Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Μέσω του τροποποιητικού νομοσχεδίου, μεταφέρονται στην κυπριακή έννομη τάξη οι τροποποιήσεις που η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1834 επιφέρει στην Οδηγία 92/29/ΕΟΚ.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο τροποποιούνται τα Παραρτήματα 11 και IV του βασικού νόμου τα οποία εμπεριέχουν κατάλογο υποχρεωτικών ιατρικών εφοδίων που απαιτείται να υπάρχουν στα κυπριακά πλοία, όπως καθορίζεται στο πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου, ο οποίος σύμφωνα με ιατρικές και επιστημονικές εξελίξεις, και με στόχο τη συμμόρφωση με διεθνείς πράξεις και τρέχουσες πρακτικές, κρίθηκε απαραίτητο όπως επικαιροποιηθεί. 

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο περιέχει κάποιες τροποποιήσεις που προκύπτουν από τη δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, θεσμική εξέλιξη στη Δημοκρατία που προέκυψε μετά τη ψήφιση του βασικού νόμου 175(1)/2002. Αρμόδια Αρχή για το Νόμο αυτό καθίσταται πλέον ο Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω (βλ. άρθρα 2, 3, 4, 7 και 8 του νομοσχεδίου). 

Το προτεινόμενο εναρμονιστικό νομοσχέδιο θα πρέπει να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό εφόσον η προθεσμία μεταφοράς της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2109 από τα κράτη μέλη ήταν η 20η Νοεμβρίου 2021. Επί τούτου σημειώνεται ότι υπάρχει διαδικασία παράβασης- Αιτιολογημένη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερ. 15/07/2022 (Παράβαση αριθ. 2022/0031). 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Ναυτιλιακά, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα