Επιτροπή Μεταφορών: Άδεια οδήγησης αιτητών ασύλου και μη χρήση φωσφορούχου γιλέκου από χρήστες scooter

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατά η διάρκεια της συνεδρίας στις 20/10/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022   

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κάλυψη του νομικού κενού ως προς τις ποινικές ευθύνες του εργοδότη όταν ο εργοδοτούμενός του, οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα χωρίς κανονική άδεια οδήγησης και η ρύθμιση της διάρκειας ισχύος της μαθητικής άδειας, μετά την οποία ο οδηγός, αν δεν λάβει κανονική άδεια οδήγησης, θα πρέπει να υποβληθεί ξανά στη διαδικασία εξέτασης και έκδοσης της μαθητικής του άδειας.   

Επιπρόσθετα, ρυθμίζεται η οδήγηση στο οδικό δίκτυο από ένα μαθητευόμενο οδηγό, με τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι, όλων των κατηγοριών μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας να μπορούν να εκπαιδεύονται στο οδικό δίκτυο, νοουμένου ότι συνοδεύονται και βρίσκονται υπό την άμεση επιτήρηση αδειούχου εκπαιδευτή οδηγών.  

Τέλος, ρυθμίζεται ότι, τόσο οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί, όσο και οι οδηγοί μοτοποδηλάτων και μοτοσικλέτας κατά τη διάρκεια εργασίας τους, ως οι πιο επιρρεπείς σε τροχαίες συγκρούσεις, πρέπει, πέραν του προστατευτικού κράνους, να φέρουν την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία που ένας μοτοσικλετιστής πρέπει να φέρει. 

Σημειώνεται ότι στον βασικό υποχρεωτικό εξοπλισμό θα περιλαμβάνεται το κράνος, φωσφορούχο γιλέκο, μακρύ παντελόνι, μπότες, γάντια και αερόσακος, ενώ το κόστος αγοράς και παροχής του εν λόγω εξοπλισμού θα βαραίνει τον εργοδότη.  

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της χορήγησης άδειας οδήγησης σε αιτητές ασύλου, κατά την οποία τα αρμόδια υπουργεία αναφέρθηκαν στις ισχύουσες νομοθετικές πρακτικές στη βάση των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να αποσαφηνιστεί το νομικό καθεστώς των προσώπων αυτών, το δικαίωμά τους στην εργασία και την απόκτηση άδειας οδήγησης. 

Την Επιτροπή απασχόλησαν οι πιθανές συνέπειες στο δικαίωμα εργοδότησης των αιτητών ασύλου, ως αποτέλεσμα των προνοιών του νομοσχεδίου, καθώς και το ενδεχόμενο να εξευρεθεί νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, ώστε να δοθούν οι τελικές θέσεις του υπουργείου στα εκκρεμούντα ζητήματα που αφορούν το νομοσχέδιο. 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, με την προσθήκη στον Πίνακα I αυτού του αδικήματος της μη χρήσης φωσφοριζόντων διακριτικών από χρήστες Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας κατά παράβαση των διατάξεων του περί της Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η εξώδικη ρύθμιση του εν λόγω αδικήματος. 

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου, Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι μετά την ψήφιση από την Ολομέλεια του σώματος νομοθεσίας για τη ρύθμιση της διακίνησης με συσκευές προσωπικής κινητικότητας, εντοπίστηκε η παράλειψη συμπερίληψης του προβλεπόμενου στην προαναφερθείσα νομοθεσία αδικήματος της μη χρήσης φωσφοριζόντων διακριτικών κατά την οδήγηση των εν λόγω συσκευών κατά τη διάρκεια της νύχτας στον αντίστοιχο πίνακα του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εξώδικη ρύθμισή του. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα μέλη της όσο και τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα συμφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, η Επιτροπή προέβη και ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτησης αυτής και αποφάσισε όπως προχωρήσει με το στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι να επιτραπεί η εγκατάσταση και χρήση συγκεντρωτικού προβολέα σε φορτηγά οχήματα, για πιο ασφαλή πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές και εργοτάξια, που δεν έχουν επαρκή φωτισμό, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου, νοουμένου ότι, κατά τις υπόλοιπες μετακινήσεις του φορτηγού στο οδικό δίκτυο, οι προβολείς είναι εκτός χρήσης. 

Επιπρόσθετα, γίνεται τροποποίηση του αδικήματος με αύξοντα αριθμό 52, του Πίνακα ΙΙ, του Παραρτήματος των περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμων του 1997 έως 2021, ούτως ώστε η χρήση συγκεντρωτικού προβολέα από φορτηγό στο οδικό δίκτυο να επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ. 

Αφού παρουσιάστηκε το αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών όπως διαμορφώθηκε, ώστε να διευκρινίζεται ότι η χρήση συγκεντρωτικού προβολέα επιτρέπεται μόνο σε δύσβατες περιοχές και λατομεία, καθώς και σε εργοτάξια τα οποία βρίσκονται εκτός κατοικημένων περιοχών, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει με το στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μέσω του οποίου μεταφέρονται στην κυπριακή έννομη τάξη οι τροποποιήσεις που η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1834 επιφέρει στην Οδηγία 92/29/ΕΟΚ. 

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο τροποποιούνται τα Παραρτήματα 11 και IV του βασικού νόμου τα οποία εμπεριέχουν κατάλογο υποχρεωτικών ιατρικών εφοδίων που απαιτείται να υπάρχουν στα κυπριακά πλοία, όπως καθορίζεται στο πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου, ο οποίος σύμφωνα με ιατρικές και επιστημονικές εξελίξεις, και με στόχο τη συμμόρφωση με διεθνείς πράξεις και τρέχουσες πρακτικές, κρίθηκε απαραίτητο όπως επικαιροποιηθεί 

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο περιέχει κάποιες τροποποιήσεις που προκύπτουν από τη δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, θεσμική εξέλιξη στη Δημοκρατία που προέκυψε μετά τη ψήφιση του βασικού νόμου 175(1)/2002. Αρμόδια Αρχή για το Νόμο αυτό καθίσταται πλέον ο Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω (βλ. άρθρα 2, 3, 4, 7 και 8 του νομοσχεδίου).  

Το προτεινόμενο εναρμονιστικό νομοσχέδιο θα πρέπει να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό εφόσον η προθεσμία μεταφοράς της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2109 από τα κράτη μέλη ήταν η 20η Νοεμβρίου 2021. Επί τούτου σημειώνεται ότι υπάρχει διαδικασία παράβασης- Αιτιολογημένη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερ. 15/07/2022 (Παράβαση αριθ. 2022/0031). 

Η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας παρουσίασε τις κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι οποίες, όπως η ίδια ανέφερε, αφορούν επικαιροποίηση των παραρτημάτων σε σχέση με τα ελάχιστα απαιτούμενα ιατρικά εφόδια εντός των πλοίων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της κατ’ άρθρο συζήτησης σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Άδειας Οδήγησης Νόμου, ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης να υποβάλλει, εάν το επιθυμεί, τη γραπτή συγκατάθεσή του για να εγγραφεί στο αρχείο δοτών αίματος δυνάμει των προνοιών των περί Αιμοδοσίας (Λήψη, Ασφάλεια, Έλεγχος και Μετάγγιση Αίματος) Κανονισμών. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθησή της στην Ολομέλεια του σώματος για ψήφιση, αφού προηγηθεί το στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ     

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων