Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με τα νέα Άρθρα 4.1.15) και 93.3α της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μάϊου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ» ως αυτά τα Άρθρα παρατίθενται στο Άρθρο 18 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο ««Κανονισμός (ΕΕ) 2022/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2022 σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ». 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο μεταφέρει ενωσιακές διατάξεις τις οποίες η Δημοκρατία έχει υποχρέωση να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία το αργότερο μέχρι τις 23.03.2023. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς δεν παρείχετο η δυνατότητα εξάσκησης οποιασδήποτε διακριτικής ευχέρειας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Επενδύσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

6 Απριλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα