Επιτροπή Εργασίας: Στην Ολομέλεια αρχές Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο για γονική άδεια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/10/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και η κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου.  

Το εν λόγω νομοσχέδιο θα αντικαταστήσει τους περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμους του 2017-2022 και τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο του 2012 

Οι κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπουν την παραχώρηση: α) άδειας και επιδόματος πατρότητας δύο (2) εβδομάδων, β) δεκαοκτώ (18) εβδομάδων γονικής άδειας σε γονείς με τέκνα μέχρι 8 ετών, εκ των οποίων θα καταβάλλεται για τις οκτώ (8) εβδομάδες επίδομα γονικής άδειας, γ) πέντε (5) ημερών άδειας φροντίδας, ετησίως, χωρίς απολαβές και δ) επτά (7) ημερών απουσίας, ετησίως, χωρίς απολαβές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους.  

Για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του εν θέματι εναρμονιστικού νομοσχεδίου, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση άλλων επηρεαζόμενων νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήματος Εργασίας και Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   

Κατά τη διάρκεια της σημερινή συνεδρίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επανήλθε με βελτιωμένες εισηγήσεις στη βάση των θέσεων και προτάσεων της Επιτροπής Εργασίας, ενώ αποδέχτηκε το αίτημα για αυξημένη γονική άδεια επί πληρωμής στους γονείς, που έχουν παιδιά με αναπηρίες. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας είπε στα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής πως πρόθεση της κυβέρνηση είναι να υιοθετήσει τη συγκεκριμένη πρόταση, με τα μέλη της Επιτροπής να αναμένουν ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν τα τελικά προτεινόμενα νομοσχέδια ενώπιον τους, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο η συζήτηση. 

Στο τελικό νομοσχέδιο θα περιληφθεί η αυξημένη γονική άδεια επί πληρωμής στους γονείς, που έχουν παιδιά με αναπηρίες και συγκεκριμένα θα προνοεί πληρωμένη γονική άδεια 12 εβδομάδων, αντί 8 που ισχύει σήμερα. 

Επίσης, για τα παιδιά μέχρι 8 ετών η γονική άδεια θα είναι μέχρι 18 εβδομάδες, εκ των οποίων οι 8 πληρωμένες. 

Επιπλέον, στο τελικό νομοσχέδιο η γονική άδεια θα αφορά και στα μη παντρεμένα ζευγάρια, ενώ για τους αυτοτελώς εργαζομένους το Υπουργείο Εργασία είπε ότι γίνεται νέο ξεχωριστό νομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τους αυτοτελώς εργαζομένους, έτσι δεν είναι σε θέση να εντάξουν σήμερα τη συγκεκριμένη κατηγορία σε αυτό το νομοσχέδιο. 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου, εξέφρασε την ευαρέσκεια του, αφού όπως είπε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας ήρθε με βελτιωμένες εισηγήσεις στη βάση των θέσεων και προτάσεων της Επιτροπής Εργασίας. 

«Μέσα από αυτή τη διαδικασία στόχος είναι βρούμε τη χρυσή τομή και να συμφωνήσουμε, νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, ώστε να οδηγήσουμε τα νομοσχέδια το συντομότερο δυνατόν, μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, στην Ολομέλεια για ψήφιση», είπε. 

Σημείωσε πως αναμένουν την επόμενη εβδομάδα να έχουν τα τελικά προτεινόμενα νομοσχέδια, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο η συζήτηση. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε πως έγιναν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά στη μεταβατική περίοδο και τον τρόπο παροχής και ύψος των επιδομάτων.      

Πρόσθεσε ότι «επειδή ο χρόνος τρέχει και η Βουλή κλείνει την 1η Δεκεμβρίου, συμφωνήθηκε ότι μέσα στις επόμενες δέκα μέρες θα έρθει το τελικό νομοσχέδιο από πλευράς Υπουργείου». 

«Πρόθεση της Επιτροπής να προχωρήσει με το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια για ψήφιση του μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να προχωρήσει και οποιεσδήποτε πρόσθετες βελτιώσεις να τις δούμε με το νέο χρόνο», είπε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Επίδομα ανεργίας στους αυτοεργοδοτούμενους 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο θεμελιώνει δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη, αλλά επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί μετά το 65° έτος της ηλικίας του, να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τη σχετική δήλωση στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να λάβει τη σύνταξή του, σε οποιοδήποτε χρόνο το επιθυμεί, με την αναλογιστική αύξηση του ύψους της αναλόγως του έτους συνταξιοδότησης που επιλέγει, αντί να υποχρεούται να υποβάλει την υπό αναφορά δήλωση τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία που το εν λόγω πρόσωπο θεμελίωσε δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη, όπως ισχύει με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του υπό τροποποίηση νόμου. 

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η επέκταση της δυνατότητας που παρέχεται στον δικαιούχο θεσμοθετημένης σύνταξης να επιλέγει την ημερομηνία έναρξης της καταβολής της, ώστε να υποβάλλει τη σχετική δήλωση αναβολής έναρξης της σύνταξης όποτε αυτός αποφασίσει και όχι υποχρεωτικά από το 65° έτος της ηλικίας του και σε περίπτωση που, με βάση το έτος συνταξιοδότησης που επιλέγει , δικαιούται αναλογιστική αύξηση του ύψους της σύνταξής του, η εν λόγω αύξηση να υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο θεμελίωσε το δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και εκφράστηκαν οι σχετικές απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων και των εμπλεκόμενων φορέων. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση της πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στα αρμόδια τμήματα και τους εμπλεκόμενους φορείς να μελετήσουν επισταμένως τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Εθελοντική σύνταξη και μετά τα 65 

Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 12 του βασικού Νόμου, ώστε να μην δύναται να εγερθεί πολιτική αγωγή για οφειλές, ως αυτές καθορίζονται δυνάμει του βασικού Νόμου, εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο, είτε ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είτε δημόσιου βοηθήματος, μέχρι την 1η Ιουλίου 2023 αντί μέχρι την 1η Ιουλίου 2022. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Ανάγκη αναθεώρησης συλλογικών συμβάσεων γραμματειακού προσωπικού σχολικών εφοριών 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη αναθεώρησης των συλλογικών συμβάσεων του γραμματειακού προσωπικού των σχολικών εφοριών. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η Επιτροπή εξέτασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μόνιμο ωρομίσθιο βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό των σχολικών εφοριών που στελεχώνει τις γραμματείες των δημόσιων δημοτικών σχολείων σε σχέση με τους όρους απασχόλησής του. Συναφώς, την Επιτροπή απασχόλησε, μεταξύ άλλων, η κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπό αναφορά εργαζομένων και ειδικότερα η ανάγκη βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους. 

Η συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί σε τέσσερις μήνες, ώστε να ελεγχθεί η πρόοδος που ενδεχομένως να σημειωθεί σε σχέση με την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εν λόγω εργαζομένων, καθώς και να δοθεί, για τον σκοπό αυτό, ο απαιτούμενος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να διεξαγάγει διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Υγείας

Επιστολή θα στείλει η ΠτΒ προς τον ΠτΔ για ανέγερση παιδιατρικού νοσοκομείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ» Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επικείμενες οικοδομικές εργασίες στο νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ», καθώς και ο προγραμματισμός-λήψη μέτρων, για να μην υπάρξει καμία επίπτωση στην υγεία

Εσωτερικών

Αφαίρεσε πρόνοια για αύξηση έως 14% στα τιμολόγια νερού η Επιτροπή Εσωτερικών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/06/2024, εξέτασε τα ακόλουθα νομοσχέδια: Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω