Επιτροπή Νομικών: Μεταρρύθμιση δικαιοσύνης, προσλήψεις ειδικών αστυνομικών και εθελοντές πυροσβέστες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 08/06/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι  τροποποίηση του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου να ανανεώνουν άπαξ σύμβαση ιδιωτικού δικαίου γενικού διευθυντή για πέντε (5) έτη ή για μικρότερη χρονική διάρκεια, νοουμένου ότι η διάρκεια της ανανέωσης δεν υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για σκοπούς αξιοποίησης της συσσωρευμένης πείρας προσώπου που ήδη κατέχει θέση γενικού διευθυντή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω νομικού προσώπου, καθώς και για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Η Επιτροπή μελέτησε το κείμενο της πρότασης νόμου, άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, αποφάσισε την προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να αρθούν πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται από τις διατάξεις για την καταφρόνηση δικαστηρίου και να παρέχεται επαρκής χρόνος στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ορίζει Δικαστήριο το οποίο να εκδικάζει το εν λόγω αδίκημα.

Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα ώστε να περιληφθούν εκεί τα αδικήματα που καλύπτουν τις περιπτώσεις αναρτήσεων και μηνυμάτων στο διαδίκτυο, αλλά και τηλεφωνημάτων δια δημόσιου δικτύου επικοινωνιών, τα οποία στρέφονται κατά άλλου προσώπου και είναι κατάφωρα προσβλητικά ή και υβριστικού ή και απειλητικού ή και άσεμνου χαρακτήρα, χωρίς να περιορίζεται αδικαιολόγητα το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης.

Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου, ώστε να καθοριστεί η διαδικασία και οι κανόνες έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινών διαταγών.

Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ποινικού Μητρώου (ΕCRIS) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι:

(α) η εναρμόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Απόφαση-Πλαίσιο 2009/315/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών µελών»,

(β) η εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)*, και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου, και

(γ) η καλύτερη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/816 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726.

*«Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου ή ECRIS» σημαίνει ένα αποκεντρωμένο σύστημα πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταδίκες, το οποίο στηρίζεται στις βάσεις δεδομένων ποινικού μητρώου που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος.

Η Επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός τα οποία αποσκοπούν στο να παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσληψης στην Αστυνομία ειδικών αστυνομικών με σύμβαση, με στόχο την άμεση και έγκαιρη ενίσχυση της με προσωπικό για την εκτέλεση βοηθητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων που αφορούν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών και γενικά θεμάτων μετανάστευσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των κανονισμών, για τα οποία δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.

O Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι τα σχέδια νόμου θα βρεθούν πριν τις διακοπές του καλοκαιριού στην Ολομέλεια.

«Θεωρώ ότι θα σχηματιστεί πλειοψηφία για την έγκρισή του, αν και υπάρχει μία αμφιβολία από το ΑΚΕΛ, αφού οι υπόλοιπες των πολιτικών δυνάμεων φαίνεται ότι τάσσονται υπέρ της πρότασης», ανέφερε.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα ψηφιστεί σε νόμο και κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα, σε μία κατεύθυνση που πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, καθώς χρειαζόμαστε και τη στήριξη και συνδρομή της ΕΕ μέσω της Europol», πρόσθεσε ο κ. Τροναρίτης.

Τόνισε, τέλος, ότι η Κύπρος οφείλει να λάβει μέτρα, αφού δέχεται «αυτό τον υβριδικό πόλεμο από την Τουρκία και αυτή είναι πλέον μία ξεκάθαρη πραγματικότητα, επεσήμανε όμως ότι τα μέτρα λαμβάνονται «με σεβασμό πάντα στην ανθρώπινη υπόσταση των παράτυπων μεταναστών».

Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι είναι η τροποποίηση του περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου να ανανεώνουν άπαξ σύμβαση ιδιωτικού δικαίου γενικού διευθυντή για πέντε (5) έτη ή για μικρότερη χρονική διάρκεια, νοουμένου ότι η διάρκεια της ανανέωσης δεν υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μέσω του οποίου τροποποιείται το άρθρο 5 του βασικού νόμου με την προσθήκη στην επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά την λέξη «περίπτωση» (πρώτη γραμμή), της ακόλουθης νέας φράσης: «κένωσης της θέσης του Αρχιπύραρχου,» και το άρθρο 6 του βασικού νόμου ως με τη διαγραφή του σημείου της άνω τελείας στο τέλος της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) αυτού, την αντικατάστασή της με άνω κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

«Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, για την πρώτη πλήρωση της θέσης που θα διενεργηθεί αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022, καθίστανται υποψήφιοι για προαγωγή στο βαθμό του Αρχιπύραρχου, όλοι οι εν υπηρεσία Αξιωματικοί του αμέσως προηγούμενου βαθμού».

Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου η θέσπιση νομοθεσίας για την καθιέρωση νομικού πλαισίου για τους εθελοντές πυροσβέστες και η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που τους αφορούν.

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω νομοσχεδίων στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση, αφού προηγηθεί ο κύκλος διαβούλευσης επί τροπολογιών που αναμένεται να υποβάλουν Βουλευτές/Βουλεύτριες, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε πως έγιναν τοποθετήσεις για το νομοσχέδιο για τους εθελοντές δασοπυροσβέστες, με σκοπό να φτάσει στην Ολομέλεια πολύ πριν τις διακοπές, όπως είπε.

«Η κλιματική κατάσταση διαφοροποιείται, η φωτιά είναι ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και θεωρούμε ότι η εισαγωγή του θεσμού του δασοπυροσβέστη θα αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο για αναχαίτιση των πυρκαγιών που απειλούν τον τόπο μας», πρόσθεσε.

Μεταρρύθμιση δικαιοσύνης

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε πως την ερχόμενη Τετάρτη 15/06/2022 έχει οριστεί η συνεδρίαση για κατάθεση τροπολογιών στα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας δικαιοσύνης, ενώ στις 30 Ιουνίου αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση. Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών. Τόνισε, δε, ότι η 30η Ιουνίου είναι τελεσίδικη ημερομηνία.

Παραπέμποντας στα αποτελέσματα διεθνών ερευνών, είπε ότι «η δικαιοσύνη μας βρίσκεται στο δάπεδο» και εξήγησε ότι «ο Κύπριος πολίτης πλέον δε βρίσκει το δίκιο του, γιατί αν μία υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον δικαστηρίου, τελεσιδικήσει μετά από 4-5 χρόνια, δεν είναι πια δικαιοσύνη».

Στη συνέχεια, απηύθυνε έκκληση σε όλα τα κόμματα, ώστε να υπερβούν τις όποιες αμφιβολίες και αμφισημίες, ή τις ενδεχόμενες προεκλογικές σκέψεις, όπως είπε, ώστε να αλλάξει η κατάσταση πραγμάτων στη δικαιοσύνη.

«Ο καλύτερος τρόπος για να σκοτώσεις μία μεταρρύθμιση, είναι να προβάλλεις πολλών λογιών δικαιολογίες», είπε. «Η μεταρρύθμιση έχει συζητηθεί δεκάδες φορές ενώπιον της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει σύσκεψη για το θέμα, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κόμματα, και ενστάσεις δεν έθεσαν εκεί άλλοι, πέρα από το ΔΗΚΟ», σημείωσε και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα μέλη της Βουλής θα υπερβούν «τις όποιες αμφιβολίες και θα προτάξουν το δημόσιο συμφέρον».

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα