Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η παροχή δυνατότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων του Αρχιπυράρχου, σε περίπτωση κένωσης της θέσης αυτού, από τον αμέσως κατώτερο κατά σειρά ιεραρχίας Αξιωματικό μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προαγωγής του νέου Αρχιπυράρχου και να καθορίζεται η διαδικασία πρώτης πλήρωσης της θέσης μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου του 2021, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που κατέχουν τα προσόντα για τη θέση κατά την πρώτη πλήρωση αυτής.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Πυροσβεστική Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

23 Ιουνίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα