Επιτροπή Περιβάλλοντος: Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 23/02/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021, Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Για τα πιο πάνω σχέδια νόμου, η Ολομέλεια της Βουλής ζήτησε, στη συνεδρία της ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2022, την αναβολή της συζήτησης για σκοπούς επανεξέτασης των προνοιών του νομοσχεδίου που προβλέπουν αύξηση αφενός του ύψους της χρηματικής ποινής, σε περίπτωση που πρόσωπο διαπιστωθεί ότι είναι ένοχο αδικήματος και αφετέρου του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου. H Επιτροπή αποφάσισε ότι το νομοσχέδιο δε χρήζει οποιασδήποτε τροποποίησης και ως εκ τούτου τα δύο σχέδια νόμου θα παραπεμφθούν στην Ολομέλεια.

2. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή συνέχισε, στην παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η πρόληψη και/ή μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, καθώς και η διευκόλυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της Δημοκρατίας με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019.

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σε σχέση με τις πρόνοιές του κατά την επόμενη συνεδρία της.

3. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις μέσω της πρόληψης, της μείωσης και της σωστής διαχείρισης τους, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, με την ελάχιστη δυνατή οχληρία, καθώς και την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου ανακύκλωσης, που είχε καθοριστεί στο 70% των αποβλήτων, κατά βάρος, μέχρι το 2020. Η συζήτηση του θέματος θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα