Επιτροπή Εργασίας: Ενώπιον Ολομέλειας τα νομοσχέδια για τη γονική άδεια

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/11/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και η κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου. 

Το εν λόγω νομοσχέδιο θα αντικαταστήσει τους περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμους του 2017-2022 και τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο του 2012 

Οι κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπουν την παραχώρηση: α) άδειας και επιδόματος πατρότητας δύο (2) εβδομάδων, β) δεκαοκτώ (18) εβδομάδων γονικής άδειας σε γονείς με τέκνα μέχρι 8 ετών, εκ των οποίων θα καταβάλλεται για τις οκτώ (8) εβδομάδες επίδομα γονικής άδειας, γ) πέντε (5) ημερών άδειας φροντίδας, ετησίως, χωρίς απολαβές και δ) επτά (7) ημερών απουσίας, ετησίως, χωρίς απολαβές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους.  

Για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του εν θέματι εναρμονιστικού νομοσχεδίου, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση άλλων επηρεαζόμενων νομοθεσιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήματος Εργασίας και Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   

Στην Ολομέλεια οδηγούνται τα νομοσχέδια για τη γονική άδεια επί πληρωμή 

Στην Ολομέλεια οδηγούνται τα νομοσχέδια που αφορούν την εφαρμογή της γονικής άδειας επί πληρωμή, δήλωσε σήμερα ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου.  

Σε δηλώσεις του μετά από την συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας, ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι η συζήτηση για τα νομοσχέδια ολοκληρώθηκε και «οδηγούνται τα ν/σ  στην Ολομέλεια στην τελευταία συνεδρία για ψήφιση». 

«Χαιρόμαστε καταρχήν γιατί μέσα από το διάλογο εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας έχει βρεθεί η χρυσή τομή και πολλά από τα θέματα που έχουμε προτείνει ως Επιτροπή έχουν ενσωματωθεί στα τελικά νομοσχέδια», είπε. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Αποστόλου ανέφερε ότι «έχει ενσωματωθεί η αυξημένη γονική άδεια για γονείς παιδιών με αναπηρίες, έχει σταλεί ενώπιον της Επιτροπής δεσμευτική επιστολή από τον Υπουργό Εργασίας ότι στο α’ εξάμηνο του 2023 θα συζητηθούν και οι ρυθμίσεις που θα αφορούν τους αυτοεργοδοτούμενους καθώς και διάφορες άλλες ρυθμίσεις». 

Φυσικά, πρόσθεσε, «μέσα από το διάλογο υπήρχαν και θέματα τα οποία είχαμε καταθέσει όπως για παράδειγμα την ανάγκη για θεσμοθέτηση πληρωμένης άδειας για  σκοπούς φροντίδας τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί στον παρόν στάδιο». 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ είπε επίσης ότι «είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία και από αυτό το διάλογο που βρίσκουμε κοινές συνισταμένες». 

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα αποτελούν νόμο του κράτους οι συγκεκριμένες προτάσεις πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων και άμεσα οι γονείς θα μπορούν να απολαμβάνουν αυτών των δικαιωμάτων». 

Έχουμε, ανέφερε, «πολλά πράγματα να κάνουμε ως πολιτεία για να στηρίξουμε τους νέους γονείς για να εξισορροπήσουμε την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή που είναι στόχος και της ΕΕ, αλλά και για να βοηθήσουμε ουσιαστικά τις νέες οικογένειες». 

Μετά τις Προεδρικές, είπε καταληκτικά, θα πρέπει «νομοθετική και εκτελεστική εξουσία να μπουν σε ένα πραγματικό διάλογο για να βρούμε και άλλους τρόπους σε άλλα θέματα, ώστε να στηρίξουμε νέους ανθρώπους που ξεκινούν τη ζωή τους και έχουν οικογένεια».  

Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η μερική εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και την Οδηγία 2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/22/ΕΚ όσον αφορά στις απαιτήσεις επιβολής και του Κανονισμού (ΕΕ) 1024/2012, καθώς και η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1054 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, τα κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, όσον αφορά στον εντοπισμό μέσω ταχογράφων.   

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι επιδιώξεις των νομοσχεδίων και εκφράστηκαν οι αρχικές θέσεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση των νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη καταργούνται οι περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμοι του 2000-2007 (Ν.100(1)/2000 και Ν.12(1)/2007). 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι οι κυριότερες πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 είναι οι εξής: 

  • Ενισχύεται η υποχρέωση παροχής ενημέρωσης κατά τέτοιο τρόπο που μειώνεται ο χρόνος που επιτρέπεται στον εργοδότη να ενημερώσει τον εργοδοτούμενο για τους όρους απασχόλησης, παρέχεται το δικαίωμα για ηλεκτρονική ενημέρωση του εργοδοτούμενου από την εργοδότη, ενώ, παράλληλα, εμπλουτίζεται με θέματα όπως είναι η υποχρέωση για αναφορά των χρηστριών επιχειρήσεων σε περιπτώσεις επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, τη διάρκεια και τους όρους της δοκιμαστικής περιόδου, το δικαίωμα κατάρτισης, τα συστατικά στοιχεία της αμοιβής πέραν του βασικού μισθού και τη μέθοδο καταβολής της αμοιβής, την αμοιβή της υπερωριακής εργασίας, την παροχή πλαισίου αναφοράς ωραρίου και εγγυημένης αμοιβής σε περίπτωση που το πρόγραμμα εργασίας δεν είναι προβλέψιμο και συμπληρωματικές πληροφορίες για εργοδοτούμενους που απασχολούνται εκτός της Δημοκρατίας.
  • Ρυθμίζεται η παράλληλη απασχόληση σε δύο ή και περισσότερους εργοδότες.
  • Καταργούνται παντελώς ή διατηρούνται υπό προϋποθέσεις οι συμβάσεις κατά παραγγελία.
  • Υποχρεώνεται ο εργοδότης για κατάρτιση εργοδοτουμένων.
  • Δημιουργείται μηχανισμός έγκαιρης διευθέτησης διαφορών που απορρέουν από τη μη εφαρμογή προνοιών της Οδηγίας.
  • Δημιουργείται δομή κοινωνικού διάλογου για την εφαρμογή του Νόμου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι επιδιώξεις των νομοσχεδίων και εκφράστηκαν οι αρχικές θέσεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση των νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Προστασίας των Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικά το βασικό δικαίωμα του μισθού των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το τροποποιητικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις: 

(α) την υποχρέωση καταβολής του μισθού του εργοδοτουμένου σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του για σκοπούς διαφάνειας, τήρησης γραπτών στοιχείων και εύκολης τεκμηρίωσης εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου βάσει συλλογικής σύμβασης, η συχνότητα πληρωμής γίνεται σε εβδομαδιαία βάση στο χώρο εργασίας, στις οποίες περιπτώσεις η πληρωμή μπορεί να γίνεται σε μετρητά ή με επιταγή, 

(β) την εισαγωγή της υποχρέωσης όπως συμφωνείται γραπτώς μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών οποιαδήποτε αποκοπή μισθού εργαζομένου, 

(γ) την υποχρέωση του εργοδότη για έκδοση και ενημέρωση του εργοδοτούμενου για μηνιαία/εβδομαδιαία κατάσταση μισθοδοσίας (payslip) και 

(δ) τη δυνατότητα καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο και για το οποίο αποδεικνύεται ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή συνενοχή ή αμέλεια του.

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το πιο πάνω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος σε ημερομηνία που καθορίστηκε στο πλαίσιο της εν λόγω συνεδρίας.

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να συμπεριληφθούν στον βασικό νόμο ειδικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν την καταβολή εισφορών των εργοδοτών και των αυτοτελώς εργαζομένων, σε έκτακτες περιπτώσεις. 

Ειδικότερα, εκχωρείται εξουσία στον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα, ώστε να παρατείνει την εκ του νόμου περίοδο καταβολής εισφορών από τους εργοδότες και τους αυτοτελώς εργαζομένους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες, προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το πιο πάνω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος σε ημερομηνία που καθορίστηκε στο πλαίσιο της εν λόγω συνεδρίας.

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον