Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να συμπεριληφθούν στον βασικό νόμο ειδικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν την καταβολή εισφορών των εργοδοτών και των αυτοτελώς εργαζομένων, σε έκτακτες περιπτώσεις.

Ειδικότερα, εκχωρείται εξουσία στον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα, ώστε να παρατείνει την εκ του νόμου περίοδο καταβολής εισφορών από τους εργοδότες και τους αυτοτελώς εργαζομένους, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες, προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα