομική ποσόστωση του γεωργού και αφετέρου το τέλος χρέωσης της κατανάλωσης του νερού αυτού να καθορίζεται με διάταγμα που θα εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

Η Βουλή ψήφισε τροποποιημένο κείμενο αναπεμφθέντος νόμου για διαχείριση υδάτων 

Μετά από μακρά συζήτηση που αφορούσε τη διαδικασία της αποδοχής ή όχι αναπομπών, οι βουλευτές ψήφισαν κατά πλειοψηφία υπέρ της εν μέρει αποδοχής της αναπομπής και του τροποποιημένου κειμένου όπως συμφωνήθηκε στην Επιτροπή Γεωργίας για τον αναπεμφθέντα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας νόμο «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023» 

Η Επιτροπή τροποποίησε το κείμενο, ώστε να επεκταθούν οι σκοποί για τους οποίους η ποσότητα νερού, που χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές άρδευσης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του συνόλου της ποσότητας νερού που δικαιούται να λαμβάνει ο εν λόγω καταναλωτής για σκοπούς άρδευσης και, ειδικότερα, να μη λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα νερού άρδευσης που καταναλώνεται για οποιονδήποτε λόγο που είναι πέραν του ελέγχου του καταναλωτή και να διασφαλιστεί ότι το σχετικό διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για καθορισμό του επιβαλλόμενου τέλους εκδίδεται τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου και των περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή Άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) Κανονισμών. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η ψήφιση των οποίων αναβλήθηκε: 

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπό του οποίου είναι η παραχώρηση σύμβασης μίσθωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία σε δικαιούχους εκτοπισθέντες, για τμήμα οικιστικής μονάδας που βρίσκεται μερικώς σε γη κρατικής ιδιοκτησίας ή παραχώρηση σύμβασης μίσθωσης, με κριτήριο τον χρόνο θανάτου του δικαιούχου εκτοπισθέντος και το αν η συγκεκριμένη οικιστική μονάδα βρίσκεται σε κυβερνητικό οικισμό ή συνοικισμό αυτοστέγασης. 

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε η απόκτηση ιδιόκτητης οικίας από κάτοχο τουρκοκυπριακής οικίας να μην αποτελεί αιτία τερματισμού της κατοχής της εν λόγω τουρκοκυπριακής οικίας. 

Ο περί του Καθορισμού Ειδικών Μέτρων για Μείωση των Ατμοσφαιρικών Ρύπων και Αερίων του Θερμοκηπίου που Προέρχονται από τις Οδικές Μεταφορές Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία θεσμικού πλαισίου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα λήψης μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των εκπομπών αέριων ρύπων που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Νόμος (Αρ. 1) του 2023  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €67.400.000 και χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2023 είναι ανεπαρκής. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν: 

Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα