Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021, Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, ώστε:

α. η επιβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης να αφορά και προϊόντα που παράγονται εντός μεταλλευτικής μίσθωσης και από μετάλλευμα που προέρχεται από το εξωτερικό,

β. να αυξηθούν οι χρηματικές ποινές αδικημάτων που προβλέπονται σε αυτόν

γ. να αυξηθούν τα ποσά του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου και να παρασχεθεί δυνατότητα στον Επιθεωρητή Μεταλλείων να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο και στην περίπτωση παράβασης των προνοιών των εκδιδόμενων δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου κανονισμών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός, Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Μεταλλεία και Λατομεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

September 16, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

February 3, 2022

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

March 10, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα