Επιτροπή Οικονομικών: Επιπτώσεις από διεθνές τραπ. σύστημα, έκδοση ομολόγων και καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/03/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 1(2) της πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία»,  

(β) η ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 10(2)(γ) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαϊου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012»,  

(γ) η αποτελεσματική εφαρμογή του Άρθρου 72β(2)(στ) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012» και  

(δ) η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του βασικού νόμου. 

Τροποποίηση νόμου για να είναι τα τραπεζικά ομόλογα επιλέξιμα για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών 

Τα ομόλογα που εκδίδονται από συστημικές τράπεζες για ενίσχυση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων απαιτήσεων (MREL) δεν θα μπορούν να συμψηφίζονται με τυχόν δάνεια επενδυτών που τα αγοράζουν, σε περίπτωση εκκαθάρισης της τράπεζας, σύμφωνα με τροποποίηση του νόμου περί πιστωτικών ιδρυμάτων που συζήτησε τη Δευτέρα η Επιτροπή Οικονομικών. 

Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ενισχύεται η προστασία των καταθετών, που έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση εκκαθάρισης, και ενισχύεται και η κεφαλαιακή επάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

«Στόχος είναι η προστασία των καταθετών και η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης», ανέφερε στη Βουλή η Οικονομική Διευθύντρια του Υπουργείου Οικονομικών Αυγή Χρυσοστόμου Λαπαθιώτη, καθώς θα αναγνωρίζονται με αυτό το νομοσχέδιο τα ομόλογα που εκδίδονται από συστημικές Τράπεζες της Κύπρου ως κεφαλαιακό απόθεμα MREL, το οποίο χρησιμοποιείται για απορρόφηση των ζημιών του πιστωτικού ιδρύματος. 

Όπως εξήγησε η κ. Λαπαθιώτη, προκειμένου να θεωρούνται ότι είναι ανθεκτικά και μπορούν να απορροφούν τις ζημιές τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου, πρέπει να περάσει η εν λόγω τροποποίηση, για να υπολογίζονται ως επιλέξιμα για MREL τα ομόλογα που εκδίδουν. 

Ο Μιχάλης Στυλιανού, εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας, είπε ότι με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η προστασία των καταθέσεων σε περίπτωση εξυγίανσης οποιασδήποτε τράπεζας. Συμψηφίζονται στην εκκαθάριση χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα, για να βρεθεί η καθαρή θέση του πελάτη. Με την τροποποίηση δεν θα εφαρμόζεται ο συμψηφισμός, όταν η τράπεζα εκδίδει ομόλογα, για σκοπούς συμμόρφωσης με MREL. Τα ομόλογα ανήκουν σε επενδυτές και έχουν κατώτερη κατάταξη σε περίπτωση εκκαθάρισης, σε σχέση με τις καταθέσεις. Έτσι, δεν θα συμψηφίζεται το δάνειο επενδυτή με το ομόλογό του. “Με τον νόμο ενισχύεται η προστασία των καταθέσεων”, ανέφερε, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο είναι εναρμονιστικό και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών, ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ ανέφερε ότι και σήμερα τα κεφάλαια αυτά υπολογίζονται στο MREL, ωστόσο αν δεν περάσει η σχετική τροποποίηση υπάρχει ο κίνδυνος στο μέλλον να μην προσμετρούνται. 

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η τροποποίηση δεν αφορά υφιστάμενες τράπεζες που βρίσκονται σε εκκαθάριση, καθώς, όπως είπε, το προϊόν εκκαθάρισης της λαϊκής θα είναι αρκετό για ικανοποίηση μόλις μέρους των καταθέσεων. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:

Stockwatch: Ρυθμίζουν υπολογισμό ομολόγων στα κεφάλαια τραπεζών

Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με τα νέα Άρθρα 4.1.15) και 93.3α της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μάϊου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ» ως αυτά τα Άρθρα παρατίθενται στο Άρθρο 18 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο ««Κανονισμός (ΕΕ) 2022/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2022 σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ».  

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο μεταφέρει ενωσιακές διατάξεις τις οποίες η Δημοκρατία έχει υποχρέωση να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία το αργότερο μέχρι τις 23.03.2023. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς δεν παρείχετο η δυνατότητα εξάσκησης οποιασδήποτε διακριτικής ευχέρειας. 

Πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού 

Η Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε και την τροποποίηση του νόμου για τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και τις ρυθμιζόμενες αγορές, προκειμένου να συμπεριλάβει στον ορισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων και το πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού.  

Εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Ιλιάδα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να παρακολουθούνται και να εποπτεύονται αυτές οι δραστηριότητες για ένα διάστημα 5-6 χρόνων, στο οποίο θα λειτουργούν σε πιλοτικό καθεστώς, προκειμένου στη συνέχεια να μπει ένα ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο για να τα ρυθμίσει. 

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των διατάξεων του βασικού νόμου, που αφορούν τη σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, έτσι ώστε, αφενός, η λειτουργία του να συνάδει πλήρως με τις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και, αφετέρου, να διευκολυνθεί η διαδικασία πλήρωσης θέσεων μελών στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού. 

Αλλαγή στη σύνθεση και λειτουργία του ΔΣ του ΟΧΣ  

Αλλαγές στη σύνθεση και τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), προκειμένου να συνάδει πλήρως με τις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), συζήτησε η Επιτροπή Οικονομικών. 

Με την τροποποίηση γίνεται προσπάθεια, μεταξύ άλλων, να επισπευστεί η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του ΔΣ, καθώς το προηγούμενο διάστημα παρέμειναν κενές θέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλώντας προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. 

Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Αυγή Χρυσοστόμου Λαπαθιώτη, ο ΟΧΣ έχει διπλή ιδιότητα, καθώς από τη μία είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και από την άλλη είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, που οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ΚΤΚ. 

Με τις τροποποιήσεις προτείνεται τα μέλη του ΔΣ να ανέρχονται από 7 μέχρι 13, με τουλάχιστον 2 από αυτά να είναι εκτελεστικά, αλλά όχι περισσότερα από το ένα τέταρτο του συνόλου. Αυτό προβλέπει και η οδηγία της ΚΤΚ για εσωτερική διακυβέρνηση, ανέφερε η κ. Λαπαθιώτη. Επιπλέον, προτείνεται η θητεία των μη εκτελεστικών μελών να είναι τριετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους για ακόμα δύο θητείες. 

Η τροποποίηση προνοεί επίσης ότι οι επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου δεν δύνανται να διορίζονται στο ΔΣ, ενώ διευκρινίζεται ότι η θητεία του Προέδρου του ΔΣ και των Προέδρων των επιτροπών του ΔΣ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα έξι έτη, σε αντίθεση με τα άλλα μη εκτελεστικά μέλη. 

Το σημείο το οποίο συζητήθηκε πιο έντονα στην Επιτροπή, αφορά την πρόταση για προέλεγχο των μελών που προτείνονται για διορισμό στο ΔΣ από αρμόδια επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων του ΟΧΣ, προκειμένου να επισπεύδεται η διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας που γίνεται στην Κεντρική Τράπεζα στη συνέχεια. 

Η κ. Λαπαθιώτη εξήγησε ότι η πρόταση σκοπεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς η επιτροπή θα αξιολογεί τα άτομα με βάση και τα κριτήρια της ΚΤΚ, την καταλληλότητα και εκπαιδευτικά κριτήρια. 

Όπως εξήγησε ο νέος Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Χριστόφορος Καπλάνης, η αρμόδια επιτροπή του ΟΧΣ θα ελέγχει τα ονόματα που προτείνονται από τον Υπουργό και θα προτείνει και η ίδια ονόματα που πληρούν τα κριτήρια προς τον Υπουργό. Πρόκειται για έναν προέλεγχο καταλληλότητας όσον αφορά τα προσόντα και το ασυμβίβαστο, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η εκτελεστική εξουσία θα μπορεί να λάβει υπόψη της τα ευρήματα της επιτροπής του ΟΧΣ, χωρίς να δεσμεύεται να τα ακολουθήσει. 

Ο εκπρόσωπος της ΚΤΚ, Μιχάλης Στυλιανού πρόσθεσε ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται είναι προσπάθεια ώστε το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, να εφαρμοστεί και στον ΟΧΣ. Αν οι υποψήφιοι είναι υπόλογοι σε μια πρώτη αξιολόγηση, όταν τα τελικά ερωτηματολόγια παν στην ΚΤΚ θα είναι πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία και ενδεχομένως κάποια άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια, να κοπούν σε προηγούμενο στάδιο. 

Ο προεδρεύων της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, είπε ότι η διατύπωση της τροποποίησης δεν εκφράζει επαρκώς την πρόθεση που εξέφρασε το Υπουργείο και ο ΟΧΣ προφορικά και χρειάζεται αναδιατύπωση προκειμένου να επεξηγηθεί ορθότερα η διαδικασία. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού εξέφρασε ανησυχία για τυχόν αντισυνταγματικότητα, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει δέσμια υποχρέωση στον Υπουργό για τα άτομα που θα αποφασίσει να διορίσει. Απλώς θα γίνεται μία διαδικασία προεπιλογής, η οποία δεν μπορεί να τον δεσμεύει, είπε. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής ανέφερε ότι η τροποποίηση θα βοηθήσει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΟΧΣ, ενώ επανέλαβε ότι θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στελέχωσης, της τεχνολογικής αναβάθμισης και τα ΜΕΔ, για να μπορεί ο ΟΧΣ να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής. 

Οι περί Ελεγκτών (΄Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι αποσκοπούν στον καθορισμό της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων στην Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, καθώς και των γενικών όρων υπηρεσίας των υπάλληλων που θα διοριστούν στην Αρχή, περιλαμβανομένων των απολαβών και άλλων ωφελημάτων τους, των καθηκόντων, υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. 

Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε: 

(α) να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού και να επεκταθεί η περίοδος της καταβολής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας και 

(β) να διευκολυνθούν οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι να εξοφλήσουν τις καθυστερημένες οφειλές τους το αργότερο σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αντί σε 54 δόσεις που προβλέπεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία. 

Αντίθετο με νέα παράταση για καταβολή ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών το Υπουργείο Οικονομικών 

Την έντονη αντίθεσή του εξέφρασε το Υπουργείο Οικονομικών σε πρόταση νόμου για επέκταση της περιόδου καταβολής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών και σε πρόταση νόμου για αύξηση του αριθμού μηνιαίων δόσεων για εξόφληση καθυστερημένων οφειλών.   

Η πρώτη πρόταση νόμου, του Βουλευτή της ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους, αφορά ρυθμίσεις για επέκταση της περιόδου καταβολής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας, που προνοούσε νομοθεσία που είχε ψηφιστεί το 2017. Επικαλούμενος την πίεση που εξάσκησε η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο κ. Μυριάνθους ανέφερε ότι υπάρχουν άτομα που δεν είχαν τη δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο να αξιοποιήσουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης και αρκετοί φορολογούμενοι που ήταν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια για στήριξη των επιχειρήσεών και των εργαζομένων που αντιμετώπιζαν σοβαρές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας και αδυνατούσαν να καταβάλουν τις δόσεις τους. 

Η δεύτερη πρόταση νόμου, από τους Βουλευτές του ΕΛΑΜ Χρίστο Χρίστου, Λίνο Παπαγιάννη, και Σωτήρη Ιωάννου και τον ανεξάρτητο βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους, ζητεί ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζόμενων για την εξόφληση των καθυστερημένων οφειλών τους το αργότερο σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Όπως ανέφερε στην Επιτροπή ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, η αύξηση των δόσεων θα διευκολύνει να ελαφρυνθούν οικονομικά άτομα που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να ενταχθούν στα σχέδια ρύθμισης των οφειλών τους, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει και τα κρατικά ταμεία. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εξαντληθούν οι προσπάθειες του κράτους για είσπραξη. 

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Νάγια Συμεωνίδου ανέφερε ότι έχει δοθεί ήδη αρκετές φορές παράταση σε αυτό το στάδιο, είχε δοθεί η ευκαιρία ρύθμισης με δόσεις, ενώ τυχόν περαιτέρω παράταση δημιουργεί προβλήματα εισπραξιμότητας στο κράτος, καθώς και δικαστικά προβλήματα λόγω του χρόνου που έχει παρέλθει. Πρόσθεσε επίσης ότι το Υπουργείο θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα που δόθηκε μέχρι τώρα είναι αρκετό. 

Ο εκπρόσωπος του Εφόρου Φορολογίας, Ιωάννης Ζεβλάρης είπε ότι το να συνεχίζουμε να δίνουμε συνέχεια παρατάσεις αποτελεί κακό προηγούμενο, σημειώνοντας ότι με αυτό τον τρόπο δημιουργείται κακό αίσθημα στους καλοπληρωτές που πληρώνουν έγκαιρα. Σημείωσε ότι η συζήτηση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2015 και πριν και επομένως δόθηκε επαρκής χρόνος για να γίνει σχετική ρύθμιση. 

Ο Ανδρέας Καραολής, εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ ανέφερε ότι ως ΣΕΛΚ βλέπουν θετικά τις προτάσεις και όπου μπορεί να βοηθηθεί κόσμος που επανέρχεται μετά την πανδημία και τον πόλεμο, πρέπει να δίνεται η σχετική βοήθεια. 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, πρότεινε στους εισηγητές των προτάσεων να διαβουλευτούν εκ νέου με τον Υπουργό Οικονομικών και να ξανασυζητηθεί η πρότασή τους σε επόμενη συνεδρίαση. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, είπε ότι είναι σημαντικό ότι η πρόταση του κ. Μυριάνθους αφορά παράταση δικαιώματος που είχε ήδη δοθεί, δεν προστίθενται νέα δικαιώματα, καθώς αφορά τα ίδια φορολογικά έτη, απλώς δίνεται νέα παράταση σε όσους δεν κατάφεραν να το κάνουν. Πρότεινε επίσης ότι θα μπορούσε η τυχόν παράταση να συνδυαστεί με μείωση στις εκπτώσεις που δικαιούνται όσοι ενταχθούν, προκειμένου να μην επηρεάζονται οι καλοπληρωτές. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι συμφωνεί με τις δύο προτάσεις, και πρότεινε να γίνει προσπάθεια να μαζευτούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Επαναφέρουν τις δόσεις για ληξιπρόθεσμες φόρου 

Stockwatch: Ανείσπρακτοι φόροι €2 δισ. από το 2015

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων  

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων, οι οποίες αφορούν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Υπουργείο Άμυνας, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ:  

Stockwatch: Υδρογονάνθρακες, μαρίνες και κυρώσεις στη Βουλή 

Οι πιθανές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από τις εξελίξεις στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, στην Επιτροπή Οικονομικών 

Οι πιθανές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από τις εξελίξεις στο διεθνές τραπεζικό σύστημα και η αναγκαιότητα λήψης προληπτικών μέτρων και δράσεων από την Κύπρο, θα συζητηθούν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών το επόμενο διάστημα, ανέφερε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, σημειώνοντας ότι αφού ενέγραψαν το θέμα, ζήτησαν να συζητηθεί το συντομότερο. 

Κρίνουμε αναγκαία και επείγουσα τη συζήτηση του θέματος για να δοθεί ολοκληρωμένη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και φορείς, αναφορικά με το πραγματικό μέγεθος έκθεσης τραπεζών και επιχειρήσεων σε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις, μετά και από την κατάρρευση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς, καθώς και για το αν προκύπτουν συστημικοί κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία, ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Καυκαλιάς μετά την ολοκλήρωση της Επιτροπής Οικονομικών. 

Όπως είπε, το θέμα θα συζητηθεί και την επόμενη βδομάδα, όταν θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών στην Επιτροπή. Αναμένουμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα είναι σε θέση να δώσει κάποιες απαντήσεις σε σειρά ζητημάτων που προκύπτουν. Σίγουρα δεν θα εξαντληθεί η συζήτηση μόνο στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών διότι είναι απαραίτητη και η παρουσία των εποπτικών αρχών, σημείωσε. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Ενέργειας

Προκλήσεις αλλά και οφέλη βλέπει στον Great Sea Interconnector ο Υπουργός Ενέργειας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  Πορεία υλοποίησης τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου  Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου έλαβε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Εργασίας

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για ορθοστασία, ΕΕΕ σε αιτητές ασύλου και αναγνωρισμένους πρόσφυγες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εφαρμογή νομοθεσίας για παρατεταμένη ορθοστασία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εφαρμογή της νομοθεσίας που προστατεύει τους εργαζομένους από την παρατεταμένη ορθοστασία. Ορθοστασία: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι – Πρώτα πρόστιμα Την