Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» (στο εξής καλούμενη «η Οδηγία»).

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, όπως είναι για παράδειγμα τα μαχαιροπίρουνα, τα καλαμάκια και οι μπατονέτες, καθώς και προϊόντων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.

(β) Υποχρέωση για λήψη μέτρων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης για τα οποία δεν υφίστανται εναλλακτικές επιλογές.

(γ) Επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων σε σχέση με ορισμένα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένων ποσοστών περιεκτικότητας ανακυκλωμένου υλικού σε αυτά, καθώς και απαιτήσεων σε σχέση με τη σήμανση και/ή τον σχεδιασμό αυτών.

(δ) Υποχρέωση συμμετοχής σε συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού σε σχέση με ορισμένα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης.

(ε) Καθιέρωση χωριστής συλλογής για ανακύκλωση ορισμένων πλαστικών προϊόντων.

(ζ) Υποχρέωση υποβολής ετήσιων εκθέσεων και πληροφοριών για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης.

(η) Λήψη σχετικών μέτρων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, καθώς και παροχή κινήτρων για διαμόρφωση υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς με στόχο τη μείωση της χρήσης ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Απόβλητα, Περιβάλλον-Οικολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα