Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο θεμελιώνει δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη, αλλά επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί μετά το 65° έτος της ηλικίας του, να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τη σχετική δήλωση στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να λάβει τη σύνταξή του, σε οποιοδήποτε χρόνο το επιθυμεί, με την αναλογιστική αύξηση του ύψους της αναλόγως του έτους συνταξιοδότησης που επιλέγει, αντί να υποχρεούται να υποβάλει την υπό αναφορά δήλωση τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία που το εν λόγω πρόσωπο θεμελίωσε δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη, όπως ισχύει με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του υπό τροποποίηση νόμου.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η επέκταση της δυνατότητας που παρέχεται στον δικαιούχο θεσμοθετημένης σύνταξης να επιλέγει την ημερομηνία έναρξης της καταβολής της, ώστε να υποβάλλει τη σχετική δήλωση αναβολής έναρξης της σύνταξης όποτε αυτός αποφασίσει και όχι υποχρεωτικά από το 65° έτος της ηλικίας του και σε περίπτωση που, με βάση το έτος συνταξιοδότησης που επιλέγει , δικαιούται αναλογιστική αύξηση του ύψους της σύνταξής του, η εν λόγω αύξηση να υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο θεμελίωσε το δικαίωμα σε θεσμοθετημένη σύνταξη.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Συνταξιοδοτικό
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μάριος Μαυρίδης

Ημερολόγιο

2 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα