Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2022 Νόμος του 2021

Σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε οντότητας Γενικής Κυβέρνησης και κάθε αναθεωρημένος προϋπολογισμός αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Επιπροσθέτως των ποσών τα οποία έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ή τα οποία θα προϋπολογισθούν αργότερα, νόμιμα, για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει τα εκατόν έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (€111.520.890) για την κάλυψη των δαπανών του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για την περίοδο αυτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

21 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων και Παθόντων

25 Νοεμβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα